Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 628

 

гр. Бургас, 05 април  2016 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на седемнадесети март, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

      АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар М.В. и с участието на прокурора АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 126/2016 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от С.М.Г., против Решение №461/23.12.2015 година, постановено по н.а.х.д. № 1775 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Несебър. С решението е изменено наказателно постановление № 15-0304-001794/23.07.2015 г. на в.н.д. Началник сектор при ОД на МВР Бургас, РУ Несебър, в частта, с която на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП на С.М.Г. от гр. Несебър са наложени административни наказания – глоба, в размер на 600 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от седем месеца за нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, като наказанията са намалени съответно на: глоба, в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца. Наказателното постановление е потвърдено в останалата част, с която на основание чл. 183, ал.1, т. 1, предл. 1 и 2 от ЗДвП на С.М.Г., е наложено административно наказание – глоба, в размер на 10 лева за административно нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП.

Касаторът счита, че оспореното решение е незаконосъобразно поради неправилно приложение на материалния закон. Това според него, е предпоставено от невярна фактическа обстановка, изложена в АУАН и повторена в наказателното постановление. Твърди, че не е намалено установеното с техническо средство количество алкохол с предвидената норма на грешка, която е 0,2 %. В случай, че тази допустима грешка е била приложена, то установената концентрация на алкохол в кръвта ще бъде под 0,50 промила. По тези съображения иска отмяна на съдебното решение, както и отмяна на наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът  по касационната жалба, редовно призовани, не се явяват.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че съдебното решение следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Съдът намира наведените с нея възражения, за неоснователни.

Пред първоинстанционния съд е било установено, че на датата на съставяне на АУАН на касатора е бил издаден талон за медицинско изследване. Същият обаче е отказал такова изследване, който  факт е удостоверил с подписа си в АУАН под  формата на обяснение по акта.

Тъй като в хода на проверката на водача е било направено изследване с техническо средство Алкотест дрегер и била установена концентрация на алкохол в кръвта 0,51 промила, наказващият орган с наказателното постановление е наложил съответната санкция

Правилно районният съд, след като е установил техническата годност на дрегера, с който е било извършено изследването, е приел, че нарушението е доказано по категоричен начин.

Не съществува възможност за първоинстанционния съд, а и за настоящата инстанция да извършва последващо намаляване на установената с дрегара концентрация на алкохол в кръвта при отчитане на допустима грешка. Това е така, защото начина, по който се извършва и отчита изследване, направено с техническо средство – дрегер, е отчетен на ниво подзаконов нормативен акт. Нормата  на чл. 6 от Наредба № 30/27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства изрично предвижда, че в случай на отказ да получи талон за медицинско изследване, неявяване в  определеното лечебно заведени или при отказ да даде кръв за изследване употребата на алкохол и/или друго упойващо вещество от водача, се установява въз основа на показанията на техническото средство.

В случая приложима е именно тази разпоредба, защото както вече бе посочено, водачът е отказал изследване на кръвна проба. Отказът е удостоверен с подписите на двама свидетели.

Обстоятелството, че установената при изследване с техническо средство концентрация на алкохол в кръвта е към минималната  концентрация, предвидена в закона, като обективен елемент от състава на нарушението, е било отчетено от първоинстанционния съд и поради това, наложените с наказателното постановление наказания са били намалени.

Законосъобразен е и изводът на първоинстанционния съд, че наказателното постановление е законосъобразно и в изцяло потвърдената му част. По делото касаторът нито в това производство, нито в развилото се пред първоинстанционния съд такова, твърди, че на датата, указана в АУАН и в наказателното постановление, е носил и представил на контролните органи свидетелството си за правоуправление и контролният талон към него.

По изложените съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №461/23.12.2015 година, постановено по н.а.х.д. № 1775 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Несебър.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

    ЧЛЕНОВЕ: