РЕШЕНИЕ

 

          460                            дата  11 март 2015 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХVІ-ти състав,

в публично заседание 05 март 2015 год.,

 в следния състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:      1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                             2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тони Петрова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 126 по описа за 2015 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „България Ер“ АД, гр.София 1540, район Слатина, Аерогара София с ЕИК 000633828 против Решение № 2022/15.12.2014г. постановено по НАХД № 4460/2014г. по описа на Районен съд – Бургас, с което потвърдено наказателно постановление № 121 от 26.09.2014г. издадено от Началник на Гранично полицейско управление „Летище Бургас“ при Регионална дирекция „Гранична полиция Аерогари“ към Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР София, с което, за нарушение по чл.20, ал.1, т.1, вр. чл.19, ал.1, т.1 от Закона за чужденците в Република България, на основание чл.51 от с.з. вр. чл. 53 от ЗАНН, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 6 000 лева.

Съдебното решение се обжалва като неправилно и необосновано. Не споделя мотивите на районния съд за потвърждаване на издаденото наказателно постановление, като оспорва съставомерността на констатираното деяние и твърди, че неправилно е ангажирана отговорността му на соченото основание. Счита, че в административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, а наказващият орган е приложил неправилно материалния закон. Иска се отмяна на съдебното решение и на издаденото НП.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител. Представил е писмена защита.

Ответникът по касация също не се явява и не се представлява.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

            Административният съд съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Дружеството - касатор е санкционирано за това, че на 25.07.2014г., около 00:30ч.,  на Летище Бургас, при извършване на гранична проверка на влизащите в България пътници, превозени с полет FB664 до гр. Бургас на авиокомпания „България ЕР” е установен пътник, неотговарящ на условията за влизане в страната – лицето Gavrilenko Maxim непритежаващ валидна входна виза за България, каквато се изисква според Регламент (ЕО) №539/2001 г., чл.8, ал.1 от ЗЧРБ и чл.5 ал.1 т."б" от Регламент (Е 3) №562/2006г., което обстоятелство не е установено от превозвача „България ЕР” АД. Въз основа на събраните по делото писмени доказателства, районният съд е приел, че правилно е ангажирана отговорността на дружеството, в качеството му на превозвач, като констатираното деяние е съставомерно и това се потвърждава от събраните по делото доказателства, с оглед на което е потвърдил издаденото наказателно постановление.

Решението е правилно.

Първоинстанционният съд е формирал съответна на данните по делото фактическа обстановка и въз основа на нея правилно е обосновал извод за съставомерност на констатираното деяние. Възраженията на касатора за съставяне на АУАН и издаване на НП в нарушение на чл.42 и чл.57 от ЗАНН съдът намира за неоснователни.

Във фактическото описание на деянието са описани съществените обективни елементи, които са сред задължително предвидените във фактическия състав на нарушението по чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ – посочено е, че руският гражданин  е без валидна виза и не отговаря на условията за влизане в страната по чл. 8, ал. 1 от ЗЧРБ, както и на тези посочени в чл. 5, ал. 1, т. „б” от Регламент (ЕО) № 562/2006, а превозвачът не е изпълнил задълженията си по чл.20, ал.1 от ЗЧРБ да провери това обстоятелство. В АУАН и наказателното постановление, освен разпоредбата на чл.8, ал.1 от ЗЧРБ, която действително е бланкетна, в какъвто смисъл са възраженията в жалбата изрично е посочено, че визата се изисква на основание чл.5, ал.1, т.б от Регламент (ЕО) №562/2006г. във връзка с Регламент (ЕО) №539/2001г., към който посочената разпоредба препраща, което изброяване в достатъчна степен дава представа на наказаното лице, в какво деяние е обвинено, а в последствие и за какво деяние му е наложена санкция, поради което правото му на защита не е било ограничено. Предвид предмета на нарушението – липса на входна виза, това по своя характер е отрицателен факт подлежащ на доказване, което се извършва посредством друг положителен факт, който го опровергава. В този смисъл, за този факт не може да се изисква писмено доказателство от страна на наказващия орган, поради което той се установява посредством свидетелски показания, за което няма процесуални ограничения. В случай, че санкционираното дружество оспорва този факт, в негова тежест е да го докаже , както се посочи посредством друг положителен факт, който го опровергава. Аналогично следва да се подходи и относно възражението, че органът не е изследвал дали превозваното лице не е притежавало валидно разрешение за престой – данни в тази насока няма и тъй като това също е отрицателен факт, по делото не са налични доказателства, които да доказват обратното.

Като е достигнал до аналогични изводи, Районният съд е постановил правилен съдебен акт, за който не се констатират основания за отмяната му. Ръководен от горните мотиви и на основание чл. чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 2022/15.12.2014г. постановено по НАХД № 4460/2014г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: