ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 14.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На четиринадесети април                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 126 по описа за 2014 година                    

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Е.И., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв. Д., която представя пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ - Началник сектор Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. Д.: Поддържам жалбата така, както е предявена, като искам да направя уточнение, че в чл. 23, ал. 1 от Наредба № І- 13/12.02.2003 г. (отм.) е записано, че водачът подава заявление - Приложение 6, което твърдя, че е било представено на обучаващия към документите, когато доверителят ми започва обучение за водач на МПС, като това лице, което е водило курса е починало и всички документи се съхраняват в „Инвеститорска къща Е&А” ЕООД, която е провела обучението. Приемникът в „Инвеститорска къща Е&А” ЕООД г-н Б. е открил само протокол, макар че задължението на обучаващия е било съгласно Наредба І-13/12.02.2003 г. следващо изменение на закона от 2006 г., в еднодневен срок от провеждане на курса да подаде протокола заедно със заявлението и всички документи, които са необходими за възстановяване на контролните точки. Към 2006 г. съгласно чл. 18, ал. 3 протоколът се изготвя в 2 екземпляра - един за КАТ – „Пътна полиция” и съгласно чл. 19 в първия работен ден след обучението се представя протокол на хартиен и магнитен носител.

Това, което изложих е като уточнение на депозираната от нас жалба. Не мога да посоча имената на обучаващия, за да поискам удостоверение, че действително е починал. Действително в кориците на делото не видях уточнение от КАТ, за да видя кое е лицето, за да поискам доказателства в тази връзка. Предполагам, че копие от протокола, който са ни дали с последваща молба е този, който се съхранява в КАТ на електронен носител, но незнайно защо заявлението не е налично. Така е обяснил служител в КАТ. Други доказателства няма да сочим.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания административен акт.

 

Като съобрази, че по делото няма да се ангажират допълнителни доказателства, съдът

 

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

АДВ. Д.: Моля да уважите жалбата. Ще посоча основанието – чл. 23 от Наредба № І-13/12.02.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС (отменена на 04.02.2013 г.), като считам, че за частичното възстановяване на контролните точки водачът подава заявление по местоотчет, като прилага удостоверение. Отразява се и се предоставя информация, която информация не е получена до този момент от водачът-жалбоподател. Моля за присъждане на разноските по делото.

 

Съдът ОБЯВИ, ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: