ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 05.03.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети март                                                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

      ЧЛЕНОВЕ: 1. П.С.

       2. Ю.Р.

секретар:  Г.Ф.

прокурор: С.Х.

сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

КНАХ   дело    номер    126    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.10  часа се явиха:

 

За касатора – Г.Р.Р., редовно уведомен, се явява  адвокат С.К., с пълномощно по делото.

За ответника по касация – Директор на Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас , редовно уведомен, се явява юрисконсулт Н.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ К. – Моля да дадете ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

        

         Становище по жалбата и доказателствата:

         АДВОКАТ К. – Поддържам касационната жалба и изложените в нея основания. Няма да соча други доказателства. Моля да преминем към съдебни прения.

         ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Оспорвам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.

         ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените с касационната жалба писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

        

         АДВОКАТ К. – Моля да уважите касационната жалба като промените постановения съдебен акт в частта му, с която е било потвърдено наказателното постановление на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” . Съображенията ни са следните:  Ние твърдим, че е нарушен закона в текстовете на чл.40 и  чл.51 ал.1 от ЗАНН. С административния акт, с който е сезиран административния орган е издаден месец, след констатиране на нарушението, е нарушен чл.52 от ЗАНН. Наказателното постановление е издадено два месеца и половина по-късно, като на нарушени сроковете за издаване, съгласно разпоредбите на ЗАНН. В останалата част дори и да се приеме, че е налице административно нарушение на чл.63 от КТ, то случаят се явява маловажен. По-късно, след констатиране на нарушението, е санирано действието. Поддържам касационната жалба, където съм изложил обстойно аргументите си за отмяна на обжалваният пред Вас съдебен акт.

         ЮРИСКОНСУЛТ Н. - Моля да оставите касационната жалба без уважение. Доводът, че е  нарушен чл. 52 от ЗАНН, а именно административният орган не се е произнесъл в едномесечен срок, не е основателен, тъй като този срок тече от получаване на административнонаказателната преписка, а не от съставянето на акта. Още повече, че преклузивния  срок за издаване на наказателно постановление е 6-месечен и този срок е спазен. Следва да се има предвид нарушението на чл.63 ал.2 от КТ, а именно допускане на работник до работа преди да му бъде предоставен трудов договор и уведомление заверено от НАП и не представлява маловажен случай, тъй като за работника са настъпили съществени последици. Моля да оставите в сила решението на Районния съд – Карнобат като правилно и законосъобразно.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. В хода на развилото се пред първоинстанционния съд производство и от събраните по него доказателства по безспорен начин е установено допуснатото нарушение от касатора. Допуснат е до работа работник, на който не е представено копие от трудов договор и копие от уведомление надлежно заверено от ТД на НАП. По доводите на касатора за неспазване на сроковете за издаване на акта и наказателното постановление в чл. 34, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН  са регламентирани преклузивните срокове за налагане на административно наказание. В този текст е посочено, че издаване на АУАН е възможно и в едногодишен срок от установяване на нарушението, като след изтичане на този срок следва административнонаказателното производство да бъде прекратено. Споделям изложеното от ответника, че срокът, в който е следвало да бъде издадено наказателното постановление, също е спазен. Намирам решението на първоинстанционния съд за правилно и законосъобразно.

АДВОКАТ К. – Окръжен съд - Бургас в свое решение е постановил, че нарушението на чл. 52, ал.1 от ЗАНН е от съществено значение.

Ще представя писмена защита.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: