ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 15.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети февруари                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1269 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:26 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „С.“ ООД, редовно уведомен, се явява адвокат К., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., редовно упълномощена.

Явява се вещото лице М.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С придружително писмо вх. № 953 от 31.1.2017г., подписано от Директор на ТД НА НАП – гр. София, офис „Младост“ по делото са постъпили заверени разпечатки на подадени по електронен път справка-декларация по ЗДДС за м. януари 2014 г. с вх. № 22151225815/14.02.2014 г., ведно с дневници за покупки и продажби и заверени разпечатки на подадени по електронен път справка-декларация по ЗДДС за м. февруари 2014 г. с вх. № 22151229978/12.03.2014 г., ведно с дневници за покупки и продажби.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице от 05.12.2016 г.(л.510-514 от делото) и допълнение към него от 31.01.2017 г. (л.525-л.526 от делото), като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

М.Й.Л. – 62 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представил съм писмено заключение и допълнение към него, които поддържам.

 

АДВОКАТ К.: Нямам въпроси. Да се приемат заключенията.

Нямам други доказателствени искани.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси. Да се приемат заключенията.

Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено.

Като доказателства по делото следва да бъдат приети и заверени разпечатки на подадени по електронен път справки-декларации, описани в придружително писмо № 953/31.01.2017 г., подписано от директор офис „Младост“, ТД на НАП – гр. София.

Предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице М.Л., като същото включва заключения, представени на 05.12.2016 г. и на 31.01.201 г. и ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на  600 лева, които да се платят от внесения по делото депозит.

ПРИЕМА като доказателства по делото заверени разпечатки на подадени по електронен път справка-декларация по ЗДДС за м. януари 2014 г. с вх. № 22151225815/14.02.2014 г., ведно с дневници за покупки и продажби и заверени разпечатки на подадени по електронен път справка-декларация по ЗДДС за м. февруари 2014 г. с вх. №22151229978/12.03.2014г., ведно с дневници за покупки и продажби.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да отмените обжалвания ревизионен акт като незаконосъобразен. Подробни аргументи са изложени в жалбата. На първо място следва да се има предвид, че „С.“ ООД е официален дистрибутор на дъвки „Орбит“ и „Ригли“ за България, което е удостоверено и в ревизията по документи. В случая спорът е единствено дали е осъществена вътреобщностна доставка, като считам, че са налице доказателства за това, които се изразяват в документи за прехвърляне на собствеността на „Ем Ес Пи Консултинг“, доказателства за авансово плащане, товарителници и писмени потвърждения от получателя на доставките.

Подробни аргументи ще изложа в писмени бележки.

Прилагам списък на разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като необоснована. Считам, че доколкото предметът на спора се свежда до изпълнението на вътреобщностна доставка на определено количество дъвки, представените от жалбоподателя доказателства и конкретни транспортни документи – международни товарителници и писмени потвърждения, не отговарят на изискванията на Правилника за прилагане на ЗДДС. Това значи, че удостоверяват надлежно изпращането на стоката и съответно получаването й на територията на Гърция. В този смисъл считам, че правилно е начислен в тежест на ревизираното лице ДДС на ставката по чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС. Моля за решението в същия смисъл. Подробни съображения има изложени в решението на Директора на дирекция ОДОП, с което актът е потвърден.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение в случай, че бъде отхвърлена жалбата, в размер на 2925 лева.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 10-дневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: