ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 14.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На четиринадесети декември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1269 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:38 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „С.“ ООД, редовно уведомен, явява се управителят С. С. лично и с адвокат К., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., редовно упълномощена.

Явяват се вещите лица Х.Д., Щ.П. и М.Л..

Явяват се свидетелите А.А.А. и Б.С.Ш., последният нередовно призован.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-графическата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

Х.Б.Д. – 62 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Предупреден съм за наказателното отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представил съм писмено заключение, което поддържам.

Изпълнявал съм съобразно определението на съда. Съдът е допуснал експертизата, като е дал указание да се отговори на въпроси, конкретно формулирани в жалбата.

 

АДВОКАТ К.: Нямам въпроси към вещото лице Д.. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси. Не възразявам да се приеме заключението на вещото лице Д..

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице Д. като компетентно и добросъвестно изготвено и определи възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Х.Д..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-техническата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

Щ.В.П. – 49 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. П.: Предупреден съм за наказателното отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ К.: Може ли да ни кажете точно как осъществихте експертизата, как беше осигурен достъп до имейла на С. С.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. П.: Първо се свързах с Вас, след това с г-н С.. Жалбоподателят ми предостави достъп до имейла си и въз основа на информацията вътре съм дал заключение. Посочил съм в експертизата, че за другия имейл не съм правил изследване, тъй като не успях да осъществя контакт с Ш..

АДВОКАТ К.: Как беше осигурен достъп до имейла?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. П.: Имейлът жалбоподателят го отвори пред мен със своята парола. Отидох при него, на неговия компютър, влязохме вътре, изведох тази информация, която е приложена  към експертизата.

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице инж. П.. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице инж. П.. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице инж. П. като компетентно и добросъвестно изготвено и определи възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. Щ.П..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-счетоводната експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

М.Й.Л. – 62 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупреден съм за наказателното отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ К.: Нямам въпроси към вещото лице.

Моля да задължите ответника да представи дневниците за покупки и продажби и справки декларации на „Би Ес Евро Консулт“ ЕООД за периода м.януари-м.февруари 2014 г., след което вещото лице по счетоводната експертиза да извърши справка и даде отговор по въпрос №2.4.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице Л..

 

Тъй като на въпрос № 2.4. от експертизата не е даден отговор, съдът намира, че по приемането на това заключение следва да се произнесе след като вещото лице даде отговор на въпрос № 2.4., което следва да бъде сторено след като ответникът представи по делото посочените по-горе доказателства.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днес да представи по делото заверени преписи от справки-декларации и дневници за покупки и продажби на „Би Ес Евро Консулт“ ЕООД за периода м.януари-м.февруари 2014 г.

ДАВА възможност на вещото лице М.Л. да допълни заключението си, като даде отговор на въпрос № 2.4. въз основа на документите, представени от ответника, като по приемане на цялото заключение на експертизата съдът ще се произнесе в следващо съдебно заседание.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля А.А.А. и отстранява от залата свидетеля Б.С.Ш..

СНЕМА самоличността на свидетеля А.А.А. и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК:

А.А.А. – 40 години, български гражданин, неосъждан, работи като началник склад в „С.“ ООД.

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Предупреден съм за наказателното отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да кажа истината.

СВИДЕТЕЛЯТ А. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: Работя във фирма „С.“ ООД от 2002 г. и съм началник склад.

Аз изготвям пратката и се занимавам лично с тази работа, получавам копие на фактурата, по която мога да изготвя заявката, нареждам я и я давам на транспортното средство, което е пристигнало с придружаващо лице. Процеса на товарене аз го наблюдавам. Когато натоварим, шофьорът на транспортното средство дава екземпляр ЧМР, който в офиса попълваме и го разписваме. Шофьорът разписва ЧМР като превозвач.

В конкретния случай не си спомням, това е преди почти три години, основното средство е камион, но нищо друго не мога да кажа. Всеки ден през мен минават многократно камиони. Винаги така процедираме с ЧМР – попълваме го в офиса и шофьорът го разписва пред мен. Аз присъствам винаги в счетоводството, когато се подписват ЧМР от шофьорите, защото аз отговарям за цялата информация. Аз го съпровождам до офиса, попълва се този документ, приключва се с товаренето на стоката и я изпращаме.

АДВОКАТ К.: При процесните  доставки присъствал ли е Б.Ш. при товарене на стоките и при подписване на ЧМР?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Ш. присъства като придружител на транспортното средство.

АДВОКАТ К.: Тези камиони, на които бяха натоварени стоките, той ли ги доведе?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Да, той е пристигнал с друг транспорт и е бил там при предаване на самата стока.

 Ш. осигуряваше превоза. Придружаваше транспортните средства, които пристигаха и които товарехме за тази процесна операция.

АДВОКАТ К.: Може ли съдът да предяви на свидетеля Ш. ЧМР, находящи се на л. 162 и л. 163 от делото?

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля А. ЧМР на л. 162 и л. 163 от делото.

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Заявявам, че в долната част на ЧМР на първо място е подписът на С. до печата, до него е подписът на шофьора на транспортното средство. Подписът е положен от шофьора пред мен в счетоводството, след като пратката е натоварена.

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към свидетеля А..

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: На стр. 163 от делото на ЧМР място на получаване на стоката е написано Тесалоники. Бихте ли казали кой полагаше подпис. Пред Вас полаган ли е подпис за получател?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Шофьорът, като приеме стоката, се подписва на товарителницата, като подпис на превозвач.  Г-н Ш. се е подписвал на тези товарителници, след като шофьорът се подпише.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Шофьорите говореха ли български език?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Шофьорът, доколкото си спомням, беше грък.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във всички случаи на доставки?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Да.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вие никога не сте говорили с него?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: С шофьора не съм разговарял, само сме си предавали документи.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Кой разговаря с него, за да се уточни, че това е камионът със съответния товар?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Придружаващото лице Ш. контактуваше с шофьорите.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вие правехте ли съпоставки на регистрационния номер на превозното средство, посочено в товарителниците и действителния номер на това превозно средство, на което сте товарили?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Когато има придружаващо лице –получател на самата стока, не се е налагало да сравнявам номера, защото получателят на стоката идва и си я взема.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам повече въпроси към свидетеля А..

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля А..

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Б.С.Ш., като СНЕМА самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 НК:

Б.С.Ш. – 38 години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да кажа истината.

ВЪПРОС НА СЪДА: Извършвал ли сте превоз на „С.“ ООД и кога, ако сте извършвал?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Превоз аз лично не съм извършвал. При сделките, познати от Гърция ми осигуряваха транспорта.

ВЪПРОС НА СЪДА: Как ставаше товаренето на машините?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Уточнявахме със „С.“ ООД вида и количеството на стоката Присъствах на товаренето и после при пристигането в Солун

ВЪПРОС НА СЪДА: През цялото време ли придружавате камионите от товарене до Солун?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Не придружавах през цялото време камионите. Присъствам при  товаренето. В Солун при получаването на стоката ги посрещам, за да заверя документите.

ВЪПРОС НА СЪДА: Присъствал ли сте когато в офис на „С.“ ООД шофьорите подписват товарителниците?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Да, те като дойдат да товарят, си носят комплект от ЧМР и когато натоварят, си описват всичко – вида на стоката, килограми, подписват се, заверяват се и тогава тръгва камионът.

ВЪПРОС НА СЪДА: Вие подписвал ли сте ЧМР?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Да, при получаване на стоката в Гърция.

ВЪПРОС НА СЪДА: Случвало ли се е да полагате подпис на ЧМР в момента на товарене?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Не се е случвало да полагам подпис за получател на ЧМР в монета на товарене.

АДВОКАТ К.: По какъв начин осъществихте контакт със „С.“ ООД?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Чрез мой познат осъществих контакт с дружеството „С.“ ООД.

АДВОКАТ К.: По какъв начин комуникирахте по време на товарене?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: По имейл във връзка с реализиране на сделката.

ВЪПРОС НА СЪДА: Вашето дружество как се казва?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Аз бях собственик на дружество „МСП Консултинг“ ЕООД. Дружеството е дерегистрирано по ЗДДС м.август 2014 г. След дерегистрацията по ЗДДС фирмата я продадох на друго лице.

АДВОКАТ К.: Моля да предявите на свидетеля товарителници, находящи се на л. 162 и л. 163 от делото.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля товарителници на л. 162 и л. 163 от делото.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Товарителницата на л. 162 не е подписана от получател.

Подписът, положен на товарителницата на л. 163 на получател „МСП Консултинг“ ЕООД, е мой.

Струва ми се, че текста над подписа за място на получаване съм го писал аз. Да, аз съм писал текста и съм се подписал.

АДВОКАТ К.: А подписът на превозвача пред Вас ли се полагаше?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Превозвачите се подписват при тръгването на камиона в офиса на „С.“ ООД. Аз не ги придружавам в счетоводството, аз присъствам само при товаренето. Когато натоварим, шофьорите отиват в счетоводството, за да си заверят документите. Аз не съм присъствал там.

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към свидетеля Ш..

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вие сте казал в обяснения пред НАП в същото ревизионно производство, че тези транспортни документи „попълвахме“ при товарене.

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Точно така. Аз съм до шофьора, той попълва документите, затова така съм го написал „попълвахме“. Аз му давам фактурата, за да си направи сверка какво е написано във фактурата и какво е натоварено – вид стоки, килограми, затова в обясненията съм посочил множествено число. ЧМР го заверява шофьорът, после изпращачът на стоката го заверява и камионът тръгва. Последният подпис го полагам аз при получаване на стоката. Превоза ми осигуряваха мои познати от Гърция. Мои познати контактуваха с фирмата „Конекстранс“ АД. Те осигуряваха камионите. Аз пряко не съм контактувал с „Конекстранс“ АД.

Плащах за превоза на ръка на шофьора.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Търсен ли е контакт с Вашето дружество и с Вас като управител от страна на гръцката данъчна администрация?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Ако е търсен, чрез счетоводството е. Мен не са ме уведомявали за това, че дружеството ми е търсено от гръцки данъчни служби.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вие как контактувахте със счетоводството в Гърция?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Със счетоводството в Гърция контактувам с познат преводач.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам повече въпроси към свидетеля Ш..

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля Ш..

Предвид липсата на други доказателствени искания и с оглед дадената от съда възможност на вещото лице да допълни заключението си, съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.02.2017 г. от 11:00 часа, за която дата страните и вещото лице Л. са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: