ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 05.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На пети октомври                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1269 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:46 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „С.“ ООД, редовно призован, явява се управителят С. С. лично и с адвокат К., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата и доказателствените искания, които са направени с нея.

Моля да допуснете уточнение по отношение на първи и втори въпрос, формулирани в искането за допускане на съдебно-техническа експертиза: От кои IP адреси е влизано в електронните пощи, посочени във въпрос 3.1. и въпрос 3.2. на стр. 13 от жалбата, към момента на изпращане на електронните съобщения, посочени в т. 3.3.?

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорваме жалбата, оспорваме така представените документи и доказателствата към нея.

Оспорвам автентичността на международни товарителници, изготвени на 23.01.2014 г. (л.51), 11.02.2014 г. (л.59) и на 26.02.2014 г. (л.67). Оспорвам подписа, положен от превозвач. Оспорвам представените потвърждения към фактурите и самите фактури.

Да се приемат представените доказателства.

Относно искането за разпит на свидетели, възразявам, тъй като не би допринесъл за изясняване на спора по делото.

Относно искането за назначаване на съдебно-почеркова експертиза, нямам възражения за допускането й.

Имам възражения относно назначаването на съдебно-счетоводна експертиза и по-конкретно относно въпрос, който е посочен в т. 2.1., тъй като същият не е спорен, въпросният факт е ирелевантен към делото. Моля да приемете факт, който не се нуждае от доказване, че процесните фактури, издадени от „С.” ООД са осчетоводени в счетоводството му. Нямам възражения относно останалите въпроси.

Относно искането за назначаване на техническа експертиза възразяваме, защото дори и след направените корекции на въпрос 1 и въпрос 2, считаме, че съответният IP адрес се води със съответното устройство. IP адрес е индивидуализиран признак на устройството, от което се ползва Интернет – телефон, таблет и т. н. Всеки един потребител, който има парола за съответния е-mail може да влезе в него от всяка точка на света, стига да притежава устройство с достъп до Интернет. Установяването на съответния IP адрес не би доказало по никакъв начин изпращането, съответно получаването на съответно съобщение.

АДВОКАТ К.: Ще се ползвам от оспорените от ответника ЧМР.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната препика и тези с подадената жалба срещу оспорения акт.

Намира за неоснователно искането на жалбоподателя, формулирано в жалбата на стр. 13, т. V, тъй като по делото са представени извлечения от сметките на жалбоподателя, а освен това в т. ІV.2.2.5. на жалбата е формулиран и въпрос към вещо лице, относно заплащането от страна на получателя по доставката на жалбоподателя на суми по процесните фактури. Останалите доказателствени искания, формулирани в т. ІІІ и т. ІV от жалбата, съдът намира за основателни и като такива следва да ги уважи, с уточненията, направени от адвокат К. в днешно съдебно заседание.

Следва да открие производство по оспорване автентичността на подписа, положен за превозвач върху ЧМР товарителница от 23.01.2014 г. за превозени стоки по фактура № 1000000724/18.01.2014 г.; ЧМР товарителница от 11.02.2014 г. за превозени стоки по фактура №1000000725/04.02.2014 г. и ЧМР товарителница от 26.02.2014 г. за превозени стоки по фактура № 1000000726/20.-02.2014 г.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и с подадената жалба, въз основа на която е образувано настоящото производство.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата А.А.А. при режим на довеждане, и Б.С.Ш., който следва да бъде призован на адрес: ***.

ДОПУСКА извършването на съдебно-графическа експертиза, която да отговори на въпроса, формулиран в т. ІV.1. от жалбата (стр. 14 от делото).

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в жалбата в пункт ІV.2.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в жалбата в пункт ІV.3., с уточненията, направени от адвокат К. в днешно съдебно заседание.

ОТХВЪРЛЯ искането за изискване на документи, намиращи се у трето за делото лице, тъй като  фактите, които се цели да бъдат доказани, са установени с писмени доказателства, представени по делото, а освен това са и предмет на проверка от допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

ОТКРИВА производство по оспорване автентичността на ЧМР  товарителница от 23.01.2014 г. за превозени стоки по фактура № 1000000724/18.01.2014 г.; ЧМР товарителница от 11.02.2014 г. за превозени стоки по фактура № 1000000725/04.02.2014 г. и ЧМР товарителница от 26.02.2014 г. за превозени стоки по фактура № 1000000726/20.-02.2014 г., в частта касаеща подпис на превозвач, като УКАЗВА на жалбоподателя, че за него е тежестта да докаже автентичността на положените подписи от превозвача.

ДАВА възможност на жалбоподателя във връзка с откритото производство по оспорване автентичността на подписите, положени от превозвача върху съответните ЧМР, да формулира доказателствени искания в 14-дневен срок от днес.

ОПРЕДЕЛЯ депозити за възнаграждения на вещите лица в размери, както следва:

- за съдебно-графическа експертиза – 350 лева;

- за съдебно-счетоводна експертиза – 600 лева;

- за съдебно-техническа експертиза – 400 лева.

ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок, в който жалбоподателят следва да внесе определените депозити.

След внасяне на определените депозити, вещите лица ще бъдат определени от съда в закрито заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.12.2016 г. от 11:00 часа, за която дата страните са редовно уведомени.

Да се призоват вещите лица.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: