Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                        05.12.2008г.                град Бургас

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на пети декември две хиляди и осма година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:  Т.Е.

        Членове: 1. П.С.

                          2. Ю.Р.

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор В. Ч. като разгледа докладваното от съдия Е. касационно наказателно административен характер дело номер 1269 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изречение ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208 – чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на началника на РПУ – Несебър против решение № 261/25.07.2008г., постановено по НАХД № 88/2008г. по описа на Несебърски районен съд, с което е отменено издаденото от него Наказателно постановление № 635/08/19.03.2008г. и наложените на И.Д.А. *** административни наказания: глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията си касаторът не представя доказателства.

Ответникът по касационната жалба – И.Д.А. не се явява в съдебно заседание, не изразява становище по оспорването и не сочи доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за законосъобразно постановено решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

            Производството пред Несебърски районен съд е образувано по жалба на А. против наказателно постановление № 635/08/19.03.2008г., издадено от началника на РПУ – Несебър, с което са му наложени административни наказания: глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП. В завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, НРС приема, че АУАН се основава на предположения, а не на преки впечатления. Анализира събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства и формира извод за недоказаност на обвинението. С този решаващ мотив отменя атакуваното постановление.

            Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на БРС само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Наведените в касационното оспорване доводи са бланкетни и неоснователни. Съдът е изложил обстойни мотиви защо приема, че не e доказано авторството на деянието по чл.174, ал.3 от ЗДвП. Задълбочено е изследвал релевантните за спорното правоотношение факти и изводът му, че обвинението се основава на предположения е обоснован. С разпоредбата на чл.174, ал.3 от ЗДвП в редакцията, обнародвана в ДВ, бр.51/2007г. е предвидено наказание за водач на МПС, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му - глоба в размер от 500 лева до 1000 лева и лишаване от право да се управлява МПС за срок от 12 до 18 месеца. В настоящия случай не е установено по безспорен начин, че А. е осъществил вменения му деликт, а административнонаказателната отговорност може да се реализира само при наличие на несъмнени данни за субекта на нарушението. Атакуваното съдебно решение е обосновано с оглед на събраните по делото доказателства и съответно на приложимия процесуален и материален закон. Същото е постановено от териториално и родово компетентен съд в пределите на правораздавателната му власт (чл.59 от ЗАНН). Произнесено е при липсата на процесуални пречки и в отговор на надлежно упражнено субективно право на жалба. Поради това следва да се остави в сила.

            Водим от горното и на осн. чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд

 

Р Е Ш И:

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 261 от 25.07.2008г., постановено по НАХД № 88/2008г. по описа на Несебърски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 635/08/ 19.03.2008г., издадено от началника на РПУ - Несебър.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………                         ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

                                                                                                                 2……………………...