Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №1450

 

гр. Бургас, 18 юли  2018 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и осми юни, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

         ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

          АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Г.С. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 1268/2018 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от адвокат М.М., действащ в качеството на процесуален представител на Д.К., гражданин на Република Молдова, против Решение №169/17.04.2018 година, постановено по н.а.х.д. № 2448 по описа за 2017 година на Районен съд гр.Несебър, в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 17-0304-003629/20.09.2017 г., издадено от Началник сектор към ОД на МВР – гр.Бургас, Районно управление – гр. Несебър, с което на Д.К. 1. на основание чл. 174,а л. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба, в размер на 2 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, и на основание чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № Із-2539/17.12.2012 г. са отнети 12 контролни точки; 2. за нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба, в размер на 10 лева, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл.трето от ЗДвП и 3. за нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба, в размер на 10 лева, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, предл.първо от ЗДвП.

Касаторът иска отмяна на съдебното решение в обжалваната част и в същата част отмяна на наказателното постановление. Счита, че първоинстанционният съд неправилно е приложил материалният закон, като въз основа на представените по делото доказателства е приел, че касаторът е имал качеството водач на МПС на посочените в наказателното постановление дата и час, както и че е без значение обстоятелството, че издаденият талон за медицинско изследване не е бил подписан от съответното длъжностно лице. Отделно твърди, че съдът неправилно е приел ненарушено право на защита при липса на извършен превод на разбираем език в хода на административнонаказателното производство. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата по изложените в нея съображения.

Ответникът по касационната жалба не се явява, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас счита, че първоинстанционното решение е обосновано и законосъобразно, тъй като деянието е доказано по категоричен начин.

Касационната жалба е допустима. Подадена е в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е частично основателна.

Настоящият състав на съда намира, че релевантните за спора факти са били правилно установени от първоинстанционния съд. Въз основа на тях е бил направен и единственият възможен извод, че касаторът на датата и часа, отразени в наказателното постановление е имал качеството водач на моторно превозно средство. В хода на досъдебното производство са били събрани достатъчно гласни доказателства в подкрепа на този извод.

Неоснователно е възражението на касатора, че в хода на административнонаказателното производство правото му на защита е било нарушено, тъй като и съдържанието на АУАН, и извършваните от длъжностни лица действия са били свеждани до знанието му на разбираем за него език – руски. В тази насока са показанията на разпитания в хода на съдебното производство свидетел Д.Д..

В нарушение на закона, обаче, първоинстанционният съд е формирал извод, че ирелевантно за разрешаване на спора е обстоятелството, че издаденият талон за медицинско изследване не е подписан от контролния орган, който е посочен като негов издател, за това, защото разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от Наредбата за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС (редакция към датата на извършване на нарушението) не предвиждал изрично медицинският талон да бъде подписан от неговия автор и защото не липсата на подпис е мотивирала жалбоподателя да го получи. Съдът е разсъждавал хипотетично над евентуалната възможност с този талон жалбоподателят да се яви за медицинско изследване в съответното лечебно заведение и там евентуално заради липсата на подпис в талона да му бъде отказано вземане на проба.

С наказателното постановление в потвърдената му част, касаторът е санкциониран на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП, защото е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол с техническо средство – дрегер, и е отказал да даде кръвна проба за химически анализ.

В хода на съдебното производство е установено, че не е бил налице отказ за тестване за употреба на алкохол с техническо средство, тъй като свидетелят Д.изрично посочва в показанията си, че касаторът е направил два-три неуспешни опита за тестване с техническото средство. В този случай нормата на чл. 2, ал. 1 от посочената по-горе наредба предвижда употребата на алкохол да бъде установена с лабораторно изследване. Член 3, ал. 2 изисква длъжностното лице от съответната служба за контрол по ЗДвП да попълни и талон за медицинско изследване (Приложение № 1) в три екземпляра, като първият екземпляр – за водача, вторият – за прилагане към акта и третият – за нуждите на отчетността. Действително цитираната разпоредба не изисква изрично полагане на подпис върху издадения талон за  медицинско изследване. Същата, обаче, задължава длъжностното лице да издаде талона в съответен образец – Приложение № 1 към наредбата. Реквизитите на талона са изрично посочени в приложението и един от тези реквизити, според настоящия съд съществен, е полагане на подпис от издателя на талона за медицинското изследване. Именно този подпис удостоверява изразената воля от съответното длъжностно лице за насочване на водача за медицинско изследване. В случая такъв подпис върху талона за медицинско изследване издателят не е положил. Поради това същият няма вече качеството на официален документ и не е от естество да предизвика целените правни последици – въз основа на него да възникне задължение за проверяваното лице да се яви на медицински преглед. След като няма валидно волеизявление на длъжностното лице, няма и валиден отказ същото да бъде изпълнено.

При това положение съдът намира, че липсват доказателства за извършено нарушение по чл. 174, ал. 1 ЗДвП. Като е приел обратното първоинстанционният съд е постановил незаконосъобразен съдебен акт, който следва да бъде отменен в тази части съответно да бъде отменено наказателното постановление.

Що се касае до наложените наказания за извършени нарушения по чл. 183, ал. 1 , т. 1, предл. първо и трето от ЗДвП, съдът намира, че правилно в тази част наказателното постановление е потвърдено от първоинстанционният съд, тъй като по категоричен начин е доказано, че при извършване на проверката касаторът не е представил на проверяващите лица свидетелството за регистрация на МПС и свидетелство за управление на МПС от съответната категория. Тези отрицателни факти, установени от контролните органи, респ. приети впоследствие от административнонаказващия орган, не са били оборени от санкционираното лице нито в хода на административнонаказателното, нито в хода на съдебното производство. По тази причина обжалваното решение в тази му част следва да бъде оставено в сила.

По изложените съображения и на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение №169/17.04.2018 година, постановено по н.а.х.д. № 2448 по описа за 2017 година на Районен съд гр.Несебър, в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 17-0304-003629/20.09.2017 г., издадено от Началник сектор към ОД на МВР – гр.Бургас, Районно управление – гр. Несебър, с което на Д.К. на основание чл. 174,а л. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба, в размер на 2 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, и на основание чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № Із-2539/17.12.2012 г. са отнети 12 контролни точки и вместо него ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0304-003629/20.09.2017 г., издадено от Началник сектор към ОД на МВР – гр.Бургас, Районно управление – гр. Несебър, с което на Д.К. на основание чл. 174,а л. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба, в размер на 2 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, и на основание чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № Із-2539/17.12.2012 г. са отнети 12 контролни точки.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №169/17.04.2018 година, постановено по н.а.х.д. № 2448 по описа за 2017 година на Районен съд гр.Несебър в останалата му част.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: