ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 07.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На седми юни                                                две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1268 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АГРЕН“ ЕООД, представлявано от  П.К.Г. редовно  и своевременно призован, не се явява.Изпраща процесуален  представител адв.М.К.,  с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС—редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ. К. :Да се даде ход на делото.

Съдът, като взе предвид,че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

          Производството е по реда на чл.121, ал.1и ал.3, чл.195, ал.6 и ал.7 и чл.197 от  ДОПК.Образувано е  по жалба от „Агрен“-ООД, ЕИК 147214033, чрез управителя П.К.Г., с адрес за кореспонденция: град Бургас, ул.Пети километър против Решение №78/19.04.2017 година на Директора на ТД на НАП Бургас, с което е потвърдено постановление  изх.№ С170002-023-0001199/31.03.2017 година за налагане на предварителни обезпечителни мерки.

          Указва на административният орган, че е негова тежестта по установяване спазване процесуалните предпоставки за  допускане и налагане на спорните предварителни обезпечителни мерки, които разпоредби са изрично посочени в хипотезата  на чл.121, ал1 от ДОПК.

Съобразно разпоредбата  на чл.197, ал.2 и ал.3 от ДОПК в тежест на жалбоподателя е да установи това, че е представил  обезпечение в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция или държавни ценни книжа.

 

Съдът докладва, че е  постъпила административната преписка.

 

АДВ.К.: Поддържам жалбата. Моля да приемете преписката.Моля да примете и  писмените доказателства,  представени  от жалбоподателя.

 

 Съдът с оглед  становището на ппроцесуалния представител на жалбападателя и по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  представената административна преписка, както и писмените доказателства, които са представени от жалбоподателя.

АДВ.К. – Представям и моля да приемете пет броя удостоверения за липса на тежести към датата на осъществяване на процесните сделки и четири броя удостоверения  за регистрация като търговец на зърно. Поддържам всички изложени наши аргументи, които считам за доказани, с оглед на представените писмени доказателства. Нямам други доказателствени искания.

Съдът счита,че така представените удостоверения са относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото  4/четири/ броя  удостоверения, касаещи контрагенти на жалбоподателя, посочени от ответния административен орган като рискови доставчици по повод  започналата  ревизия, ведно с 5 /пет/ броя удостоверения  за наличие или липса на задължения на жалбоподателя и останалите четири контрагента към момента на сключване на процесните сделки.

АДВ.К. - Други доказателства няма да соча.Да се приключи събирането на  доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество

АДВ.К. - Считам жалбата за основателна и доказана.Моля същата да се уважи и обезпечителните мерки да бъдат отменени.Моля за срок за писмени бележки.

Съдът определи 7 дневен срок за представяне на писмени бележки на процесуалния представител на жалбоподателя.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:13  часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: