О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1085

 

гр.Бургас 17.05.2012г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, ІІІ състав, в закрито заседание на седемнадесети май през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                                          СЪДИЯ:  ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                         

като разгледа адм.д. №1268 по описа на АС-Бургас за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Р.Д.Я., от гр. ***, А.И.Я. *** и И.И. ***, против Заповед №РД – 09 – 19 от 27.02.2013г.  на Областен Управител на Област Бургас., с която се одобрява плана на новообразуваните имоти и регистъра към него на земеделските земи , предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ  за м. “Хаджи Али Дере” в землището на гр. Созопол с искане за отмяна на същия в конкретна част – по отношение на новообразуван имот №70.288 – записан на наследници на Н.С.У., с искане за връщане на препискана на Областен Управител на Област Бургас със задължителни указания за отразяване на ползвателските права на жалбоподателите.

Оспорената заповед е постановена в хода на производство пред административният орган образувано по реда на §4к ПЗР на ЗСПЗЗ, чл.28б  ал.8 от ППЗСПЗЗ и протокол от 13.11.2012г. на комисията по чл.28б от ППЗСПЗЗ

В случая е предвиден специален ред за съдебно обжалване на издадените по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ индивидуалните административни актове и отказите за издаването им, който е в сила от 01.03.2007г. Неговото действие обаче бива дерогирано от последвалата разпоредба на §19, ал.1 от ЗИД на АПК, според която Индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на Административно-процесуалния кодекс, който разглежда жалбата в състав от трима съдии, различен от общия ред по чл.132 от АПК.

В този случай Районният съд действа като административна съдебна  инстанция, а Административният съд е негова касационна такава.

Родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно и е длъжен, като я констатира, да изпрати делото на родово компетентния съд, в случая Районен съд гр.Бургас. Поради изложената причина, производството пред Административен съд гр.Бургас следва да се прекрати, а жалбата да се изпрати по компетентност на Районен съд гр Бургас.

 

Мотивиран от изложеното и на основание чл.135 ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, трети състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1268 от 2013 година, по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр. Бургас. 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: