Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 06 ноември  2008 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на девети октомври, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: С.Д.

                                                                                        В.Е.

 

 

При секретар Г.Ф.  и с участието на прокурора С. Х., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КНАХ № 1268/ 2008 г.

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът – ЕТ „ЖЕНИНА” – гр. Несебър, представляван от С. Ж. У. обжалва Решение № 325/28.07.2008 г. на Несебърски районен съд, постановено по НАХД № 122/2008 година. С решението съдът е изменил Наказателно постановление № 2808/19.11.2007 година на Зам.-териториален данъчен директор на НАП – Бургас, с което за нарушение на чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 година  за регулиране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на Министъра на финансите, на основание чл.185, ал.1, т.1, буква „а” от ЗДДС на ЕТ „ЖЕНИНА” – гр. Несебър е било наложено административно наказание – имуществена санкция, в размер на 300 лева, като наложеното административно наказание е намалено на 200 лева.

В съдебно заседание касаторът  чрез процесуалният си представител – адвокат Ц., поддържа жалбата, като от една страна изтъква доводи за неправилно приложение на материалния закон, предвид липсата на доказателства за извършено административно нарушение от една страна, и от друга страна – невъзприемане и необсъждане в решението от Районния съд на тезата за маловажен случай на извършеното административно нарушение.

Ответникът по касационната жалба не взема становище.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас намира жалбата за неоснователна.

Съдът, след като се запозна с доказателствата по делото и взе предвид наведените в жалбата доводи, намира за установено следното:

Жалбата е подадена от лице, имащо право на такава и в предвидения от закона срок, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

В развилото се пред първоинстанционния съд производство, правилно са установени фактите по делото. Безспорно е установено, че на датата, на която е извършена проверка от контролните органи – 29.08.2007 г., служителката в обменно бюро, намиращо се в к/с „Слънчев бряг”, Централна поща, и стопанисван от ЕТ „ЖЕНИНА – С. У.” не е издала фискален бон за извършената сделка по обмяна на валута – 2 евро, на проверяващите лица.

При така установените факти първоинстанционният съд правилно е приел, че нарушението, за което е издадено наказателното постановление е безспорно установено.

В решението са обсъдени и наведените от жалбоподателя /касатор в настоящото производство/ доводи за приложимостта на нормата, предвиждаща ненаказуемост при административни нарушения, представляващи маловажен случай. Изводите на първоинстанционния съд в тази насока са правилни и настоящата инстанция изцяло ги споделя. Предвиденото в нормата на чл. 25, ал.1 от Наредбата изпълнително деяние на съответното нарушение, е такова на формално извършване. За да бъде осъществено то е достатъчно при извършването на продажба на валута да не се издаде  фискален бон, без значение размера на извършената сделка.

Пред настоящата инстанция на съда се изтъква довод от касатора, че служителката, осъществила сделката за касатора, не е била на трудов договор в обменното бюро. В тази връзка данъчните служители не са проверили на какво основание тя именно е извършила тази сделка.

Това твърдение е неоснователно, тъй като този факт е ирелевантен към извършеното нарушение. Безспорно е установено, че служителката е извършила сделката от името и за сметка на едноличния търговец. Този факт се потвърждава и от обстоятелството, че извършената сделка е била отразена в дневния отчет за 29.08.2007 г. на обекта.

Първоинстанционният съд в акта си е отчел всички доводи наведени и пред настоящата инстанция относно размера на наложеното с наказателното постановление наказание и като се е съобразил с тях правилно е преценил, че следва да намали същото от 300 на 200 лева.

По изложените съображения съдът намира постановеното първоинстанционно решение за правилно и законосъобразно.

Предвид горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 АПК, Административен съд – Бургас, ХІV състав

 

 

Р   Е    Ш   И:

 

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 325/28.07.2008 г. на Несебърски районен съд, постановено по НАХД № 122/2008 година, с което е изменено Наказателно постановление № 2808/19.11.2007 година на Зам.-териториален данъчен директор на НАП – Бургас, с което за нарушение на чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 година  за регулиране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на Министъра на финансите, на основание чл.185, ал.1, т.1, буква „а” от ЗДДС на ЕТ „ЖЕНИНА” – гр. Несебър е било наложено административно наказание – имуществена санкция, в размер на 300 лева, като наложеното административно наказание е намалено на 200 лева.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                 2.