Р Е Ш Е Н И Е

      1230                                          22.06.2018г.                                  гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на четиринадесети юни, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2.МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  Ирина Ламбова

прокурор: Мануел Манев

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 1267 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба от ОБЩИНА НЕСЕБЪР, подадена чрез процесуален представител адв. Д., против Решение № 146 от 02.04.2018г., постановено по АНД № 2764/2017г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е отменено наказателно постановление (НП) № 881/30.10.2017 г., на кмета на Община Несебър, с което на „СЪНРАЙЗ“ АД ЕИК 115849131, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.“Княгиня Мария Луиза“, № 8, ЕТ.3, представлявано от Н.Б., за нарушение по чл.74, ал.1, т.6, на основание чл.125 от Наредба № 6 на Общински съвет гр.Несебър, е наложено адм. наказание имуществена санкция в размер на 15 000.00 лв.

В касационната жалба се излагат доводи, че оспореното решение е неправилно и необосновано. Касаторът намира за неправилни изводите на районния съд досежно извършеното нарушение. Моли съда да отмени оспореното решение и да отмени наказателното постановление.

В съдебно заседание - касаторът, редовно и своевременно призован, не се представлява.

Ответникът СЪНРАЙЗ“ АД, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител. Представя по делото молба-становище, където излага съображения за неоснователността на касационната жалба и моли за потвърждаване на обжалваното решение.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно и моли да бъде потвърдено.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Настоящия съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административнонаказващия орган, които са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

Правните изводи на първоинстанционния съд са подробно и ясно изложени в оспорения съдебен акт и напълно се споделят от настоящата инстанция. АУАН не е връчен на санкционираното дружество по реда на чл.43 от ЗАНН, което е самостоятелно основание за отмяна на издаденото въз основа на него НП. Отделно от това настоящата съдебна инстанция счита, че АУАН е издаден и в нарушение на разпоредбата на чл.42, т.6 от ЗАНН, тъй като с него не установен и индивидуализиран извършителя на извършеното деяние. Обстоятелството, че при извършената проверка от контролните органи на 19.09.2017г. е присъствало лице на име М.П.Б. (представила се за член на Съвета на директорите на фирма „СЪНРАЙЗ“ АД) не означава, че посоченото дружество е извършител на административното нарушение, а и такова твърдение няма както в изготвения протокол за извършена проверка № 0010559/19.09.2017г., така и в съставения въз основа на него АУАН. Обстоятелството, че провереният обект-сграда, се е намирал в поземлен имот, собственост на посоченото дружество (ако се приеме за доказан този факт) е без значение относно установяване извършителя на констатираното нарушение, какъвто необоснован извод е направил административнонаказващия орган.

Предвид изложеното настоящият касационен състав намира оспореното съдебно решение за правилно. Районният съд е обсъдил събраните доказателства и въз основа на правилно установените факти е извел законосъобразни правни изводи. Предвид изложеното, не се констатират отменителни основания, поради което същото следва да бъде оставено в сила като допустимо, валидно и правилно.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ – ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 146 от 02.04.2018г., постановено по АНД № 2764/2017г. по описа на Районен съд – Несебър.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ:  1.               

 

     

         2.