О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер         1131     04.07.2014г.             град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на четвърти юли две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Павлина Стойчева

 

като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 1267 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК.

Образувано е по частна жалба на Р.К.К., ЕГН ********** в качеството му на управител на „Бултаб” ООД, ЕИК 102062578; с адрес гр.Несебър, ул.”Отец Паисий” № 27 против протоколно определение № 613/16.05.2014г. постановено по НАХД № 1061/2014г. на Районен съд Бургас, с което съдът е прекратил производството по делото, като е приел, че жалбоподателят е подал жалбата против оспореното Наказателно постановление № 46079-О-0005400А/ 07.02.2011год. на Директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – гр.Бургас, извън предвидения от закона срок.

Частният жалбоподател счита съдебния акт за неправилен. Твърди, че наказателното постановление макар да е адресирано до Р.К.К. е връчено на лице на име Т.М. на адрес гр.Несебър ул.”Пирин” №1, като между лицата липсва каквато и да е връзка. Посочва се, че „Бултаб” ООД се представлява от двамата му управители - Р.К.К. и В.П.М., като са представени образци на подписите на двете лица- справка от Търговския регистър. 

Иска се отмяна на определението.

Бургаският административен съд намира частната жалба за процесуално допустима, като подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, е основателна. 

Районният съд е приел, че жалбата против оспореното наказателно постановление е депозираната след изтичане на 7-дневния преклузивен срок за неговото оспорване, поради което същото е влязло в сила и на това основание е прекратил производството по делото.

Определението е неправилно.

Спорът между страните е относно това дали лицето, на което е връчено процесното наказателно постановление е надлежно упълномощено да получи същото. Видно от разписката за връчване на Наказателно постановление № 46079-О-0005400А/07.02.2011год. издадено от Директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – Бургас последното е връчено на Т.М. на 17.02.2014г. Частният жалбоподател твърди, че връчването е ненадлежно, като в подкрепа на тезата си ангажира справки от Търговският регистър относно подписите на лицата, които имат право да представляват дружеството.

Процесуалният представител на наказващият орган е заявил в съдебно заседание на 16.05.2014г., че лицето, подписало разписката е служител на фирмата, упълномощен да получава съответните книжа за това и наказателното постановление е връчено по месторабота на представителя на дружеството, чийто управител е К.. В подкрепа на товаси твърдение обаче ответникът не е ангажирал каквито и да било доказателства.

При тези данни, възраженията на частния жалбоподател са основателни. От представените с частната жалба писмени доказателства се обосновава извод, че сезиращата първоинстанционния съд жалба е ненадлежно връчена на лице без представителна власт.

По изложените съображения обжалваното прекратително определение на Районен съд - Бургас следва да бъде отменено като неправилно, а делото да се върне на същия съд за продължаване на производството.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. второ, във вр. с чл.236 от АПК, Административен съд Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение № 613/16.05.2014 год. по НАХД № 1061/2014год. описа на Бургаския районен съд, с което е прекратено производството по делото.

ВРЪЩА делото на Районен съд – Бургас за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                

 

        2.