ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 28.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и осми септември                  две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1266 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.Д., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв.И. с надлежно представено по делото пълномощно

ОТВЕТНИКЪТ – ДИРЕКТОР НА ТД на НАП гр. Бургас,   редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Явява се вещото лице С.А.

По хода на делото:

Адв.И.- Да се даде ход на делото

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано  с вх.№8822/17.09.2016 г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от  ГПК.

СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

С.В.А.52 г., българка, български гражданин, неосъждана,  без родство и особени отношения със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на експертизата.

Вещото лице А. - Изготвила съм заключение,  което поддържам.

Адв.И.- Нямам въпроси към вещото лице

Съдът след изслушване на заключението и становището на процесуалния представител на жалбоподателя

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.А., като й определя възнаграждение в размер на 200.00/двеста/ лева,съобразно представената справка-декларация

Адв.И.- Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът като взе пердвид обстоятелството, че делото е изяснено от фактическа страна

 О П Р Е Д Е Л И:

 

Приключва събирането на доказателства

Дава ход на делото по същество

Адв.И.-  Видно от заключеието на вещото лице допълнително са начислени лихви са такава върху главници за 2003  и 2004 година.Към момента на подаване  на заявленито за погасяване по давонст, подадено  от доверителя  ми  по отношение  на главниците  и съответно по отношение на проц.лихви  върху тях е изтекла абсолютната погасителна давност.Ето защо направеното възражение за изтекла погосителна давност  основателно е  било  направено по изпълнителното  дело и същото е трябвало да бъде прекратено.Самите публични задължения да бъдат отписани. Моля да отмените обжалваното  решение на директора на ТД на НАП за отказа за погасяване  на публични задължения  и да върнате препискат ана публичен изпълнител за ново произнасяне по молбата за прекратяване  на делото, поради погасяване на главниците  и лихвите поради изтекла давност.На осн. чл.143 ал.1 от АПК да  осъдите  ТД на НАП да заплати  направените по делото  разноски, за което представям списък.

Съдът счете делото за изяснено и обяви,че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в   14:48  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: