ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.07.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети юли                                  две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1266 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14.51 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.Д., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв.И. с надлежно представено по делото пълномощно

ОТВЕТНИКЪТ – ДИРЕКТОР НА ТД на НАП гр. Бургас,   редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

По хода на делото:

Адв.И.- Да се даде ход на делото

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Делото е образувано по жалба на Д.Г.Д. с ЕГН **********,*** против Решение № 97/02.06.2016 г. на Директора на ТД на НАП гр.Бургас.

Производството  е по реда  на чл.268 и сл.  на ДОПК.

Указва на административния орган, че е негова тежестта да установи наличието на обстоятелствата,  явили се  основание  за потвърдения с решението отказ.

Съдът докладва постъпилата в цялост административна  преписка.

АДВ.И.- Поддържам жалбата,  на стр.№2  правя следното уточнение от жалбата, абзац трети, където е посочен  чл.175 ГПК, да се чете „чл.175 ДОПК”.Имаме едно  искане, моля да допуснете извършването на съдебно-счетоводна експертиза, по отношение  на давността. Тъй като в решение №97/02.06.2016 година на ТД на НАП-Бургас  се сочи,  че задължението по РА №900682/28.08.2019 година  е  за периода от 29.08.2009 година до 02.11.2015 година, като „представляващи допълнително  начислени лихви”,  за които абсолютната давност  според  органа не е изтекла.Моля да се допусне съдебно-счетоводна експертиза вещото лице, по която да отговори на въпроса, относно тези  четири вземания – лихва за периода 29.08.2009 г.- 23.06.2010 г. в размер на  2 098,46 лв, лихва за период 29.08.209 г.- 23.06.2010 г.- 16,15 лв, лихва за период 29.08.2009 г.-23.06.2010 г в размер на 2 338,72 лв и лихва за период 24.06.2010 г.- 02.11.2015 г. в размер на 3 576,92 лева.Какъв е размерът и основанието върху, която са изчислени посочените лихви, за кои периоди се отнасят тези главници, от какъв акт произхожда?Представям нарочна писмена молба.

Съдът счита,  направено  искане за допустимо и относимо към предмета на спора и същото следва да бъде уважено.В тази връзка  и воден от горното, 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза    вещото лице, по която след запознаване с приложената  административна преписка и посещение  при органа да отговори на поставените от процесуалния  представител на жалбоподателя  въпроси .

Съдебно-счетоводната експертиза  да бъде изготвена от  вещото лице С.В.А., която да бъде уведомена за поставените  задачи след внасяне на депозит,   определен от съдебния състав .

ОПРЕДЕЛЯ депозит  в размер на 200.00/двеста/ лева, платими в 7- дневен срок от днес, от страна на жалбоподателя по сметка на Административен съд град Бургас.

АДВ.И. - Няма да соча  други  доказателства към настоящия  момент.

Съдът като счете, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна намира, че  събирането на доказателства не следва да бъде приключвано.Същото следва да бъде отложено за друга дата, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА делото  и  го НАСРОЧВА за 28.09.2016 година  от 14:30 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Да бъде уведомено вещото лице след внасяне на определения депозит.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15:02 часа

 

 

          СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: