О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1010                от  17.06.2014г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на седемнадесети юни две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 1266 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 57а, във вр. с чл. 215 от ЗУТ, във вр. с чл. 166, ал. 4 от АПК.

Образувано е по жалба на В.Д.Р. ЕГН ********** *** против допуснатото предварително изпълнение на Заповед № 1018/03.06.2014 год. на Кмета на Община Несебър. С оспорения административен акт е разпоредено в срок до 20.06.2014 год. жалбоподателката В.Р., като собственик/извършител на преместваем обект, представляващ: „Павилион № 1” с приблизителни размери 4,00м./3,00м. и височина 2,50м., изпълнен от метална конструкция, нетрайно прикрепен към терена, затворен с ролетни щори и покрит с ондулин, поставен в нарушение на нормативно установения ред в поземлен имот с идентификатор 61056.501.331 по КККР на с. Равда, общ. Несебър, съставляващ УПИ ХVІІ-304, кв. 21 по плана на с. Равда, да предприеме необходимите действия по премахването (демонтирането) му и по разчистване на терена. Указано е също, ако в указания срок преместваемия обект не бъде премахнат доброволно, служители при отдел „Контрол по строителството” да извършат оглед на място и да предприемат съответните действия по принудителното му премахване със съдействие на полицията. Разходите по премахването следва да бъдат за сметка на собственика на незаконно поставения преместваем обект. В сезиращата съда жалба е заявено, че допуснатото предварително изпълнение на така постановената заповед ще причини значителна или труднопоправима вреда за жалбоподателката. В подкрепа на това твърдение е заявено, че в преместваемия обект, предмет на заповедта се съхраняват вещи, собственост както на жалбоподателката, така и на трети лица, които са на значителна стойност. Заявено е, че определения в заповедта срок за доброволно изпълнение е изключително кратък и същия не позволява организиране на преместването на тези вещи. От друга страна, в жалбата е заявено, че така поставения преместваем обект огражда собственото на жалбоподателката дворно място и премахването му, без възможност за изграждане на ограда (поради забраната за извършване на СМР, въведена с чл. 15 от ЗУЧК) ще позволи на трети лица безпрепятствено да влизат в двора и дори в жилищните постройки в имота. На последно място е заявено, че по същество, жалбоподателката намира постановената заповед на Кмета на Община Несебър за незаконосъобразна, но предварителното изпълнение на същата би обезсмислило евентуалното оспорване на този административен акт. Предвид така заявените твърдения, в жалбата е формулирано искане за спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение на оспорения административен акт.

Като взе предвид приложените по административната преписка доказателства, формулираното с жалбата искане и като съобрази закона, настоящия съдебен състав намира за установено следното:

Процесната заповед е издадена на основание чл. 25, ал. 3 от Наредба № 10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на Територията на Община Несебър, във връзка с чл. 57а, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Съгласно чл. 217, ал. 1 жалбите и протестите пред съда не спират изпълнението на следните административни актове – т. 11 заповеди по чл. 57а, ал. 3. Особеното в посочената хипотеза е, че не административният орган с разпореждане, а законодателят е допуснал предварителното изпълнение на заповедта, при презюмиране наличието на важни обществени интереси, които трябва да бъдат защитени.

В случаите, когато законът разпорежда предварително изпълнение на дадена категория административни актове, той презюмира наличието на една, повече или на всички предпоставки на чл. 60 от АПК. Липсват нормативно регламентирани критерии, чрез които да се преценява основателността на искането за спиране на изпълнението на акта, поради което за конкретния случай следва да се преценят евентуалните неблагоприятни последици, които биха възникнали за жалбоподателя от предварителното изпълнение. След като се презюмира наличието на причини за предварително изпълнение на заповедта по специалния ЗУТ, в тежест на жалбоподателя остава задължението да обори това предположение, като докаже, че от предварителното изпълнение има възможност да претърпи значителна или трудно поправима вреда. Условие за спиране от съда на предварителното изпълнение на акта е на заложения в закона обществен интерес да се противопостави засягането на друг интерес с интензитет от порядъка на посочените в чл. 60 от АПК.

В конкретния случай, разпореденото премахване на преместваемия обект, предмет на заповедта безспорно съставлява значителна или трудно поправима вреда за жалбоподателката. В този смисъл основателно е възражението, заявено в подкрепа на особеното искане, съгласно което, в случай на основателно оспорване на заповедта на Кмета на Община Несебър, при изпълнение на заповедта би се обезсмислило евентуалното съдебно решение за отмяна на същата заповед. По същество, изпълнението на заповедта съставлява премахване (увреждане до степен на пълно унищожаване) на процесния обект, което по своята същност безспорно съставлява труднопоправима вреда.

От друга страна, видно от Заповед № 1018/03.06.2014 год. на Кмета на Община Несебър, в същата е разпоредено премахване на обекта (демонтирането му) и разчистване на терена. По мнение на настоящия съдебен състав, така указаните от административния орган действия съставляват строително-монтажни работи. С нормата на чл. 15, ал. 1 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, се забранява извършването на строителни и монтажни работи в националните курорти по Черноморското крайбрежие от 15 май до 1 октомври, каквато територия безспорно е и с. Равда, общ. Несебър, където се намира процесния обект. С оглед на това, указаните в заповедта действия противоречат на цитираната правна норма.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр. Бургас, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ допуснатото по закон предварително изпълнение на Заповед № 1018/03.06.2014 год. на Кмета на Община Несебър.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: