ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,30.11.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На тридесети ноември                               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1264 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДИНАМО“ АД, редовно уведомен, представлява се от адв.Х., с представено пълномощно, находящо се на лист 72 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП-БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., с представено пълномощно, находящо се на лист 73 от делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от „Динамо“ АД, ведно с представени справки за това, че дружеството – жалбоподател разполага с достатъчно имущество за обезпечение на задълженията с препис за ответната страна.

         ВРЪЧВА на ответната страна препис от докладваната молба ведно с доказателствата към нея.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Х.: Моля да се приеме представената молба с опис на писмени доказателства.

Нямам доказателствени искания.

 Юрисконсулт Д.:  Не възразявам да бъдат приети представените доказателства.

Представям справка за общите задължения към вчерашна дата на дружеството; осем броя постановления за налагане на обезпечителни мерки върху движими вещи и недвижими имоти ведно с обратните разписки към тях.

Общата стойност на наложеното към момента обезпечение не надхвърля размера на задълженията по изпълнителното дело. Представям справка от Централния регистър на особените залози по отношение на представените по списъка материални запаси. Налице са две предходни вписвания за особени залози. Налице са заверени копия на уведомителни писма от банки, наличие на предходни запори на сметки на длъжника от Общинска банка, наличие на предходни запори и съобщения от Инвестбанк, Райфайзенбанк, Търговска банка, Банка ДСК и други. Общата сума на запорите към банките е около 150 х.лв.

 

СЪДЪТ към юрисконсулт Д.: Коя е общата сума на задълженията?

Юрисконсулт Д.: Според справката, която е представена, общата сума на задълженията е в размер на 4 338 907.73лв. Точният размер на обезпеченията не мога да кажа. Моля да ми се предостави възможност в писмени бележки да го конкретизирам.

Запорите в банките са наложени преди обезпеченията наложени от публичния изпълнител.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.Х.: Моля да уважите подадената жалба. Действително в настоящия етап не е обезпечен чрез наложения от НАП с обезпечителните мерки целият размер на задълженията към ревизионния акт, но от документите, които представихме се вижда, че дружеството разполага с достатъчно имущество, което да посрещне задълженията. Описът на материалните запаси, който е предоставен по делото, е предоставен на НАП и именно по този опис те периодично върху част от тези вещи налагат запори, но все още не е наложен върху всички.

 Разполагаме с достатъчно такова имущество, за да посрещнем задълженията.

Относно запорите в банките, моля да оцените, че в писмата на банките не е показано откога са тези запори. Аз твърдя, че всички запори в банките са от периода преди 2012г., когато по искането на наши работници бяха запорирани действително банковите сметки, защото дружеството беше в производство по обявяване в несъстоятелност. Обаче представихме оздравителен план и условието да бъде приет този план е да се изплатят всички задължения към работниците и ние ги изплатихме. И сега сме в ситуация на невъзможност да издирим тези лица, за да докажем, че нямаме към тях задължения. Това са стари запори за несъществуващи задължения. Специално този довод на НАП моля да не бъде възприеман.

По останалите писмени доказателства ще изложа възраженията си в писмени бележки.

 

Юрисконсулт Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и потвърдите решението на директора на ТД на НАП гр.Бургас като правилно и законосъобразно.

Ще представя писмени бележки.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна.

 

ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

         ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 

        

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: