ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 23.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и трети октомври                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1264 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:23 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Шевкенови” ООД, редовно призован, се явява адвокат С., редовно упълномощен от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Ж., редовно упълномощена от днес.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Т.С..

ПРОКУРОР С.: Госпожо съдия, моля на основание чл.159, ал. 1 от ДОПК да конституирате Окръжна прокуратура Бургас като страна в процеса.

СЪДЪТ, с оглед направеното искане и на основание чл. 159, ал. 1 ДОПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура Бургас като страна в производството по административно дело № 1264/2013 г. по описа на Административен съд Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

АДВОКАТ С.: Оттеглям жалбата в частта, касаеща непризнато право на данъчен кредит по фактура № 440/21.03.2008 г. с издател „Монолит” ООД (с данъчна основа 28 807,36 лева) и поддържам жалбата в останалата й част.

Моля да бъде назначена съдебно-икономическа експертиза със следните задачи:

1. Да се проверят от вещото лице приложените в данъчната преписка документи и посочените в нея кореспонденции до други ТД на НАП във връзка с насрещни проверки на съконтрагенти на проверяваното дружество.

2. Да се извърши проверка от вещото лице в счетоводството на „Шевкенови” ЕООД какви документи са приложени към издадените фактури и съпровождащи ги други първични документи – договори, анекси към тях, товарителници, стокови разписки, спецификации.

3. Да се извърши проверка на издадените фактури дали има допуснати в тях сметни грешки на посочените цифром и словом суми и има ли всички необходими реквизити, посочени в Закона за счетоводството и съобразени ли са с неговите изисквания.

4. Да се извърши проверка в счетоводството на съконтрагентите „Аквахим” ЕООД, „Тара 07” ЕООД, „Минчев трейд” ЕООД, „Аквилон 08” ЕООД, „Агробилд 7” ЕООД, в качеството на изпълнители и подизпълнители на договори за услуги, за наличието на документи, доказващи извършването на услугите, какви документи са приложени към издадените фактури, като при необходимост от наша страна и невъзможност за връзка с вещото лице, ще предоставим адреси и телефони за кореспонденция с тези лица.

5. За какви цели са използвани от „Шевкенови” ООД стоките, предмет на доставка по издадените фактури от посочените по-горе дружества? От какви документи и счетоводни записвания се установява това?

6. Да се извърши проверка в счетоводството на доставчиците, посочени по-горе, и да се посочи разполагали ли са те към датата на издаване на съответната процесна фактура и към датата на сключване на договора, с кадрова обезпеченост (граждански или трудови договори), професионална квалификация и други доказателства за изплатени възнаграждения по ведомост на лица, заети в тези дружества, и имат ли същите доставчици техническа (наета и собствена) обезпеченост за обезпечаване извършване на тези доставки.

Нямам други искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Оспорвам изцяло жалбата като неоснователна, с изключение на уточнението, което направи адвокат С., че оттегля жалбата в една част, относно непризнаване на данъчен кредит в размер на 5 761,47 от „Монолит” ООД.

По отношение на искането за назначаване на съдебно-икономическа експертиза, предоставям на съда с така формулираните въпроси, но искам само адвокат С. да уточни, тъй като не изброи всички доставчици, означава ли, че за останалите, за които също имаме предмет на спора, те не оспорват правото на данъчен кредит или просто не искат назначаване на експертизата.

АДВОКАТ С.: Да допълним и другите доставчици.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: За тези доставчици искате такава обезпеченост? Аз доколкото виждам от решението, ние сме оспорили правото на данъчен кредит за липса на доставка на стоки. Аз доколкото виждам, услугата, която сме оспорили, е рекламна. Моля за уточнение от Ваша страна.

АДВОКАТ С.: Доставката на желязо е пак доставка, защото Вие сте я оспорили, а сградата е построена и в нея има вложено желязо.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Нямам доказателствени искания.

 

ПРОКУРОР С.: Да се приеме административната преписка като доказателство по делото.

С оглед въпросите за назначаване на съдебно-икономическа експертиза, посочени от жалбоподателя, предоставям на съда.

Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза е основателно само досежно необходимостта от отговор на последните два въпроса, формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя. Това е така, защото за установяването наличие или липса на писмени доказателства не се изисква наличието на специални знания и квалификация. В случай, че жалбоподателят твърди, че при него са налични доказателства за реалност на доставките, които не са представени по делото, но съществуват в счетоводството му, то същият следва да представи тези доказателства, които счита, че са в подкрепа на позицията му по спора.

Не се изисква специална квалификация за проверка наличието на писмени доказателства у трети лица, касаещи процесните доставки. Редът за събиране на писмени доказателства, намиращи се у трети лица, е регламентиран в разпоредбата на чл. 192 ГПК, която жалбоподателят следва да съобрази и при искане за събиране на такива доказателства следва да представи нарочна писмена молба до всяко едно лице, в която да посочи какви документи това лице да представи по делото.

Не се изискват специални знания, а по-скоро се касае до правен въпрос, дали една фактура съответства на изискванията на закона, съобразно начина, по който е оформена. Затова експертизата следва да бъде допусната само по отношение на последните два въпроса, като се укаже на жалбоподателя, че следва да съобрази процесуалното си поведение досежно ангажирането на доказателства с реда, който е указан в обстоятелствената част на това определение.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да даде отговор на последните два въпроса, формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

За вещо лице НАЗНАЧАВА С.А..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 1 300 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства в подкрепа на становището си по спора при спазване на съответните процесуални разпоредби.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 05.02.2014 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: