О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                              16.06.2011г.                      град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на шестнадесети юни две хиляди и единадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

секретар…………………………………………………………………………………………..

прокурор………………………………………………………………………………………….

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 1264 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.117 и сл. от КСО.

Образувано е по жалба на М.С.В. *** против разпореждане № 94-М-56-1/18.05.2011г., издадено от длъжностно лице, определено от ръководителя на ТП на НОИ – гр.Бургас, с което на основание чл.57, ал.2, вр. с чл.60 от КСО е отказано образуването на производство по установяване на трудова злополука. Жалбата е адресирана до директора на РУ „Социално осигуряване” и изпратена от последния в Административен съд – гр.Бургас.

Съгласно разпоредбата на чл.60, ал.1 и ал.4 от КСО длъжностното лице, определено от ръководителя на ТП на НОИ – гр.Бургас издава разпореждане за приемане или неприемане на злополуката за трудова въз основа на документи в досието. Разпореждането подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по реда на чл.117 от КСО, в който е регламентирана административната фаза на процеса. Според правилото на чл.117, ал.2, б. „г” от КСО разпорежданията за признаване или непризнаване на злополуката за трудова подлежат на оспорване пред ръководителя на съответното поделение на Националния осигурителен институт, който се произнася с мотивирано решение в 1-месечен срок от получаването на жалбата. Едва след произнасяне на решението, същото подлежи на съдебен контрол за законосъобразност от съответния Административен съд (чл.118, ал.1 от КСО). В настоящия случай жалбата правилно е адресирана до горестоящия административен орган и неправилно изпратена от него по подсъдност на Административен съд – гр.Бургас.

Предвид гореизложеното, жалбата следва да се остави без разглеждане с последващото от това прекратяване на административното производство, а преписката да се изпрати на ръководителя на ТП на НОИ – гр.Бургас за произнасяне по компетентност.

 

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, седми състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С.В. *** против разпореждане № 94-М-56-1/18.05.2011г., издадено от длъжностно лице, определено от ръководителя на ТП на НОИ – гр.Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1264/2011г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

ИЗПРАЩА преписката на ръководителя на ТП на НОИ – гр.Бургас за произнасяне по компетентност.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневне срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ:…………………………….