РЕШЕНИЕ

 

  1471                       дата 20 юли 2018 год.                 град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 09 юли 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                                                Съдия:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         

Секретар: К. Л.

Прокурор: ……………………..

 

разгледа адм. дело № 1263 по описа за 2018 год.

и за да се  произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с чл.215, ал.1, вр. с чл.178, ал.6 от ЗУТ.

Предмет на оспорване е Заповед № 694/10.05.2018г. на кмета на Община Несебър,  с която, на основание чл.178, ал.6, във вр. с ал.1 от ЗУТ е забранено ползването и достъпа до самостоятелен обект с идентификатор ****по КККР на с.Равда, община Несебър, с площ по документи 164,41кв.м., разположен на първо ниво, на кота 0,00, част от невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж „Складова база и офиси“, представляващ сграда с идентификатор **** по КККР на с.Равда, община Несебър, със собственик и възложител на обекта „БРИЛЯНТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД, ползван като офис/изложбена зала за санитарни прибори, водопроводни и канализационни елементи от „АКВАСТОРЕ“ЕООД.

Жалбоподателят „брилянт слънчев бряг“ ЕООД оспорва издадената заповед, като възразява, че в нейните мотиви са били преписани констатациите по съставения констативен акт, без да се изследва действителното фактическо състояние на строежа, а забраната за достъп прави невъзможно извършването на каквито и да е било строително-монтажни работи по сградата и по този начин се препятства финализирането на строежа и получаването на удостоверение за въвеждането му в експлоатация. Счита за недоказани твърденията на административния орган, че обектът се ползва като офис/изложбена зала за санитарни прибори, водопроводни и канализационни елементи, като в тази връзка изказва съмнение дали въобще е възможно съществуването на изложбена зала от такъв вид. Посочва, че към момента е съставен Акт обр.14, но не е издаден Акт обр.16, тъй като все още липсва документацията, касаеща ВиК системата, както и на 3-тия етаж са необходими още довършителни работи, поради което за въвеждането в експлоатация на строежа е необходимо още технологично време. Иска се отмяна на заповедта поради съществено нарушение на административнопроизводствените правила, противоречие с материалния закон и несъответствие с целта на закона.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Административният орган – кмет на Община Несебър се представлява от юрисконсулт, който пледира за отхвърляне на жалбата, поради липса на твърдените от жалбоподателя пороци на административния акт.

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна, засегната от действието на издадената заповед и депозирана в предвидени от закона срок.

Разгледана по същество е неоснователна.

Данните от административната преписка сочат, че на 12.04.2018г. е била извършена проверка от служители на Община Несебър на строеж „Складова база и офиси“, находящ се в ПИ с идентификатор ****.1 по КККР на с.Равда, община Несебър, като на място е констатирано, че сградата се състои от четири самостоятелни обекта, всички собственост на жалбоподателя „БРИЛЯНТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД. За двата обекта на първо ниво, в т.ч. и процесния с идентификатор ****.1.2, както и обекта на второ ниво, е констатирано, че всички те са напълно завършени, водоснабдени, електрифицирани, като процесният самостоятелен обект се ползва като офис/изложбена зала за санитарни прибори, водопроводни и канализационни елементи, другият обект на първото ниво се ползва като склад за  санитарни прибори, водопроводни и канализационни елементи, а обектът на второто ниво се ползва като офис на дружеството-жалбоподател. За обекта на третото ниво е констатирано, че не е завършен и е на етап довършителни работи. Протоколът е придружен със снимков материал на обектите.

Впоследствие, въз основа на установеното с констативния протокол, на 16.04.2018г. е съставен Констативен акт № 27, касаещ процесния самостоятелен обект с идентификатор ****.1.2, като е посочено, че той е част от строеж  „Складова база и офиси“, представляващ сграда с идентификатор ****, има площ по документи 164,41кв.м. и е разположен на първо ниво, на кота 0,00. Отбелязано е, че обектът е напълно завършен, водоснабден, електрифициран, като се ползва като офис/изложбена зала за санитарни прибори, водопроводни и канализационни елементи. След преглед на строителната документация е било установено, че за сградата има издадено разрешение за строеж, както и Акт обр.14 за приемане на конструкцията от 17.12.2013г., но не е налично издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Въз основа на тези данни, кметът на Община Несебър издал процесната Заповед № 694/10.05.2018г., в мотивите на която възпроизвел фактическите констатации от извършената проверка, въз основа на които е приел, че процесният самостоятелен обект с идентификатор ****се ползва без да е въведен в експлоатация, което е счетено като нарушение на чл.178, ал.1 от ЗУТ, поради което и на основание чл.178, ал.6 от с.з. и съгласно правомощията му по чл.223, ал.1, т.6 и т.7 от ЗУТ, забранил ползването и достъпа на самостоятелен обект с идентификатор ****по КККР на с.Равда, община Несебър, с площ по документи 164,41кв.м., разположен на първо ниво, на кота 0,00, част от невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж „Складова база и офиси“, представляващ сграда с идентификатор **** по КККР на с.Равда, община Несебър, със собственик и възложител на обекта „БРИЛЯНТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД, ползван като офис/изложбена зала за санитарни прибори, водопроводни и канализационни елементи от „АКВАСТОРЕ“ЕООД.

Заповедта е законосъобразна.

Съгласно разпоредбата на чл.178, ал.1 от ЗУТ не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация от съответния компетентен орган. Безспорно е по делото, че сградата и в частност процесният обект в нея, не са въведени в експлоатация и това по същество не се оспорва от жалбоподателя. При този релевантен факт законосъобразно административният орган е пристъпил към издаване на заповед по чл.178, ал.6 от ЗУТ, съгласно който при нарушение на ал. 1, за строежи от четвърта и пета категория, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице забранява с мотивирана заповед ползването на строежа и разпорежда неговото освобождаване, прекъсване на захранването им с електрическа и топлинна енергия, с вода, газ, телефон и други.  В този смисъл материалният закон е правилно приложен. Жалбоподателят възразява, че в мотивите на заповедта е преписан констативния акт без да се изследва действителното фактическо състояние на строежа. Възражението е неоснователно, тъй като фактическото състояние на строежа се установява именно посредством констативния акт, поради което остава неясно какво допълнително изследване визира жалбоподателя. Неоснователно е възражението, че забраната за ползване прави невъзможно извършването на каквито и да е СМР, с което се препятства финализирането на строителния процес. Видно е, че заповедта касае забрана за ползване само на процесния обект, който всъщност е напълно завършен и това не се оспорва от жалбоподателя, поради което очевидно не е налице необходимост от извършване на допълнителни СМР в него, свързани с въвеждането в експлоатация. Страната посочва, че само на третия етаж (каквито са и фактическите констатации по протокола) има нужда да се извършат допълнителни довършителни работи, поради което процесната заповед по никакъв начин не препятства извършването на тези дейности на третия етаж. Забранено е ползването не на цялата сграда, а на отделен обект в нея, поради което налице е фактическа възможност за извършване на довършителни дейности по останалите обекти. Противно на довода на жалбоподателя заповедта не противоречи на целта на закона, а напротив – способства за неговото спазване, защото целта на закона е да се ползват само въведени в експлоатация сгради, което предполага тяхната безопасност за ползване. Неоснователно жалбоподателят възразява, че твърдението за ползване на обекта като офис/изложбена зала за санитарни прибори е недоказано, респ. не е ангажирал доказателства, които да оборят тази фактическа констатация. На място при проверката е било установено, че обектът фактически се ползва именно по този начин, поради което възраженията остават недоказани.

Основателно съдът счете възражението, че със заповедта незаконосъобразно се ограничава достъпа до обекта. Съгласно посочената норма на чл.178, ал.6 от ЗУТ със заповедта се забранява ползването на строежа, поради което той следва да се освободи от наличното вътре оборудване, да се прекъснат източниците за захранване с ток, вода и др., т.е. да се извършат действия, които да водят до невъзможност за ползването му. Нормата не съдържа предписание да се забрани достъпа до обекта, като забраната за достъп се свързва с хипотезите на незаконен строеж, за да се обезпечи, че няма да продължи неговото извършване. В контекста на изложените по-горе мотиви, че забраната за ползване на процесния обект е законосъобразно наложена и независимо че се установява, че той е напълно завършен и не изисква довършителни работи, т.е. достъп до него за тази цел не е необходим, то, формално, заповедта налага допълнително ограничение, разпростиращо се и върху достъпа, което, като не е предвидено в закона, заповедта следва да бъде отменена в тази нейна част.     

На основание изложените мотиви издадената заповед следва да се отмени в частта относно записването „и достъпа“, като в останалата част жалбата по същество следва да се отхвърли като неоснователна, като съобразно този изход на процеса в полза на ответната страна следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 100лв. на основание чл.78, ал.8 от ГПК, във вр. с чл.37 от ЗПП, във вр с чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Заповед № 694/10.05.2018г. на кмета на Община Несебър В ЧАСТТА относно записването „И ДОСТЪПА“.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „БРИЛЯНТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД, гр.Свети Влас, ул.“Св.СВ.Кирил и Методий“ № 22 против Заповед № 694/10.05.2018г. на кмета на Община Несебър в останалата ЧАСТ, в която е забранено ПОЛЗВАНЕТО на самостоятелен обект с идентификатор ****по КККР на с.Равда, община Несебър, с площ по документи 164,41кв.м., разположен на първо ниво, на кота 0,00, част от невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж „Складова база и офиси“, представляващ сграда с идентификатор **** по КККР на с.Равда, община Несебър.

ОСЪЖДА „БРИЛЯНТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД, гр.Свети Влас, ул.“Св.СВ.Кирил и Методий“ № 22, с ЕИК 147146949 да заплати на Община Несебър, гр.Несебър, ул.“Еделвайс“ № 10 сумата от 100лв. разноски по делото.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                          СЪДИЯ: