Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 1551

 

гр. Бургас, 30.07.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, осемнадесети състав, в открито съдебно заседание на дванадесети юли две хиляди и осемнадесета година, в състав:

Председател: Марина Н.

 

при секретар Г.С., като разгледа докладваното от съдия Н. административно дело № 1262/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с чл.215, ал.1, вр. с чл.178, ал.6 от ЗУТ.

 

Образувано e по жалба на „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ" ООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. Свети Влас, ул. ***, представлявано от управителя Р.С.С., против ЗАПОВЕД № 692/10.05.2018г., издадена от кмета на община Несебър, с която е забранено ползването и достъпа на самостоятелен обект с идентификатор Р.С.С.по КККР на с. Равда, общ. Несебър, обл. Бургас, с площ по документи Р.С.С.кв.м., разположен на второ ниво, на Р.С.С., част от невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж „Складова база и офиси", представляващ сграда с идентификатор Р.С.С., находяща се в поземлен имот с идентификатор Р.С.С.по КККР на с. Равда, общ. Несебър, обл. Бургас (местност „Чатал тепе", землище с. Равда), със собственик и възложител „БРИЛЯНТ - СЛЪНЧЕВ БРЯГ" ООД, ползван като офис от същото дружество.

Жалбоподателят „БРИЛЯНТ - СЛЪНЧЕВ БРЯГ" ООД оспорва издадената заповед, като възразява, че в нейните мотиви са били преписани констатациите по съставения констативен акт, без да се изследва действителното фактическо състояние на строежа, а забраната за достъп прави невъзможно извършването на каквито и да е било строително-монтажни работи по сградата и по този начин се препятства финализирането на строителния процес и получаването на удостоверение за въвеждането му в експлоатация. Посочва, че към момента е съставен Акт обр.14, но не е издаден Акт обр.16, тъй като все още липсва документацията, касаеща ВиК системата, както и е необходимо извършване на довършителни работи на 3-тия етаж. Предвид изложеното, се иска отмяна на заповедта, поради съществено нарушение на административнопроизводствените правила, противоречие с материалния закон и несъответствие с целта на закона.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата на сочените в нея основания. Представя писмено становище.

Административният орган – кмет на Община Несебър се представлява от юрисконсулт, който пледира за отхвърляне на жалбата, поради липса на твърдените от жалбоподателя пороци на административния акт. Депозира писмени бележки. Моли за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Бургаският административен съд, осемнадесети състав, след преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид становищата на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

На 12.04.2018г. е била извършена проверка от служители на Община Несебър на строеж „Складова база и офиси“, находящ се в ПИ с идентификатор Р.С.С. по КККР на с.Равда, община Несебър, като на място е констатирано, че сградата се състои от четири самостоятелни обекта, всички собственост на жалбоподателя „БРИЛЯНТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД. За двата обекта на първо ниво, както и обекта на второ ниво - процесния с идентификатор Р.С.С..3, е констатирано, че всички те са напълно завършени, водоснабдени, електрифицирани, като обектите на първо ниво се ползват като офис/изложбена зала за санитарни прибори, водопроводни и канализационни елементи, другият обект на първото ниво се ползва като склад за  санитарни прибори, водопроводни и канализационни елементи, а процесния обект - този на второто ниво се ползва като офис на дружеството-жалбоподател. За обекта на третото ниво е констатирано, че не е завършен и е на етап довършителни работи. Протоколът е придружен със снимков материал на обектите - Констативен протокол от 12.04.2018 год. /л. 27 – л. 35/.

Впоследствие, въз основа на установеното с констативния протокол, на 16.04.2018г. е съставен Констативен акт № 28 /л. 23-25/, касаещ процесния самостоятелен обект с идентификатор Р.С.С..3, като е посочено, че той е част от строеж „Складова база и офиси", представляващ сграда с идентификатор Р.С.С., находяща се в поземлен имот с идентификатор Р.С.С.по КККР на с. Равда, общ. Несебър, обл. Бургас (местност „Чатал тепе", землище с. Равда), със собственик и възложител „БРИЛЯНТ - СЛЪНЧЕВ БРЯГ" ООД, представляващ обект с идентификатор Р.С.С.по КККР на с. Равда, общ. Несебър, обл. Бургас, с площ по документи Р.С.С.кв.м., разположен на второ ниво, на Р.С.С.. Отбелязано е, че обектът е напълно завършен, водоснабден, електрифициран, като се ползва като офис. След преглед на строителната документация е било установено, че за сградата има издадено разрешение за строеж, както и Акт обр.14 за приемане на конструкцията от 17.12.2013г., но не е налично издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Въз основа на тези данни, кметът на Община Несебър издал процесната Заповед № 692/10.05.2018г., в мотивите на която възпроизвел фактическите констатации от извършената проверка, въз основа на които е приел, че процесния самостоятелен обект с идентификатор Р.С.С.се ползва без да е въведен в експлоатация, което е счетено като нарушение на чл.178, ал.1 от ЗУТ, поради което и на основание чл.178, ал.6 от с.з. и съгласно правомощията му по чл.223, ал.1, т.6 и т.7 от ЗУТ, забранил ползването и достъпа на самостоятелен обект с идентификатор Р.С.С.по КККР на с.Равда, община Несебър, с площ по документи Р.С.С.кв.м., разположен на второ ниво, на Р.С.С., част от невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж „Складова база и офиси“, представляващ сграда с идентификатор Р.С.С.по КККР на с.Равда, община Несебър, със собственик и възложител на обекта „БРИЛЯНТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД, ползван като офис от „БРИЛЯНТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД.

С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбоподателят е адресат на оспорената заповед, правата му са пряко и непосредствено засегнати неблагоприятно от нея, поради което за него е налице правен интерес от оспорването. Депозирана е в законоустановения срок - заповедта е връчена на жалбоподателя на 15.05.2018 год. и е обжалвана по съдебен ред с жалба вх. № 5712/22.05.2018 г. по описа на Административен съд Бургас. По изложените съображения съдът счита жалбата за процесуално ДОПУСТИМА.

Разгледана по същество жалбата се явява НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

На първо място, по въпроса за валидността на оспорената заповед, съдът намира следното:

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, в границите на неговата териториална и материално-правна компетентност. Съгласно чл. 223, ал. 1, т. 6 и т. 7 от ЗУТ, кметът на община Несебър  забранява ползването на строежи или на части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация; забранява достъпа до строежи или до части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация, забранява захранването им с електрическа и топлинна енергия, вода и газ и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване на достъпа и недопускане на хора и други.

Оспорената заповед на кмета на община Несебър е издадена на посоченото правно основание. Съгласно разпоредбите на ЗУТ по отношение на строежи от пета категория, какъвто е настоящия случай, които не са били въведени в експлоатация по установения ред заповед се издава именно от кмета на съответната община.

По съществото на спора, след преценка на събраните по делото доказателства, съдебният състав достига до следните правни изводи:

Съгласно разпоредбата на чл.178, ал.1 от ЗУТ не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация от съответния компетентен орган. Безспорно е по делото, че сградата и в частност процесният обект в нея, не са въведени в експлоатация и това по същество не се оспорва от жалбоподателя. При този релевантен факт законосъобразно административният орган е пристъпил към издаване на заповед по чл.178, ал.6 от ЗУТ, съгласно който при нарушение на ал. 1, за строежи от четвърта и пета категория, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице забранява с мотивирана заповед ползването на строежа и разпорежда неговото освобождаване, прекъсване на захранването им с електрическа и топлинна енергия, с вода, газ, телефон и други.  В този смисъл материалният закон е правилно приложен. Жалбоподателят възразява, че в мотивите на заповедта е преписан констативния акт без да се изследва действителното фактическо състояние на строежа. Възражението е неоснователно, тъй като фактическото състояние на строежа се установява именно посредством констативния акт, поради което за съда остава неясно какво допълнително изследване визира жалбоподателя. Неоснователно е възражението, че забраната за ползване прави невъзможно извършването на каквито и да е СМР, с което се препятства финализирането на строителния процес. Видно е, че заповедта касае забрана за ползване само на процесния обект, който всъщност е напълно завършен и това не се оспорва от жалбоподателя, поради което очевидно не е налице необходимост от извършване на допълнителни СМР в него, свързани с въвеждането в експлоатация. Страната посочва, че само на третия етаж (каквито са и фактическите констатации по протокола) има нужда да се извършат допълнителни довършителни работи, поради което процесната заповед по никакъв начин не препятства извършването на тези дейности на третия етаж. Забранено е ползването не на цялата сграда, а на отделен обект в нея, поради което налице е фактическа възможност за извършване на довършителни дейности по останалите обекти.

Що се касае до възражението, че със заповедта незаконосъобразно се забранява достъпа до обекта, то съдът намира същото отново за неоснователно. Съгласно нормата на чл. 223, ал. 1, т. 7 от ЗУТ, кметът на община забранява достъпа до строежи или до части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация, забранява захранването им с електрическа и топлинна енергия, вода и газ и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване на достъпа и недопускане на хора и други. Нормата съдържа именно предписание да се забрани достъпа до обекта, като забраната за ползване на процесния обект и достъп до него се свързва с факта, че същият не е въведен в експлоатация и в тази връзка е законосъобразно наложена, още повече, че както бе посочено и по-горе, обекта е напълно завършен и не изисква довършителни работи, т.е. достъп до него за тази цел не е необходим.

Противно на довода на жалбоподателя заповедта не противоречи на целта на закона, а напротив – способства за неговото спазване, защото целта на закона е да се ползват само въведени в експлоатация сгради, което предполага тяхната безопасност за ползване.

С оглед на всичко изложено по-горе, настоящият съдебен състав намира, че подадената жалбата по същество следва да се отхвърли като неоснователна.

Съобразно този изход на процеса в полза на ответната страна следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв., на основание чл.78, ал.8 от ГПК, във вр. с чл.37 от ЗПП, във вр с чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд - Бургас, осемнадесети състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ" ООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. Свети Влас, ул. ***, представлявано от управителя Р.С.С., против ЗАПОВЕД № 692/10.05.2018г., издадена от кмета на община Несебър, с която е забранено ползването и достъпа на самостоятелен обект с идентификатор Р.С.С.по КККР на с. Равда, общ. Несебър, обл. Бургас, с площ по документи Р.С.С.кв.м., разположен на второ ниво, на Р.С.С., част от невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж „Складова база и офиси", представляващ сграда с идентификатор Р.С.С., находяща се в поземлен имот с идентификатор Р.С.С.по КККР на с. Равда, общ. Несебър, обл. Бургас (местност „Чатал тепе", землище с. Равда).

 

ОСЪЖДА „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ" ООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. Свети Влас, ул. ***, представлявано от управителя Р.С.С. да заплати на Община Несебър, гр.Несебър, ул.“Еделвайс“ № 10 сумата от 100лв. разноски по делото.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: