ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На дванадесети юли                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА Н.

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Н.

Административно дело номер 1262 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ" ООД, редовно призован, се представлява от  адвокат Р., с пълномощно,  представено в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТА на Община Несебър, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Н., с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

        

         По хода на делото:

АДВОКАТ Р.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на „Брилянт-Слънчев бряг" ООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. Свети Влас, ул. ***, представлявано от управителя Р.С.С., против заповед № 692/10.05.2018г., издадена от кмета на община Несебър, с която е забранено ползването и достъпа на самостоятелен обект с идентификатор Р.С.С.по КККР на с. Равда, общ. Несебър, обл. Бургас, с площ по документи Р.С.С.кв.м., разположен на второ ниво, на Р.С.С., част от невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж „Складова база и офиси", представляващ сграда с идентификатор *** находяща се в поземлен имот с идентификатор ***.по КККР на с. Р, общ. Несебър, обл. Бургас (местност „Чатал тепе", землище с. Р.), със собственик и възложител „Брилянт - Слънчев бряг" ООД, ползван като офис от същото дружество.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата с вх.№ 5791/23.05.2018г. административна преписка.

ДОКЛАДВА постъпилите с вх. № 6359/07.06.2018г. служебно-заверени копия на 2 бр. заповеди към трудови договори.

 

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВОКАТ Р.: Поддържам жалбата. Нямам възражения по доклада. Не оспорвам представените доказателства. Нямам доказателствени искания. Няма да представям нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорвам жалбата. Нямам възражения по доклада. Нямам доказателствени искания. Няма да представям нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото писмените доказателства представени с жалбата, постъпилата с вх.№ 5791/23.05.2018г. административна преписка, както и постъпилите с вх. № 6359/07.06.2018г. служебно-заверени копия на 2 броя заповеди към трудови договори.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД  на делото по същество:

АДВОКАТ Р.: Моля да отмените процесната заповед като незаконосъобразна и неправилна. С нея спрямо доверителите ми е ограничен и допълнително достъпът до имота, с което се ограничават възможностите да се извършват допълнителни строително-монтажни работи, с които обектът да се завърши и въведе в експлоатация съобразно законовите строителни изисквания. Подробно ще представя писмени бележки. Моля да бъде отменена процесната заповед.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.:  Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите оспорената заповед на кмета на община Несебър. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.  С оглед изявеното днес от процесуалния представител на жалбоподателя, считаме, че това заявление е неотносимо към предмета на спора, тъй като видно от събраните доказателства се установява, че реална част от този строеж се използва. Касае се за фактически завършен обект и след като той реално се ползва, са налице материално-правните предпоставки за издаване на процесната заповед. Моля да имате предвид, че съгласно законодателството, причините, поради които строежът е невъведен в експлоатация, са без значение за преценка на материалната  законосъобразност на оспорената заповед, тъй като законът е категоричен относно недопустимостта на ползването на строеж преди да е въведен в експлоатация. Моля да присъдите юрисконсултско възнаграждение и да ми дадете срок за писмени бележки.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на процесуалния представител на жалбоподателя 7-дневен срок за писмени бележки.

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: