ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 28.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и осми септември                  две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1262 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ СКАТ ТРАНС ООД В. С., редовно и своевременно призован се явява адв.Д.И. с представено в дн.с.з. пълномощно.

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС редовно и своевременно призован се явява ю.к. И.,  надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото в дн.с.з.

Явява се вещото лице С.В.А.

По хода на делото:

СТРАНИТЕ - Да се даде ход на делото.

 

Предвид обстоятелството, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Производството е за втори път висящо пред Административен съд-гр.Бургас, след като с решение № 7510/22.06.2016г. на Върховен административен съд, е отменено решение № 2029/28.11.2014 г., постановено по административно дело № 1777/2014 г. по описа на Административен съд-гр.Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

Съдът приобщава доказателствената съвкупност от предходното разглеждане на делото по същество.

В изпълнение на указанията съдът  е назначил съдебно-счетоводна експертиза.

Указва на страните, че всички позитивни факти, от които черпят права следва да бъдат доказани от съответната срана, която черпи права от тях.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано  с вх.№8820/17.09.2016 г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от  ГПК.

СТРАНИТЕ - Да се изслуша съдебно-счетоводната експертиза.

СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

С.В.А.52 г., българка, български гражданин, неосъждана,  без родство и особени отношения със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на експертизата.

Вещото лице А. - Изготвила съм заключение,  което поддържам.

АДВ.И.- Нямам въпроси към вещото лице.

Въпрос на Ю.К.И.- На стр.№4 от заключението Ви,  дали правилно съм разбрала,  абзац №3 сте посочили, че като пазарен размер за наемането на автомобил  може да се приеме наем в размер на 940.00 лева.След което  намалявате този установен  наем от Вас с определи разходи.

Вещото лице А. -  Доколкото в хода на ревизионното   производство  са използвани  номинални цени на renta-a-car автомобили  и те са около 930.00 лева, в моето заключение съм посочила  как  е получена тази цена на renta-a-car услуга, действителната  renta-a-car  услугата е 940 лева.Тъй като  този автомобил  не е renta-a-car,  от  цената посочена за renta-a-car автомобил съм  намалила онези разходи, които не се правят  при обичайно даване на автомобил под наем от дружество, което не извършва rent-a-car дейност. Аз съм посочила и други разходи, извън така наречените експлоатационни разходи, които също участват във формиране цената на услугата renta-a-car.Такива разходи не се правят от собственика  на автомобила, който  отдават  кола под наем, и не са renta-a-car.По делото има приложен документ от страна на жалбоподателя, доказващи извършването на разходи застраховка „Гражданска отговорност” и пътен данък, които съм взела под внимание при формиране на наемната цена.

Въпрос на Ю.К.И. - Посочила сте  в посока на намаление застраховка „Автокаско”  и др.

Вещото лице А. – Да, това са разходи в услугата renta-a-car, а не  цената.

Въпрос на Ю.К.И. - От страна на жалбоподателя дали са извършени?

Вещото лице А. – Разходите, за които има налични документи съм ги взела предвид. В договорът  е посочено, че експлоатационните разходи са за сметка на наемателя – горива, смазочни материали и подмяна на дребни  авточасти.Аз не намалявам цената. От всичко, което формира цената на услугата renta-a-car остават в моята цена   цената само на Застраховка „Гражданска отговорност”,  пътен данък, защото за тези разходи има приложени документи от наемодателя, това е пазарна цена, сложила съм амортизация.В началото на експертизата  съм посочила  кой е  метода на пазарните цени и в кои случаи е приложим.Този метод  е неприложим  и съм посочила защо.Сравняваната  цена е цената на renta-a-car услуга  и това е базовата цена  от там насетне  в Наредбата е посочено, че тази цена може да се редуцира, това съм направила, стигнала съм да ония компоненти,  които са относими, това че съм използвала за стойности,  за които има документи  това съм го направила не да сменям философията,а за по- голяма прецизност.Аз не сменям метода.

Въпрос на Ю.К.И. - Как  установихте,  че по този начин фирмите,предлагащи  renta-a-car услуги изчисляват цената си,  какво включват в тази  цена?

Вещото лице А. - Аз съм работила  дълги година в транспортна фирма, какво се вкюлчва  и какво не се включва, аз съм направила проучване на фирмите  и почти всички формират цената по един  и същ начин.Това е обичайната цена за renta-a-car услугите.В този период  тази цена, която съм посочила дори е по-висока от лизинговата вноска на „Шевролета”.

Въпрос на Ю.К.И. - На стр.№ 5, коефициент  от 0.30,  какъв е?

Вещото лице А. -  Това е коефициент,  получен от трети лица и приложен по делото, с който се редуцира цената за дългосрочно използване на автомобил.Под дългосрочен период имам предвид  година или повече от година.

         Ю.К.И. - Оспорвам експертизата, нямам повече въпроси. Считам, че вещото лице, посочвайки крайния си размер на цената  не е използвала   метода на сравнимите неконтролирани цени, а  реално направени разходи  към които  е прибавена печалба от 15 %   и съответно е редуцирана с коефициент. Считам,  че това не е пазарна цена  по посочения от вещото лице метод.

         АДВ.И.-От допълнително  зададените въпроси  се разбира, че тези компоненти,  които сте посочила за renta-a-car не се използват всички при крайния резулта.Ако всички тези са приложени  това ще доведе до рекуция на крайния резултат  повече от Вашата посочена стойност.

         Вещото лице А. - Ако увеличим  цената с разходите за винетки, консумативи, като гуми, масла ремъци и т.н., които са обичайни за renta-a-car услугата, ще стигне средна цена 940.00 лв при посочена в акта 930.00 лв.

АДВ.И.- Нямам други въпроси към вещото лице

Ю.К.И. - Нямам други въпроси към вещото лице.

Съдът след като изслуша становищата на  процесуалните представител на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  заключението на вещото лице С.А., като по същество ще го коментира в окончателния съдебен акт.

Да се ИЗПЛАТИ на вещото лице  възнаграждение в размер на 500.00/петстотин/ лева, съобразно представената справка- декларация.

СТРАНИТЕ- Да се приключи съдебното дирене.

Съдът като  взе предвид становищенто на страните  и събрания доказателствен материал намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което  и воден от горното

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

АДВ.И.-  Моля да уважите жалбата против обжалваното решение, с което е потвърден  обжалвия  пред органа по приходите ривизионен акт/РА/. Поначало  в хода на самото производство  от органа не е проведено пълно и весстранно изследване на обстоятелствата, което потвръждава основния довод в нашата жалба, че определените стойности са произволни  и произволно опредлени на база на които не са отчетени някои направени констатации  и водят до констатиране на неотчетени приходи. В допълнение следва да се акцентира на обстоятелството, че самата сделка не е сделка за наем на автомабил, а заем за послужване, договор сключен на 20.08.2005 година.Това обстоятелство   означава, че всъщност сделката е сключена между страните преди приемане на ДОПК,  който е в сила от 01.01.2006 година, както и ЗКПО, който е в сила от 01.01.2007 година.  По времето когато е сключван този догово за заем за послужване в Закона за политическите партии /ЗПП/чл.24, ал.2 има специална  разпоредба, която ясно  определя,  че могат да извършват бъзвъзмездни услуги, включително и изрично е посочено за движими и недвижими вещо за безвъзмездно ползване.Последващи промени в законодателството  е значително редуцирано  така и процесуалния и материлния закон уреждащ материята, приема  определени  показатели, от които следва договори сделки да се третират по друг начин, но това  не означава, че  е налица хипотезата на чл.122  ал.1 и ал.2 на ДОПК, за който се изисква да са налице обстоятелства,  които водят до извода, че са налице укрити или неотчетени доходи. В случая не е взето предвид обстоятелството, че към момента на сключване на договора не е съществувала забрана да се договяра по този начин- безвъзмездно ползване на дадена вещ.При отчитането се прилагат произволни критери за определяне  на данъчна основа, при неясно  определени  както показатели   така и както се оказа при  неправилно определен метод за определяне на някакво сравняване на показатели.Получава  се резултат определен  по неясен метод, неясни критерии и показатели.Полученият резултат  при толкова неясноти може да се определи като произволен.Самият  орган сам предположил или избрал договор за рентакар без въобще да сравнява факта на договора.Не  са посочени всички показатели които сравнява    дори не е наясно и какъв резултат получава, по кой метод. В решението, което обжалваме  няма посочено нито кой метод   е избран нито  по какъв  начин е извършено сравнението. В хода на административното  производство беше направено искане с оглед установяване на обстоятелства  и факти,  да бъде извършена проверка и на насрещния партньор по сделката, да се установи какви са техните разходи на този автомобил /на ПП „Атака”/.Без мотив такава проверка  не беше извършена и в хода на административното  производство преди още да бъде издаден РА и след неговото издване при поверката пред ОДОП. При обжалването по административен ред категорично  беше нежеланието да се събират доказателства, които биха могли да бъдат събрани и отчетени.Това показва, че при нежелание да се отчитат реалните факти и при липса на ясен и  предварително зададен метод за сравнение няма как да бъде получан реален резултат.Моля да се уважи жалбата и на дружеството жалбоподател да бъдат присъдени разноските в това производство.

Ю.К.И. - Моля да отхвърлите  жалбата и потвърдите  обжалвания ревизионен акт.На първо  място в ЗПП  възможността  дадена вещ или имот да бъдат давани  безвъзмездно първо е неотносими и второ никой не оспорва  факта, че това може да стане.На второ място действително в ревизионния акт и ревизионния доклад към него  органите по приходи се позовават на чл.122 от ДОПК.Видно от решението на директора на ДОДП органа е приел,  че този  ред е неприложим  към конкретния  случай.Като приложима  е посочена  разпоредбата на  чл.16 ал.2  т.2 от ЗКПО, където изрично е посочено,  че за отклонение от данъчно олблагане се смята и договора за заем за послужване.Съответно прилагайки тази разпоредба е търсена пазарна цена.За начина на определяне на пазарната цена считам, че подхода  е правилен, видно от заключието на вещото лице, същата е посочила цена на renta-a-car услуга,  приблизително в същия размер, установен с ревизионния акт.Моля за решение,  с което до отхвърлите  жалбата.Моля за присъждане на ю.к.възнаграждение  и разноски по делото за възнаграждение на вещото лице.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви,че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в   14:30  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: