О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                 Година 30.10.2008      Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ състав, на девети октомври две хиляди и осма година, в публично заседание, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                             ЧЛЕНОВЕ:1. Д.Д.

                                                                2.Ю.Р.

 

Секретаря Г.Ф.   

Прокурор С. Х.

Като разгледа докладваното от съдия Д. касационно наказателно административен характер дело номер 1262 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е образувано е по повод частна жалба на адв.Ж., в качеството му на процесуален представител на П.Г.Л. *** против определение 1395/24.06.2008г. постановено по гр.д.№ 872/2008г. по описа на БРС, с което е прекратено производството по делото. В жалбата се прави искане за отмяна на определението и връщане на делото за продължаване на определените в закона процесуални действия. В съдебно заседание, поддържа жалбата и моли да бъде уважена.

Ответникът по жалбата – Общинска служба по “Земеделие и гори” гр.Созопол,  редовно уведомена, не изразява становище по жалбата.

          Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава мотивирано  заключение за основателност на частната жалба и моли да бъде уважена.

          Административен съд Бургас, намери, че частната жалба е процесуално допустима като подадена в срока предвиден в чл.230 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

          С обжалваното определение Бургаски районен съд е прекратил съдебното производство, образувано по жалба с която се иска обявяване на нищожност на решението по Протокол № 2666/26.02.1993г. на ОС по ЗГ гр.Созопол и връщане на преписката за ново произнасяне. В мотивите на определението е прието, че жалбата е процесуално недопустима, тъй като производството се развива по реда на чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ, като е изключено приложението на АПК. В разпоредбите на ЗСПЗЗ е предвиден единствено 14-дневен срок за обжалване на решенията на службите, който срок е преклузивен и по отношение на жалбоподателите е изтекъл. Разпоредбата на чл.149, ал.5 от АПК е неприложима, а единствено тя предвижда възможността административните актове могат да се оспорят с искане за обявяване на нищожността им без ограничение във времето.

Производство по частната жалба на основание на чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ се развива по реда на АПК. Съгласно чл.218, във връзка с чл.236 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното разпореждане с материалния закон, следи служебно.

Производството по оспорване решенията на поземлената комисия, респ. тези на общинската служба по земеделие и гори е особено производство, уредено в специален закон - ЗСПЗЗ, в който обаче е определен единствено реда за съдебното обжалване, който е различен от този, предвиден в АПК. В ЗСПЗЗ не е уредена възможността за обявяване на нищожност на тези решения, които безспорно са административни актове, както и основанията за това, поради което следва да намерят приложения нормите на АПК. Определения в чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ 14-дневен срок за оспорване на решенията, наистина е преклузивен що се отнася до исканията за обявяване на незаконосъобразност на тези актове, но той не може да дерогира предвидената в чл.149, ал.5 от АПК възможност за оспорването на административните актове, с искане за обявяване на нищожността им, без ограничение във времето. Ето защо, жалбата на П.Г.Л. *** с която се иска обявяване на нищожност на решението по Протокол № 2666/26.02.1993г. на ОС по ЗГ гр.Созопол се явява допустима, а  обжалваното определение следва да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХІІІ-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Определение № 1395 от 24.06.2008г. на Бургаски районен съд, с което е прекратено производството по гр. дело № 872/2008г.

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                            ЧЛЕНОВЕ:1.            

 

 

                                                                    2.