ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 09.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На девети юли                                          две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1261 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Брилянт Слънчев бряг“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Р., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Несебър, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Н., надлежно упълномощена, представя пълномощно

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „Брилянт Слънчев бряг“ ООД против заповед № 693/10.05.2018 г. издадена от кмета на община Несебър, с която е забранено ползването и достъпът до самостоятелен обект с идентификатор 61056.50.12.1.1 по КККР на с. Равда, община Несебър, област Бургас, с площ по документи 384.19 кв.м., разположен на първо ниво на кота +0.00, част от невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж „Складова база и офиси“, представляващ сграда с идентификатор 61056.50.12.1, находящ се в поземлен имот с идентификатор 61056.50.12 по КККР на с. Равдда, община Несебър, област Бургас (местност „Чатал тепе“, землище с. Равда), със собственик и възложител „Брилянт – Слънчев бряг“ ООД, ползван като склад за санитарни прибори, водопроводни и канализационни елементи от „Аквасторе“ ЕООД, с искане за отмяна на заповедта като издадена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, в противоречие с материалноправните разпоредби и несъответствие с целта на закона.

 

На основание чл. 163, ал. 3 АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително с искане за назначаване на съдебна експертиза.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА на ответника, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

АДВОКАТ Р.: Нямам възражения по доклада.

Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Няма да соча нови доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Нямам възражения по така изготвения доклад.

Оспорвам жалбата изцяло.

Моля да приемете като доказателства административната преписка по издаване на оспорената заповед, която е изпратена на Административен съд – гр. Бургас с придружително писмо.

Няма да соча доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, както и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорената заповед по опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда.

 

Поради липса на други доказателствени искания, по доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Р.: Уважаема госпожо председател, моля да отмените обжалваната заповед като неправилна и незаконосъобразна. Освен това, лишавайки го не само от ползване, а и от достъп до обекта, за доверителя ми става невъзможно да извърши допълнителните СМР, които в крайна сметка да доведат до завършване съгласно одобрения проект на цялата сграда и в частност на конкретния самостоятелен обект, поради което моля да отмените заповедта като неправилна и незаконосъобразна. Допълнително в седмичен срок ще представя писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да оставите в сила оспорената с нея заповед на кмета на община Несебър. Твърдим, а това се потвърди от събраните по делото доказателства, че е спазен материалният закон и не са налице изложените в жалбата процесуални нарушения.

По отношение направеното в днешно съдебно заседание изявление от процесуалния представител на дружеството-жалбоподател, считам същото за ирелевантно към предмета на спора.

Също моля за предоставяне на възможност за представяне на писмени бележки в указан от Вас срок, в които ще изложа конкретните си съображения.

Моля за юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: