ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 24.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти октомври           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1261 по описа за 2017 година

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „Хирон“ ООД, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-Бургас, редовно призован, юрисконсулт Е., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И        ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛ е писмо вх.№10422/03.10.2017г. от ответника, с приложен към него сигнал с вх.№94-С-310/20.03.2017г. подаден от Стефан Михайлов Петров.

 

АДВОКАТ К.: Да се приеме представения сигнал. Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Да се приемат представените писмени доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото сигнал с вх.№94-С-310/20.03.2017г. подаден от Стефан Михайлов Петров /л.147-148/.

 

 ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

 ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Поддържам изцяло така подадената жалба г-жо съдия. Считам, че с оглед на представените по делото доказателства и разпита на свидетеля в предходното съдебно заседание воден от нас, издадения ПАМ е неточен и неправилен, тъй като е записано, че проверката е извършена на 25.04.2017г. и констатира, че на 08.03.2017г., след направена разпечатка от фискалното устройство на жалбоподателя, няма плащане. Както свидетелката заяви, практиката в лаборатория е да се заплаща при получаване на резултата, а резултатът е получен на 15.03.2017г., но няма доказателство да е направена разпечатка за тази дата, за да се види има ли плащане или не. Считам, че не са налице убедителни доказателства за установяване на административното нарушение, поради което моля да отмените изцяло заповедта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Уважаема г-жо председател, така подадената жалба е неоснователна. Тя не се подкряпа и от свидетелските показания на г-жа Е., която заявява, че на 08.03.2017г., тъй като е празник на жените са работили по лежерно и не е взимала пари на този човек. Тази практика не кореспондира с Наредба №Н-18, която регламентира работата на търговските обекти за регистриране на продажби чрез фискални устройства. Самата свиделка, завява че на 08.03.2017г. няма издадена бележка и административнонаказващият орган е преценил, че е извършено нарушение и следва да се наложи административно наказание, въпреки преценката, че лабораторията работи с хора в тежко здравословно състояние. Предвид посоченото и показанията на свидетелката, моля да постановите решение, с което потвърдите заповедта за налагане на ПАМ, като законосъобразна и обоснована.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09:59 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: