ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 20.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети юни                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1261 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Самостоятелна Медико-диагностична лаборатория „Хирон“ ООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на Дирекция „Контрол“ при НАП-Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И        ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „Хирон“ ООД против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-87-00227072/09.05.2017г. на директора на ТД на Дирекция „Контрол“ при НАП-Бургас.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от уведомяването, да представи пълната административна преписка по издаване на заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-87-00227072/09.05.2017г. на директора на ТД на Дирекция „Контрол“ при НАП-Бургас, както и доказателства за компетентност на лицето наложило ПАМ.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират други доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.09.2017г. от 10.00часа, за която дата и час страните редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Копие от протокола да се изпрати на страните за изпълнение на указанията на съда.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:40часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: