ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 29.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и девети септември             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1261 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.А.Х., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат С., с пълномощно от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно от днес.

 

Не се явява вещото лице Д.Х..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на Х.А.Х. срещу ревизионен акт № 201400010/22.04.2014 г., издаден от началник сектор „Ревизии“ в дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас и главен инспектор по приходите в ТД на НАП Бургас, потвърден с решение №204/18.07.2014 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Националната агенция за приходите, с който са установени дължими задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2011 г. в размер на главницата 112 100,00 лева и лихва в размер на 21 823,19 лева.

Настоящето дело е образувано след като с решение  № 7522/22.06.2016 г. Върховен административен съд е отменил решение №947/28.05.2016 г. на Административен съд Бургас, постановено по административно дело № 1590/2014 г. и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на Административен съд Бургас.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице Д.Х., с която уведомява, че поради влошеното му здравословно състояние не е в състояние да изготви експертизата и моли да бъде определено друго вещо лице. Към молбата прилага болничен лист.

 

АДВОКАТ С.: Считам, че молбата на вещото лице е основателна. Считам, че е редно да се извърши назначената експертиза.

Няма да сочим други доказателства към момента.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Също считам, че следва да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата. Единствено с оглед дългосрочен болничен по преценка на съда да се замени с друго вещо лице.

 

СЪДЪТ счита за основателна молбата на вещото лице Д.Х., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСВОБОЖДАВА вещото лице Д.Х..

НАЗНАЧАВА за вещо лице М.Л..

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.11.2016 г. от 13:40 часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес. Да се уведоми вещото лице Л..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: