ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 15.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На петнадесети декември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1261 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.А.Х., редовно уведомен, се представлява от адвокат С., с пълномощно по делото.

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

         Явява се вещото лице М.Л..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило на 07.12.2016 г. заключение по допуснатата съдебно-икономическа експертиза, която е представена в законоустановения срок по чл. 199 от ГПК.

 

           Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице, на което СНЕМА самоличността, като го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

         М.Й.Л. – ** години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

        

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам заключение по съвест и разбиране.

Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. С.: Давате заключение за безспорната стойност на прехвърлените дялове с договора от 23.11.2011 г. в размер на 37 924 лв. Това ли е облагаемата стойност за данъците като доход на физическото лице, която е следвало да се заплати към административния орган?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За целите за определяне на дължимия данък, сумата следва да се намали с 5 000 лв. - стойността на капитала на дружеството и разликата ще се яви основата за облагане. Това, което е посочено в експертизата, е цената на стойността на вземането т.е., дяловете, които са продадени, това е тяхната пазарна цена на личните средства в брой и в банкова сметка.

         АДВ. С.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ И.: Вие сте дали пазарна цена. По кой метод я определихте тази пазарна цена?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Метод не е прилаган предвид на това, че посочените в наредбата м. са при условията на съпоставима сделка между неконкурирани лица. Такива няма. Методите е наредбата са неприложими. Търсих логично обяснение за това каква би била стойността изследвайки вземанията на лицето, активите които има, паричните средства, с които разполага и намирам, че те определят цената за конкретния случай.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ И.: Тези вземания на лицето Вие ги игнорирате?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, точно така.

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Защо ги игнорирате?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Посочил съм, че средствата не са обезпечени по никакъв начин и не могат да бъдат обезпечени от фирмата, тъй като всички активи са предоставени в особен залог. Като цяло предприятието и коефициентите, които съм посочил показвайки ликвидността води до показатели, при които едно независимо лице явяващо се кандидат да закупи тези дялове би си направил анализа дали той може да осребри това свое вземане при така получаващите се коефициенти на ликвидност.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ И.: Би ли имал значение фактът, че купувачът, който купува дяловете е едно и също лице с това, което притежава дяловете в „Айгруп” ЕООД? Физическото лице, което купува в „Делайт дизайн и маркетинг” ЕООД е същото, което е собственик на„Айгруп” ЕООД. Това би ли имало значение според Вас?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Би трябвало да няма значение, защото ако аз проявявам интерес да закупя дяловете и виждам кой е длъжникът и че цялото му имущество е в залог, и не могат да се вземат тези вземания, сделката е безсмислена. Това не би променило нещата.    

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ И.: Видяхте ли това предприятие като стойност на активи дали е повече или по-малко от вземането на лицето, което е учредило този залог?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Задълженията на „Айгруп” ЕООД са в размери много по-големи от тези, с които разполагат, включително и тези задължения. Но и към банките са в такъв порядък.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ И.: Вие изключвате напълно вземанията. Освен вземането от „Айгруп” ЕООД има и други вземания за лихви от друго дружество. Това проверихте ли го?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Основната част е вземането е по предоставения заем. Другата част са към 48 800 лв. и са вземане за авансово внесен корпоративен данък. От отчета за приходите и разходите към месец ноември е видно, че има текуща печалба. Има 1200 лв., които са задължение от самоосигуряващо се лице, които следва да внесе.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ И.: Установихте ли тези вземания дали включват само заема или и тези включващи данъци?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не съм го установил. Но тези суми, които са за лихви ако има, не съм изследвал и не бих могъл да кажа доколко са събираеми.

         По отношение на авансово внесения корпоративен данък, същият не е взет предвид, поради това, че в съставения междинен отчет за приходите и разходите има текуща печалба в размер на 728 000 лв., което предполага, че ще се начисли в размер на 10 % корпоративен данък. Данъкът, който ще се дължи ще бъде по-голям от авансово внесения корпоративен данък. От справката в ТР, която направих за годината установих, че фирмата е с деклариран в порядъка данък печалба тъй, че е безспорно, че няма как да се появи вземане от бюджета.

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението. Оспорвам същото като считам, че вещото лице е дало своята оценка без да е ползвал никой от методите, дори и тези, които Върховен административен съд е указал да бъдат приложени като няма как да се възприеме тази цена, която е дадена.

         АДВ. С.: Да се приеме заключението.

 

Съдът счита, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и  безпристрастно изготвено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението по изготвената съдебно-икономическа експертиза, като ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 600 лв. съгласно представената справка-декларация, 400 лв. от които да бъдат изплатени от внесения депозит, а останалите 200 лв., след като бъдат платени от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – Бургас, като в същия срок следва да бъде представено доказателство за внасянето им.

 

         АДВ. С.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

         С оглед изявленията на страните, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход по същество:

         АДВ. С.: Моля да отмените изцяло ревизионния акт. Считам, че е съставен при съществени процесуални нарушения, както и при съществени нарушения на материалния закон с оглед събраните по делото доказателства.

Моля да ми се даде възможност да представя писмена защита.

         Моля да присъдите на доверителя ми направените съдебно-деловодни разноски както за настоящото производство, така и за производството пред Върховен административен съд, за което представям списък на разноските по чл. 80 от ГПК.

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите обжалвания ревизионен акт.

Моля да ми дадете възможност за представяне на писмена защита.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение, както и внесения депозит за възнаграждението на вещото лице при първоначалното разглеждане на делото.

         Съдът ДАВА на страните 14-дневен срок от днес за представяне на писмените бележки.

         Счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: