О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  1005        16.06.2014г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на шестнадесети юни две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 1261 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на Г.С. *** против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-0431-10/07.05.2014г., издадена от началника на сектор“Пътна полиция“ към ОД на МВР – гр.Бургас. Иска се от съда да отмени процесната заповед.

След като прецени твърденията в жалбата и правилата за местна подсъдност, разписани в чл.133 от АПК в редакцията, обн. в ДВ, бр.104/2013г., съдът намира, че не е компетентен да се произнесе по процесното оспорване. Този извод се налага по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.133, ал.1 от АПК делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя. От анализа на цитираната норма в редакцията й, обн. в ДВ, бр.104/2013г. следва извод, че местната подсъдност се определя от постоянния или настоящия адрес на жалбоподателя без възможност за изменение служебно от съда или по почин на страните (арг. чл.134, ал.1 от АПК).

В настоящия случай предмет на оспорване е заповед за налагане на принудителна административна мярка с правно основание чл.171, т.1, б. „б“ от ЗДП, издадена от началника на група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – гр.Бургас. Според чл.9, ал.1, т.2 от ЗМВР, областните дирекции са основни структури на МВР, като съгласно чл.12 от ППЗМВР, в областните дирекции на МВР може да се създават отдели, сектори, районни управления, участъци и други звена от по-нисък ранг в зависимост от задачите и дейността им. Сектор „Пътна полиция“ е структурно звено на Областна дирекция на МВР – Бургас, която е териториална структура на МВР по смисъла на чл.133, ал.1 от АПК, каквато е и Столична дирекция на вътрешните работи. В конкретния казус постоянният адрес на оспорващия, посочен в жалбата е в гр.***, поради което местно компетентен да се произнесе по спора е Административен съд – София – град.

Изложеното дотук съставлява основание за десезиране на настоящия съдебен състав чрез прекратяване на производството и изпращането му по подсъдност на Административен съд – София – град като компетентен по смисъла на чл.133, ал.1 от АПК (ДВ, бр.104/2013г.)

 

 

Мотивиран от това, Административен съд – Бургас, първи състав

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1261/2014г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – София град за произнасяне по компетентност.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ:…………………………….