О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер    1230                     от 01.06.2018г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на първи юни две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 1260 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано e по частна жалба на адвокат Р.Й.П. ***, в качеството му на процесуален представител на Т.Г.Д. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** и съдебен адрес *** против Определение № 490/11.04.2018 год., постановено по НАХД № 259/2018 год. по описа на Районен съд гр. Бургас. С оспореното определение състав на БРС е оставил без разглеждане жалбата на Д. и е прекратил производството по НАХД № 259/2019г. по описа на Районен съд гр. Бургас. В мотивите на така постановения съдебен акт е прието, че оспореното наказателно постановление е редовно връчено по реда на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН на 16.12.2014 год., поради което 7-дневния срок за оспорването му по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН е изтекъл на 23.12.2014 год. В този смисъл, подадената на 23.12.2017 год. жалба е просрочена и като такава се явява процесуално недопустима за разглеждане.

В частната жалба се излагат доводи, съгласно които така постановеното определение на БРС е неправилно и необосновано, поради което е формулирано искане за неговата отмяна и за решаване на спора по същество, като жалбата бъде уважена. В подкрепа на това твърдение е заявено, че в случая е нарушена разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ЗАНН, като оспореното НП не е било редовно връчено на жалбоподателя Т.Д.. По мнение на адв. П., полицията не е направила никакви усилия, за да намери Т., като в приложената по делото докладна записка от полицейски служител голословно е заявено, че е проведен разговор с живущи от блока, които са потвърдили, че лицето живее там, но след многократни посещения същия не е бил намерен за връчване на НП. От страна на адв. П. е заявено, че в случая е налице пълна формалност, тъй като липсва каквато и да е конкретика – не са посочени въпросните съседи с които полицейския служител е разговарял, а също не са посочени и конкретно датите и часовете в които е осъществявано „многократното“ посещение на адреса. Относно обстоятелството, че оспореното наказателно постановление не е влязло в сила, процесуалния представител на частния жалбоподател се е позовал и на Постановление за прекратяване на наказателно производство от 20.06.2016 год. на прокурор от Районна прокуратура Бургас, с което е прекратено наказателното производство по ДП № 3388-980/2015 год. по описа на Пето РУП Бургас (ДП пор.№ 2836/2015 год. по описа на БРП). По твърдение на адв. П. в цитираното постановление, прокурор при БРП изрично е приел, че трите наказателни постановления, в т.ч. и оспореното НП № 14-3388-000104/26.06.2014 год. не са влезли в сила.

След като прецени твърденията, обективирани в частната жалба и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в съответствие с изискванията за форма и реквизити и при спазване на законоустановения 7-дневен срок по чл. 230 от АПК, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

С обжалваното Определение № 490 от 11.04.2018г. състав на Районен съд гр. Бургас, на основание  чл. 63, ал. 2 от ЗАНН, е оставил без разглеждане жалбата на Т.Д. срещу Наказателно постановление № 14-3388-000104/26.06.2014 год. на Началник група към ОДМВР Бургас, сектор „Пътна полиция“. За да постанови този резултат районният съд е приел, че жалбата срещу наказателното постановление е подадена след законоустановения седемдневен срок за обжалването му. Съгласно приложеното по делото наказателно постановление, същото е връчено по реда на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН на 16.12.2014 год., а жалбата против него е депозирана на 29.12.2017 год., т.е. много след изтичане на законоустановения 7-дневен срок.

След анализ на приложените по делото писмени доказателства, настоящия касационен състав намира, че оспореното прекратително определение е правилно и законосъобразно.

Касационният състав споделя напълно установената от районния съд фактическа обстановка и направените въз основа на нея правни изводи за недопустимост на жалбата срещу процесното наказателно постановление. Изводите на районния съд за просрочие на жалбата, са обосновани и доказани, видно от приложения екземпляр на оспореното Наказателно постановление № 14-3388-000104/26.06.2014 год. на Началник група към ОДМВР Бургас, сектор „Пътна полиция“, както и докладна записка на полицай П.П. от Пето РУП Бургас. Съгласно разпоредбата на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН, когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването. В настоящия случай, видно от докладната записка на полицай П. безспорно се установява, че нарушителя Д. многократно е търсен на адреса в ***, който е актуален и към настоящия момент (видно от посочения адрес в жалбата против НП и в частната жалба). Нещо повече, в докладната записка изрично е вписано, че е проведен и телефонен разговор с майката на Д., която е била уведомена за издаденото наказателно постановление, но категорично е заявила, че синът й няма да се яви за получаването му. В тази връзка следва да се подчертае, че в цитираната докладна записка на полицай П. липсват данни същия да е разговарял със съседи, поради което заявеното твърдение на адв. П. в частната жалба е абсолютно некоректно и не кореспондира със съдържанието на докладната записка.

Настоящият касационен състав приема за правилен и обоснован извода на първоинстанционния районен съд, че законосъобразно административнонаказващия орган е приел, че наказателното постановление е редовно връчено на 16.12.2014 год. (датата на докладната записка) по реда на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН и след като същото не е било оспорено в законоустановения 7-дневен срок, същото е влязло в сила. В тази връзка следва да се има предвид, че както Районен съд Бургас, така и настоящия съдебен състав не са обвързани със становището на наблюдаващия прокурор по ДП № 3388-980/2015 год. по описа на Пето РУП Бургас (ДП пор.№ 2836/2015 год. по описа на Районна прокуратура гр. Бургас), в какъвто смисъл са и развитите от адв. П. възражения.

Воден от горното и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1, във вр. с чл. 236 от АПК, Административен съд – град Бургас, ХV-ти състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 490 от 11.04.2018 год. по НАХД № 259/2018г. по описа на Районен съд гр. Бургас.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:    1.        

                           

 

 

 

 2.