РЕШЕНИЕ

 

№ 721             13.04.2018 годинаград Бургас

  

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесет и девети март, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:   1.  ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  С. А.

прокурор: Тиха Стоянова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова КАНД номер 125 по описа за 2018 година.

         Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

         Образувано е по касационна жалба от „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД /БТК/, с ЕИК: ***, със седалище: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ №115, представлявано от изпълнителния директор Атанас Добрев, чрез пълномощник Я. И. – мл. юрисконсулт против решение № 1970/08.12.2017г. постановено по а.н.д. № 4827/2017г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е изменено наказателно постановление (НП) № 43080/07.08.2017 г. на директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище Бургас към Главна дирекция "Контрол на пазара" при Комисията за защита на потребителите, като е намалил размера на наложената за нарушение по  чл. 113, ал.1, вр. чл. 113, ал.2 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, на основание чл. 222а от ЗЗП имуществена санкция от 2 000 лв. на 500 лв.

         В касационната жалба се излагат възражения, че съдебното решение, в частта в която потвърждава оспореното НП, е неправилно и незаконосъобразно поради противоречие с материалния закон, процесуалния закон, с целите на закона и е необосновано. Иска се отмяна на оспореното решение  и отмяна на НП.

         В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се представлява.

         Ответната страна - Комисия за защита на потребителите Регионална дирекция – Бургас, редовно призована, не изпраща представител.

         Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

         Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за неоснователна по следните съображения:        

         С наказателното постановление, дружеството е санкционирано за това, че при извършена на 16.05.2017 г. проверка в магазин Виваком, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ бл. 80, по повод постъпила потребителска жалба под № Б-03-635/11.05.2017г., касаеща рекламация на потребителска стока – телефон, е установено, че търговеца „БТК“ ЕАД на 19.05.2017г. (един месец от последната рекламация) е нарушил разпоредбите на чл.113, ал.1 вр. с ал.2 от ЗЗП, като не е привел в съответствие с договора за продажба закупено от търговеца мобилно устройство – телефон.

         За извършената проверка е съставен констативен протокол, с който на проверяваното лице са дадени задължителни предписания. За установеното нарушение е издаден акт за установяване на нарушението /АУАН/, който е предявен на упълномощено лице и въз основа на който е издадено процесното НП.

         За да постанови оспореното съдебно решение, Районен съд – Бургас е приел, че при образуването и провеждането на административно-наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до опорочаване на крайния акт и до нарушаване на правото на защита на жалбоподателя. Нарушението е описано ясно и точно, посочени са датата, мястото и начина на извършване на нарушението. Сочи, че в издаденото НП е отразена и нарушената според административнонаказващия орган законова разпоредба, както и основанията, на които се налага санкция на дружеството. Съдът намира, че чрез бездействието си дружеството-жалбоподател е нарушило  чл.113, ал.2 във връзка с ал.1 ЗЗП, като отговорността му по своята правна същност е безвиновна. Районният съд счита, че не е налице хипотеза на маловажност по чл. 28 ЗАНН, доколкото допуснатото нарушение не се отличава от останалите нарушения от същия вид, за да се приеме, че обществената му опасност е явно незначителна. Приема, че в НП липсват съображения за налагане на имуществената санкция в размер над средния, от предвидени в закона, поради което намаля същия от 2 000 лв. на 500 лв.

         Така постановеното решение е правилно.

         Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

         Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

         Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като решаващите мотиви обосноваващи потвърждаване на издаденото наказателно постановление  се споделят и от настоящия състав.

         По делото е безспорно, че по отношение на закупено на 02.09.2016г., от магазин на „БТК” ЕАД, мобилно устройство – телефон, В. Д. в качеството си на потребител е предявила три рекламации в търговския обект – съответно на 08.11.2016г., на 03.04.2017г. и на 19.04.2017г. В първоначалната рекламация е посочено, че няма показания на екрана на телефона и при включване само вибрира и спира, като съгласно становище от „Сръчко сервиз“ ЕООД на устройството е извършен ремонт. В рекламацията предявена на 03.04.2017г. като проявен дефект е посочено, че когато батерията на телефона падне под 40% същия се рестартира постоянно, забива, по време на разговор не се чува отсрещната страна в слушалката, като според същото становище на сервиза, на устройството отново е извършен ремонт. Последната рекламация, а именно от 19.04.2017г. е предявена за това, че „телефона се рестартира постоянно, прегрява, забива, не отваря приложения.”. Съгласно становището на сервиза и сервизната карта на устройството не е извършен ремонт, като е посочено, че гаранцията е отказана поради извънгаранционен дефект – дефектирала батерия и препоръка клиента да си закупи нова оригинална батерия.

         Неоснователен е доводът на касатора за липса на доказателства, обосноваващи наличието на визираното в АУАН и НП нарушение. Видно от обстоятелствената част на наказателното постановление, на търговеца е наложена имуществена санкция за това, че не е изпълнил административното си задължение да приведе потребителската стока в съответствие с договора за продажба в законовия едномесечен срок, считано от датата на предявяване на последната рекламация – 19.04.2017г., с което е нарушил  чл. 113, ал.2 от ЗЗП, осъществявайки състава на санкционната част на нормата, регламентирана в чл. 222а от ЗЗП. За установеното нарушение е съставен Констативен протокол № К-0255271/16.05.2017 г., който е официален свидетелстващ документ и има материална доказателствена сила, въз основа на който е издаден и акта за установяване на административно нарушение № К-0043080, поставил началото на процесното административнонаказателно производство. По преписката са налични и сервизни карти от всеки един от извършените ремонти.

         От така описаното в НП нарушение се установява, че същото безспорно съставлява неизпълнение на предвиденото в  чл. 113, ал.1 от ЗЗП административно задължение, тъй като релевантните факти, обуславящи ангажирането на административнонаказателната отговорност на търговското дружество, са безспорно установени – налице е надлежно предявена рекламация и непривеждане на потребителската стока в съответствие с договора за продажба в едномесечен срок от същата. Следва да се има предвид, че в нормата на чл.106 от ЗЗП е посочено, какви са качествата на стоката, за да се приеме, че тя съответства на договора за продажба – едно от тях е да е годна за обичайна употреба. В случая съгласно установената фактическа обстановка, потребителят е бил лишен от възможността да се ползва от предмета на договора и с отказа на касатора да приведе стоката в съответствие с договора на практика се препятства възможността на потребителя да се ползва от правата си по сключения договор.

         Съгласно чл.105, ал.2 от ЗЗП, продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето и́, дори и да не е знаел за несъответствието, а съгласно чл.115, ал.1 от ЗЗП, потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. В този смисъл, уговореният по-кратък срок за гаранция на батерията, за което обстоятелство не са ангажирани доказателства по делото, не може да се противопостави на срока, определен в закона. За времето от 19.04.2017г. до 19.05.2017г. мобилния телефон не е бил приведен в съответствие с договора, с оглед на което след като в законоустановения едномесечен срок, търговецът не е изпълнил горепосоченото задължение, то правилно е ангажирана отговорността му.

         Поради всичко изложено по-горе, съдът намира, че "БТК" ЕАД, в качеството си на търговец, действително е осъществило от обективна страна състава на нарушението, визирано в разпоредбата на чл. 113, ал.2 вр.с чл.1 от ЗЗП и като е потвърдил НП, Районен съд – Бургас е постановил правилен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила. По отношение на изменения от съда размер на имуществена санкция, касационният състав намира, че същия е неправилно намален, предвид изричното посочване в НП, че нарушението е извършено повторно, но съобразно забраната за влошаване положението на жалбоподателя, същия не подлежи на изменение.

         Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. 1 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас, ХІХ състав,

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1970/08.12.2017г. постановено по а.н.д. № 4827/2017г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

         РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                      2.