ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 18.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На  осемнадесети май                               две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров _

административно дело номер 125 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.Г.К.- П.,  редовно уведомена,  не   се явява,  изпраща представител съпруга й Л.П.П. и АДВ.К., надлежно преупълномощена  от последния.

         ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА” - Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт  Е.Т., надлежно упълномощена.

         АДВ.К.- Да се даде ход на делото, макар че аз съм упълномощена към днешна  дата.

         Ю.К.Т.- Да  се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО   И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано  по жалба от М.Г.К.П.  с адрес ***, партер против решение №330/22.12.2015 година на Директора на Дирекция ОДОП град Бургас, с което административния  орган  е отказал да разгледа жалбата  на жалбоподателката  против  РА  № Р-02-1400563–091-01/28.01.2015година, като е преценил, че същата  е просрочена  и е прекратил административното  производство.

Съдът указва на жалбоподателя, че с оглед твърдението за подаване на жалбата в срок  негова е тежестта да докаже това обстоятелство, от което същия се ползва. В тежест на административният  орган в настоящето  производство  е да докаже  надлежното връчване  на ревизионния акт, цитиран по-горе  и изтичането на  законово определения срок  за обжалването му.

АДВ.К.-Поддържаме жалбата, представили сме всички  писмени доказателства, които имат отношение към  настоящето производство.  Няма да сочим други  доказателства.

Л.П./с.ж.//- Ще поискаме други  доказателства, съпругата ми  специално  за ревизията си е дала  адрес в гр.София, там получаваме всички призовки.Изрично е помолила, че адреса за кореспонденция е в гр.София. РА и РД никога не  са  попадали   при нас.Подобно производство се води и  срещу мен.Тук става  въпрос за ЕТ „Систем стил”, последната година на дейност е била 1997 година и от тогава е подавала  декларация, че не извършва дейност.Никога   не е  подавала заявление за регистрация  по Булстат  и  ЕИК, нито е уведомявана  служебно или  и е искано съгласие да бъде  издаден ЕИК. В Търговския регистър е записано, че няма данни за такъв субект.Това  означава, че в данъчната служба чрез, не бих го казал с измама, а чрез използване на неистина й беше даден такъв Булстат с цел да бъде направена ревизия за периода  2008-2013 година. В гр.Созопол е сезонен обект, ние бяхме дали адрес в гр.София, като   същия този случай го имаме и в София с НАП, от този РА, който  аз не съм виждал, произлязоха  последици  и върху мен. Искаме ТД на НАП Бургас да представи с какъв документ  е уведомена,  на какво основание, след  като  ЕТ „Систем стил” не развива дейност, и са уведомявани, че не извършва дейност, никаква, незивисимо, че отговорността на физическото лице и ЕТ е една е съща, различен е начина на придобиване на активите, тяхното осчетоводяване и по друг начин е тяхното деклариране.

АДВ.К.- Да бъде зачетено това, че своевременно сме подали жалбата.

Ю.К.Т.- По повод изложените съображения възразявам.Твърдя, че в административната  преписка се съдържат  всички доказателства, че сме изчерпали възможностите за контакт с жалбоподателя.Това включва адресите в гр.София, гр.Созопол, телефонни обаждания,  адреса в гр.Созопол не е единственото място,  където е търснена жалбоподателката. Считам, че е спазен процесуалния ред  предвиден за връчване на документи и напълно оправдано се е пристъпило към  връчване  по чл.32 ДОПК, като считам, че в преписката  се съдържат  всички доказателства и предвид това жалбата се явява просрочена.

Съдът като взе предвид становищата на страните и направените  доказателствени искания счита, че искането за допълнителни  писмени доказателства на процесуалния представител на жалбоподателя  е неоснователно,  доколкото  посочените доказателства  се съдържат в административната  преписка, представена   от органа в пълнота,   включително  и годишна данъчна декларация  на М.П. със заявен адрес ***, поради което   и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА така направеното искане на Л.П. за представяне на допълнителни  писмени доказателства, касаещи заявен адрес за кореспонденция  в гр.София на М.К.П., а що се отнася до  информацията  относно актуалното  правно състояние на ЕТ, регистрирано на името на жалбоподателката съдът обявява, че същото  е публично известно  от Търговския регистър  на РБ.

Л.П./с.ж.//-Ние искаме Данъчната служба да представи  всички доказателства, които имат относно дадения на ЕТ Булстат и ЕИК, по-късно без наше съгласие и заявление.

Ю.К.Т.- Възразявам, като считам, че подобни доказателства са неотносими към предмета на настоящия спор и не  следва данъчната служба да представя такива доказателства, ревизията е на физическо лице. Това е спор,  който не е  предмет  на настоящия производство.

С оглед становището на страните съдът  счита, че посоченото доказателствено искане  е неотносимо към предмета на настоящия  спор, който касае единствено въпроса дали жалбата против  ревизионния акт е подадена в срок или не.В тази връзка   и воден от горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖАНИЕ искането на Л.П.

Съдът  с оглед становището на страната  счете делото за изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА  ход на делото по същество.

Л.П./с.ж.// – Ние считаме, че ревизионния акт  не е бил надлежно връчен,  само косвено съм запознат със съдържанието му. Считам, че жалбата сме подали в срок след като сме узнали, че такъв акт е издаден.

АДВ.К.  - При решаване на делото, ако  прецените  жалбата за основателна моля,  да ни присъдите разноските.

Ю.К.Т. - Моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна и недоказана,  всички доказателства сочат това. Претендирам разноски  съобразно Наредба №1.

Съдът  дава 7 дневен срок за представяне  на писмени бележки по делото

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:25 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: