Р Е Ш Е Н И Е

 

  Номер 520            Година 18.03.2015          Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ-ти състав, на деветнадесети февруари две хиляди и петнадесета година, в публично заседание, в състав:

                                       

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                          2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 125 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от И.А. *** срещу решение № 1751 от 11.11.2014г., постановено по н.а.х.д. № 4119 от 2014г. по описа на Районен съд гр.Бургас. Счита решението за неправилно и незаконосъобразно. Оспорва съставомерността на вмененото му деяние, като твърди че неправилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност. Иска се отмяна на съдебното решение и на потвърденото с него наказателно постановление. В съдебно заседание се явява лично и поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът – Директор на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“, гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е потвърдил наказателно постановление № 22-0000482/24.07.2014г., издадено от и.д. Директор на дирекция „Автомобилна администрация”, с което на касатора за нарушение на чл.2, ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008г. на МТ и на основание чл.93 ал.1 т.1. от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание „глоба“ в размер от 1500 лева. За да постанови решението си съдът е приел, че акта е съставен, а наказателното постановление издадено от компетентни органи и в предвидените за това срокове, като описаната в тях фактическа обстановка се доказва по несъмнен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства. По същество съдът е обосновал извод за съставомерност на констатираното деяние, тъй като към момента на съставяне на акта - 14.07.2014г., жалбоподателят е представил удостоверение за професионална компетентност за извършване на превоз на товари №1-026264/25.12.2013г., но не е притежавал карта за квалификация на водач на МПС, която е издадена след 11 дена, тоест към момента на проверката не е притежавал нужната квалификация чл.2  ал.1 Наредба №41 от 04.08.2008г. на МТ.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Съгласно разпоредбата на чл.2, ал.1 Наредба №41 от 4.08.2008г. на министъра на транспорта водачите на МПС, за управлението на които се изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от категории и подкатегории C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D или D+E, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка, трябва да притежават карта за квалификация на водача.

В случая на 14.07.2014г. касаторът А. е превозвал товар - стърготина от гр.Сърница до гр.Бургас, за управлението на което се е изисквала категория С, каквато той е притежавал. При проверката от контролните длъжностни лица е установено, че същият не разполага с карта за квалификация на водача, тъй като такава все още не му е била издадена. Видно от административната преписка Карта за квалификация на водач на МПС със сериен номер Р098385 е от дата 25.07.2014г., тоест единадесет дни след датата на проверката.

По делото е представено Удостоверение за професионална компетентност за извършване на превоз на товари № 1-026264/25.12.2013г., в което липсват данни за лицето което го е съставило, съответно то не е подписано и подпечатано, поради което не представлява официален документ по смисъла на чл.93, т.5 от Наказателния кодекс. Въпреки това, следва да се има в предвид, че дори и да се приеме, че касаторът е преминал курс за периодично обучение и е имал удостоверение за професионална компетентност за извършване на превоз на товари от 25.12.2013г., това не го освобождава от задължението по чл.2, ал.1 от Наредба № 41 от 04.08.2008г. при извършване на конкретен превоз на товар с МПС, за управлението на което е необходима категория С, да притежава карта за квалификация на водача. Удостоверение за професионална компетентност за извършване на превоз на товари - приложение 2, удостоверява началната квалификация или периодичното обучение на водача и то служи като основание за издаване на карта за квалификация, но не замества същата, тъй като картата представлява самостоятелен документ - приложение №1, който се издава от Министъра на транспорта или оправомощено от него лице.

Задължението за водача да притежава карта за квалификация към момента на осъществяване на всеки един превоз е императивно въведено с цел да бъде възможно удостоверяването на придобитата от него професионална компетентност по нормативно предвиден ред. Законът изисква водачът да притежава такава карта и не предоставя никаква възможност в друг, по-ранен момент, същият да извършва обществен превоз, като управлява съответното МПС. Ето защо правилно е ангажирана административно наказателната отговорност на касатора на основание чл. 93, ал.1, т.1 от ЗАвтП..

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2, предл.първо от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1751/ 11.11.2014г., постановено по н.а.х.д. № 4119 от 2014г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                           2.