ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 182                    04 февруари 2014  година                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ - ми състав, в закрито заседание на  четвърти февруари, две хиляди и четиринадесета година, в състав:                                            

                                                                                   Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 125  по описа за  2014 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството е по реда на чл. 60, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

         Образувано е по жалба на „Абидас 1”ЕООД, ЕИК по Булстат 201486190, със седалище и адрес на управление – гр. ***, представлявано от К.Х.М. против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на принудителна административна мярка „запечатване на обект- фризьорски салон, находящ се в гр. Бургас, ул. „Генерал Гурко” №30 за срок от един месец”, наложена със Заповед №639/27.06.2013 година на директора на ТД на НАП – Бургас. Иска се отмяна на разпореждането. В жалбата, сезираща съда с това искане се сочи, че мотивите на административния орган, обосноваващи предварителното изпълнение на заповедта са бланкетни и че същият не е предприел адекватни действия по нейното своевременно изпълнение, тъй като заповедта е връчена на дружеството шест месеца, след нейното издаване.

  За да се произнесе, съдът съобрази следното:

  Съгласно разпоредбата на чл.60, ал.4 от АПК разпореждането, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.

             В конкретния случай, жалбата е подадена в срока по чл.60, ал.4 АПК, от надлежна страна, съдържа необходимите форма и реквизити, поради което  е допустима.

            Разгледана по същество е основателна.

            От представените с административната преписка доказателства се установява, че с наказателно постановление №639 от 27.06.2013 година, издадено от директора на ТД на НАП – Бургас, на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева, на основание чл.185, ал.1 ЗДДС, за това, че при извършена на 26.02.2013 година проверка в търговски обект- фризьорски салон, находящ се в гр. Бургас, ул. „Генерал Гурко” №30, се установило, че в наличното в обекта фискално устройство не са въведени данните на фирмата, която стопанисва обекта-  име на фирмата, адрес на фирмата, адрес на обекта./л. 5 от делото/

 

             Със заповед №639/27.06.2013 година, издадена от директора на ТД на НАП – Бургас е наложена принудителна административна мярка „запечатване на обект- фризьорски салон, находящ се в гр. Бургас, ул. „Генерал Гурко” №30 за срок от един месец” и е забранен достъпа до обекта. В заповедта се съдържа разпореждане за принудително изпълнение, допуснато от административния орган, което е предмет на оспорване в настоящото производство.

           Съобразно нормата на чл.60, ал.1 АПК в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. Следователно, с цитираната разпоредба е допуснато изключение от общата забрана да не се изпълняват административни актове, които не са влезли в сила, като тежестта да мотивира и докаже наличието на някоя от предпоставките в тази норма е за административния орган. Необходимо е административният орган да изложи мотиви защо счита, че е застрашен някой от изброените в закона интереси и защо се налага неговото охраняване чрез допускане на предварително изнълнение. По този начин се гарантира правото на защита на заинтересованите лица и се дава възможност на съда да упражни контрол относно законосъобразността на допуснатото от органа  предварително изпълнение. В конкретния случай, органът е наложил мярката, за да се защитят важни държавни и/или обществени интереси, фискалния ред, с оглед наличието на опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на наложената санкция по издаденото наказателно постановление, както и че  от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. Като при всички основания основният мотив е, че нарушението  би довело до неотчитане на приходи, което представлява „отклонение от данъчното облагане”. Липсват конкретни фактически основания, довели административния орган до извода, че мярката се налага с оглед защитата на важни държавни и/или обществени интереси, фискалния ред и че е възможно осуетяване или сериозно затрудняване изпълнението на наложената санкция по наказателното постановление, т.е. налице е най-обща формулировка, възпроизвеждаща законовия текст, без да са изложени конкретни мотиви. Непосочването на тези фактически основания и необоснованото налагане на предварително изпълнение затруднява съдебния контрол при преценката за значимостта на интереса, чиято защита се обезпечава с предварителното изпълнение.

          Освен това, нарушението е констатирано на 26.02.2013 година, а заповедта за налагане на ПАМ е издадена на 27.06.2013 година и е връчена на жалбоподателя на 07.01.2014 година. Следователно, от констатиране на нарушението до издаване на наказателното постановление са изминали четири месеца, а заповедта е връчена на жалбоподателя след още шест месеца. Последното мотивира съда да приеме, че предварителното изпълнение на заповедта не е толкава наложително, предвид ненавременните  действия на административния орган.

            Ето защо, допуснатото от административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

          Мотивиран от изложеното и на основание чл.60, ал.5 АПК, Административен съд – Бургас, VІІІ-ми състав

 

           О П Р Е Д Е Л И:

 

           ОТМЕНЯ разпореждане на директора на ТД на НАП – Бургас, с което е допуснато предварително изпълнение на заповед №639 от 27.06.2013 година.

            Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

 

                                                          СЪДИЯ: