Р Е Ш Е Н И Е      

 

  /31.03.2009 година, гр. Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на дванадесети март, две хиляди и девета година,  в състав:

 

Председател:  Г.Р.

      Членове:  Л.А.

  В.Е.

 

при секретар Г.Ф., изслуша докладваното от съдия В.Е. КАХД № 125/2009 година.

 

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

С решение № 370/07.01.2009 година по НАХД № 96/2008 година Районен съд – гр. Карнобат (РС) е потвърдил наказателно постановление № 03- 624/08.09.2008 година (НП) на директора на РИОКОЗ - Бургас, с което на А.А.С. с ЕГН ********** ***, на основание чл.42 ал.1 и чл.47 ал.1 от Закона за храните са наложени две административни наказания  “глоба” размер на 1500 лева и 400 лева.

 Решението на РС е обжалвано от санкционираното лице пред Бургаски административен съд в рамките на настоящото касационно производство. В жалбата, като основание за отмяна, се сочи, че неправилно РС е потвърдил НП, тъй като наказанието е следвало да бъде наложено на А.С., като ЕТ, а не като физическо лице.

Моли се решението на РС да бъде отменено.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура счита, че жалбата е неоснователна.

Ответникът в касационното производство изразява в писмено становище доводи за неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е подадена в срок от лице което има правен интерес, затова е допустима.

Разгледана по същество, в съответствие с чл.218 ал.1 от АПК, тя е неоснователна, а решението на РС следва да се остави в сила.

РС е постановил своя акт като е съпоставил установената от административния орган фактическа обстановка с материалноправната й квалификация. При тази съпоставка съдът е направил обстоен анализ на доказателствата по делото, както поотделно, така и в тяхната съвкупност. Съображенията на РС са логични и обосновани. От материалите по делото е направен единствения възможен извод – че нарушението е извършено.

В производството пред РС не са допуснати процесуални нарушения. Решението е обосновано. ЕТ не е самостоятелен субект на правото, а представлява правна форма за разширяване на дееспособността на физическото лице. РС правилно е приложил относимото материално право.

Затова, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2  от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 370/07.01.2009 година по НАХД № 96/2008 година Районен съд – гр. Карнобат.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: