Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   1281           27.06.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на четиринадесети юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Станимира Друмева

                  2. Румен Йосифов

 

при секретаря Кристина Линова и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 1259 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на П.В.Р. – кмет на Община Созопол против решение № 368/26.03.2018 г., постановено по НАХД № 619/2018 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 11-01-387/15.01.2018 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София, с което на касатора е наложена глоба в размер на 200 лева на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ) за нарушение на чл. 126 от Закона за публичните финанси (ЗПФ). Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът не се явява, представлява се от адвокат Й., който поддържа жалбата.

Ответникът – Агенция за държавна финансова инспекция - София се представлява от юрисконсулт К., който оспорва жлабата.

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Производството пред Районен съд –  Бургас е образувано по жалба на П.В.Р. – кмет на Община Созопол против наказателно постановление № 11-01-387/15.01.2018 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София. Отговорността на Р. е ангажирана за това, че към 31.12.2016 г. в гр. Созопол, в качеството си на кмет на Община Созопол и първостепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Община Созопол, съгласно чл. 11, ал. 3 от Закона за публичните финанси е променил предназначението  на средствата постъпили в Община Созопол от такса за битови отпадъци и предназначени за финансиране на дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, общо в размер на 861 519,66 лева. Посочено е, че през 2016 г. с тези средства са разплатени дейности извън обхвата на чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, като посочените средства не са налични в неусвоените средства (предходния остатък) към 31.12.2016 г. на средствата от таксата за битови отпадъци. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл. 126 от Закона за публичните финанси.

За да потвърди оспореното наказателно постановление, първата инстанция е приела, че по безспорен начин се установява извършеното от кмета на Община Созопол нарушение на чл. 126 от ЗПФ.

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни.

При извършената проверка на извършените и отчетените за 2016 г. плащания със средства от такса битови отпадъци на Община Созопол е установено следното:

1. Като оператор на регионално депо Община Созопол е отчела за 2016 г. разходи за дейността му в размер на 355175,61 лева. Тези разходи са свързани с депонирането на 16587,12 тона отпадъци, включително от други членове на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Созопол. Съобразно чл. 26, ал. 1, т. 8 от Закона за управление на отпадъците за възстановяване на същите с решение на общото събрание на РСУО е определена цена за третиране на тон отпадък. През 2016 г. членовете на сдружението са възстановили 260148 лева от извършените със средствата от такса битови отпадъци на Община Созопол разходи. Постъпилите средства са отчетени като собствени приходи от продажба на услуги (постъпления, които не са целеви), разходвани са за дейности, различни от посочените в чл. 66 на ЗМДТ и не са включени в отчетения преходен остатък на средствата от такса битови отпадъци към 31.12.2016 година.

2. Платените през 2016 г. обезпечения и отчисления по Закона за управление на отпадъците са в размер на 544320,22 лева. Средствата са преведени от Община Созопол по сметка за чужди средства на РИОСВ - Бургас на база общото количество отпадъци, депонирани на депото й, включително от общините Приморско и Царево. Съобразно чл. 21, ал. 1, във връзка с чл.20, ал.1, т.1, б.г) на Наредба № 7/19.12.2013 г. следващите се обезпечения и отчисления за отпадъците от двете общини в размер на 473420,41 лева са платени / възстановени на Община Созопол, но с тях не е намален размера на извършените плащания със средствата от такса битови отпадъци на Община Созопол. Тези средства са разходвани за дейности, различни от посочените в чл. 66 на ЗМДТ и също не са включени в отчетения преходен остатък на средствата от такса битови отпадъци към 31.12.2016 година.

3. В разходите за дейност чистота са отчетени и 85 623,46 лева за данъци и такси. Тези разходи са отчетени по § 1981 „Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции" и представляват платените от Община Созопол суми за такси битови отпадъци на сгради, общинска собственост. Тези сгради не са за дейности по чл. 66 на ЗМДТ и заплатената за тях от общината такса за битови отпадъци в размер на 85 623,46 лева не представлява разход на същата по предоставяне на услугите по чл. 66, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗМДТ, съответно без основание тези средства са отчетени в разходите за дейност „Чистота“.

4. В разходите със средства от такса битови отпадъци са отчетени и 42327,79 лева платени по договори № 8-549/06.10.2016 г. и № 8-653/06.12.2016 г. за почистване на дерета, включително за рязане и извозване на растителност, изкопи и извозване на земни маси и тиня и други. Тези дейности не са сред определените в чл. 66 на ЗМДТ и без основание са отчетени в разходите за дейност „Чистота“.

Съгласно чл. 66 от ЗМДТ таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

По т. 1 и т. 2 административно-наказващият орган не е посочил за какви други дейности са изразходвани съответно сумите в размер на 355 175,61 лева и 544 320,22 лева. Единствено е посочено, че същите са изразходвани за дейности различни от посочените в чл. 66 от ЗМДТ. Не се споделят изложените от Районен съд – Бургас мотивите, че непосочването за какви точно дейности са изразходвани цитираните средства е ирелавантно за съставомерността на нарушението по чл. 126 от ЗПФ. Непосочването им възпрепятства съда при преценката му дали действително тези други дейности не попадат в обхвата на чл. 66 от ЗМДТ. От друга страна само факта, че Община Созопол не е посочила, че тези средства са използвани за дейности по чл. 66 от ЗМДТ, не може да доведе до извод за безспорно доказано, че изразходването на средствата не е за дейности по чл. 66 от ЗМДТ, както посочва в решението си първоинстанционният съд.

По т. 3 и т. 4 административно-наказващият орган е посочил, че сумите в размер на 85 623,46 лева и в размер на 42 327,79 лева са разходи отчетени съответно по § 1981 „Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции" и представляват платените от Община Созопол суми за такси битови отпадъци на сгради, общинска собственост и разходи по  договори № 8-549/06.10.2016 г. и № 8-653/06.12.2016 г. за почистване на дерета, включително за рязане и извозване на растителност, изкопи и извозване на земни маси и тиня и други. Тези разходи действително са за дейности, които не са сред определените в чл. 66 от ЗМДТ и без основание са отчетени в разходите за дейност „Чистота“. В този случай обаче настоящият състав счита, че са налице предпоставките на чл. 28 от ЗАНН, доколкото нарушенията по т. 3 и т. 4 са такива с по – ниска обществена опасност в сравнение с обикновените случай на нарушения от този вид. Това е така, тъй като сумата в общ размер на 127 951,25 лева (разходвани за дейности извън дейностите по чл. 66 от ЗМДТ) на фона на постъпилите средства в размер  на 6 643 233,19 лева от такси битови отпадъци през 2016 г. се явяват незначителни.

Като е достигнал до изводи различни от изложените Районен съд – Бургас е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 368/26.03.2018 г.,  постановено по НАХД № 619/2018 г. на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 11-01-387 от 15.01.2018 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11-01-387 от 15.01.2018 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София, с което на П.В.Р. – кмет на Община Созопол е наложена глоба в размер на 200 лева на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ) за нарушение на чл. 126 от Закона за публичните финанси (ЗПФ).

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                               

                                                                                2.