О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№1169       10.07.2014 година, гр.Бургас

 

         Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на десети юли две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

 

                                               Председател:            Румен Йосифов

                                                        Членове:     1. Любомир Луканов

                                                                           2. Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно дело № 1259/2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 229 и сл. от АПК и е образувано по повод постъпила частна жалба от П.Г.Г. с ЕГН ********** и Л.П.Г. с ЕГН **********, двамата с адрес:***, против Определение № 121/28.04.2014 г. по гр.дело № 40/2014 г. по описа на Районен съд- Царево, с което е оставена без разглеждане жалбата на П. и Л. Г. против Решение № 3177/02.12.1994 г. на Поземлена комисия- Царево (сега Общинска служба по земеделие) и е прекратено производството по делото.

В жалбата са развити доводи за неправилност на обжалваното определение, поради нарушение на материалния закон и необоснованост. Твърди се, че жалбоподателите са засегнати от оспорения пред районния съд акт на поземлената комисия и поради това са активно легитимирани да оспорят същия. Правният им интерес е обоснован с твърдението, че собственият им имот, разположен в съседство с възстановения от ПК, е „без излаз на улица, ограден с два реда телена ограда без лице“ и достъпът до него е невъзможен. Иска се да бъде отменено определението на ЦРС и съдът да се произнесе по съществото на спора.

Ответникът- Общинска служба по земеделие- Приморско-Царево не заявява становище в срока и по реда на чл. 232 от АПК.

Частната жалба е депозирана в срока по чл. 230 от АПК от надлежна страна и като насочена срещу съдебен акт, който прегражда по-нататъшното развитие на делото, е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

С оспореното пред Районен съд- Царево Решение № 3177/02.12.1994 г. на Поземлена комисия- Царево е възстановено на наследниците на Д. С. Т. правото на собственост върху нива с площ от 0.960 дка, четвърта категория, находяща се в строителните граници на гр. Ахтопол, в местността „Край града“, съставляваща имот № 476 по кадастрален план, изработен през 1984 г., както и нива от 1.040 дка, находяща се в терен по параграф 4 на гр. Ахтопол в същата местност, съставляваща парцел № 476 по плана от 1936 г.

В жалбата (именувана искова молба) се поддържа, че решението е нищожно, поради допуснати нарушения на закона в хода на проведеното административно производство. За обосноваване на правния си интерес от оспорване на акта, жалбоподателите П.Г.Г. и Л.П.Г. излагат твърдения относно следните обстоятелства: реституираният с оспореното решение имот попада върху улица- публична общинска собственост, с което препятства достъпа до собствения на жалбоподателите ПИ 00878.503.81 по кадастралната карта на гр. Ахтопол; ограничава възможностите им да реализират инвестиционните си интереси; отнемат се 24 кв.м. от имота им в полза на друго частно лице; имотът им е ограден с телена ограда и строителни отпадъци от новия собственик; принудени са да закупят допълнителна площ, за да преминават от имота си до пътя или да заплащат, за да преминават през чужд имот; нарушени са изискванията на ЗУТ за урегулиране на собствения им имот. Изложени са също твърдения, че през реституирания имот преминава ел.кабел, водопровод и канал за отвеждане на отпадъчните води.

С обжалваното определение РС- Царево е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил производството по делото. За да постанови този резултат съдът e приел, че жалбоподателите не са активно легитимирани да оспорят решението на ПК- Царево, тъй като не са негов адресат и с него не са засегнати техни права и законни интереси, нито се пораждат задължения за тях.

Според настоящия касационен състав, определението е правилно по следните съображения:

Производството по чл. 14, ал.1 от ЗСПЗЗ за възстановяване на собствеността се развива само между поземлената комисия и заявителя, който твърди, че е носител на материалното право на собственост. В конкретния случай производството пред ПК е започнало по заявление с вх. № А-219/14.05.1992 г., подадено от М. Д. Т. с ЕГН **********, като наследник на Д. С. Т. Видно от приложеното в преписката удостоверение за наследници № 659/12.05.1992 г., последният е починал на 05.09.1980 г. и е оставил законни наследници, както следва: заявителят М. Т.- съпруга, С. Д. Т.- син и Д. Д. С.- дъщеря, последните двама от които се ползват от подаденото заявление на основание чл. 14 от ППЗСПЗЗ. Следователно страни в производството по обжалване на решението са наследниците на Д. С. Т., в полза на които е постановено възстановяването на собствеността, и поземлената комисия. Не е допустимо в това производство да бъде разглеждана жалба на трети лица с твърдения за засегнати материални права

Жалбоподателите П. и Л. Г. не се позовават на наследствено правоприемство при обосноваване на активната си легитимация, няма и такива данни по делото. С оглед на това, като трети неучастващи в производството по възстановяване на собствеността лица, те не разполагат с процесуалната възможност да обжалват по реда на чл. 14, ал.3 от ЗСПЗЗ постановения в това производство административен акт. При засягане на претендирани от тях материални права, те могат да ги защитят в надлежно гражданско производство по общия исков ред, в което съдебният акт се ползва със сила на присъдено нещо и осигурява по-стабилна защита. В компетентността на правораздавателния орган е да провери по реда на косвения съдебен контрол в общото исково производство законосъобразността на постановеното от ПК решение, като при липса на материалноправните предпоставки за възстановяване на собствеността, може да не приеме за възникнали правните последици на това решение.

С оглед изложените съображения, доколкото липсва нормативна възможност за обжалване на решенията на Общинската служба по земеделие от трети неучастващи в производството лица, съдът приема, че жалбата на Г. против решението на ПК е процесуално недопустима и като такава правилно е оставена без разглеждане от районния съд. Не се установяват наведените в жалбата основания за отмяна на атакуваното определение, поради което същото, като обосновано и постановено в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, шестнадесети състав

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 121/28.04.2014 г. по гр.дело № 40/2014 г. по описа на Районен съд- Царево, с което е оставена без разглеждане жалбата на П.Г.Г. с ЕГН ********** и Л.П.Г. с ЕГН **********, двамата с адрес:***, против Решение № 3177/02.12.1994 г. на Поземлена комисия- Царево (сега Общинска служба по земеделие) и е прекратено производството по делото.

Определението е окончателно.

 

                                        Председател:    

 

                                                Членове:     1.

 

                                                                   2.