Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1017        Година 17.11.2008               Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ състав, на двадесет и трети ноември две хиляди и осма година, в публично заседание, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.  

                                             ЧЛЕНОВЕ:1.З.Б.

                                                                2.Д.Д.

 

Секретаря М.В.

Прокурор В. Ч.

Като разгледа докладваното от съдия Д. касационно наказателно административен характер дело номер 1259 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

            Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от “Понсстройинженеринг” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Рилска” № 14 против решение № 258 от 24.07.2008г., постановено по н.а.х.д. № 58 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Несебър. Счита, че решението е постановено в нарушение на закона, при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, потвърждава явно несправедливо наказание, необосновано и неправилно е. С подадената касационна жалба иска от съда да постанови решение с което да отмени решението на НРС и обжалваното наказателно постановление, в случая че са налице предпоставки да се върне делото на първоинстанционния съд за ново разглеждане.

            Ответникът  по жалбата – Община Несебър, редовно уведомен не изразява становище по жалбата.

            Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, че обжалваното решение е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

            Административен съд Бургас, намери, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

            С обжалваното  решение № 258/24.07.08г.,  Районен съд гр.Несебър е потвърдил наказателно постановление № 12/12.02.2008г. на Кмета на община Несебър, с което за нарушение на чл.18, т.2 от Наредбата за опазване на околната среда на територията на община Несебър (Наредбата) на “Понсстройинженеринг” ЕАД, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1500лв.. За да постанови решението си съдът е приел, че правилно и законосъобразно на дружеството е бил съставен АУАН и е издадено НП. Жалбоподателя е изпълнител на обекта и съгласно чл.16 от Наредбата носи отговорност за замърсяването. Достатъчно конкретно в НП е посочен на кого е наложена санкцията, за какво и къде е извършено нарушението. Размера на наказанието е правилно определен с оглед издаваните многократно наказателни постановления на дружеството за такъв вид нарушения.

Настоящата инстанция изцяло споделя доводите на Районния съд.

            Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

            Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

            Решението на първоинстанционния съд е допустимо, правилно  и законосъобразно, а възраженията на жалбоподателя са неоснователни.

При постановяване на своето решение съдът не е допуснал нарушение на процесуалните правила. Изследвал е всички обстоятелства по установяването на административното нарушение и налагането на административното наказание. В хода на съдебното следствие са събрани писмени и гласни доказателства, които заедно с възраженията на жалбоподателя съдът е разгледал и обсъдил  всестранно и обективно, при постановяването на решението си, включително и относно размера на наложеното наказание.

Възражението на процесуалния представител на дружеството-жалбоподател, че отговорността за посоченото в НП нарушение следва да се носи от собственика или инвеститора на обекта, което се прави повторно пред настоящата инстанция е неоснователно. Това възражение е разгледано от първоинстанционния съд и той правилно го е приел за неоснователно, тъй като изрично в разпоредбата на чл.16 от Наредбата е предвидена отговорност за извършване на визираното нарушение и от изпълнителя на строителството, какъвто безспорно се явява дружеството, като без значение е дали той е изпълнител на цялото строителство или на отделни етапи от него.

Наказателното постановление е мотивирано, като в него подробно е посечено мястото на извършване на нарушението, в какво се изразява нарушението и данните индивидуализиращи нарушителя, които съответстват на  изложеното в акта за установяване на административното нарушение. Що се отнася до въпроса за вината, правилно първоинстанционния съд не го е изследвал, тъй като е наложено наказание на юридическо лице и неговата отговорност е безвиновна и за да бъде ангажирана, е достатъчно само обективно да бъде констатирано неизпълнение на определеното задължение.

Неоснователно е и възражението за размера на наложеното наказание, като прекомерен и огромен. В нормата на чл.91 от Наредбата, е предвиден размер на наказанието от 50-5000 лв., тоест в случая е определен размер на наказанието под средния и с оглед на обстоятелствата, че отговорността на дружеството е ангажирана неколкократно за извършени аналогични нарушения, същия се явява законосъобразен.

            Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХІІІ-ти състав

Р Е Ш И :

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение  № 258 от 24.07.2008г., постановено по н.а.х.д. № 58 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Несебър.

            РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                                         2.