О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 1409

 

Град  Бургас, 21.06.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на двадесет и първи юни през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                                                                                 СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 1258 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на П.Т.А., ЕГН **********, с постоянен адрес:***, против решение № 282з-69/30.04.2018г. на началника на Районно управление-Карнобат при ОДМВР-Бургас, с което на основание чл.156, т.3 и чл.155, във връзка с чл.58, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, е отнето разрешение за носене, употреба и съхранение на огнестрелно ООБ № 20160231144/16г. от П.Т.А. поради налагане на мярка по чл.18, ал.1 от Закона за защита от домашното насилие и иззети 1 бр. ловна пушка „Силма“, кал.12, № 124020, 1 бр. ловна карабина „Браунинг“, кал.30-03, № 311ZV18168, 1 бр. ловна карабина „ЧЗ-557“, кал.30-06, № В934927, с искане за отмяната му от съда като незаконосъобразен.

С разпореждане № 2352 от 22.05.2018г. на съдия-докладчика по делото, на основание чл.158, ал.1 от АПК, жалбата е оставена без движение поради това, че не отговаря на изискването на чл.151, т.3 от АПК и е указано на оспорващия, че при неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на констатираната нередовност в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане и производството прекратено.

Съобщението за указанията на съда е връчено редовно на 8.06.2018г. на посочения в жалбата адрес за получаване на съобщения и призовки, но същите не са изпълнени в дадения седмодневен срок, който е изтекъл на 15.06.2018г. /работен ден/. При тези обстоятелства съдът приема, че жалбоподателят не е изпълнил дадените указания да отстрани констатираната нередовност на жалбата в законоустановения срок от получаване на съобщението.

Налице е предвидения от закона фактически състав на чл.158, ал.3 от АПК, с оглед на което жалбата следва да се остави без разглеждане и образуваното по нея съдебно производство да се прекрати.

Водим от горното, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата П.Т.А., ЕГН **********, с постоянен адрес:***, против решение № 282з-69/30.04.2018г. на началника на Районно управление-Карнобат при ОДМВР-Бургас, с което е отнето разрешение за носене, употреба и съхранение на огнестрелно оръжие и боеприпаси № 20160231144/2016г. от П.Т.А. и иззети 1 бр. ловна пушка „Силма“, кал.12, № 124020, 1 бр. ловна карабина „Браунинг“, кал.30-03, № 311ZV18168, 1 бр. ловна карабина „ЧЗ-557“, кал.30-06, № В934927.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1258/2018г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: