ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 29.11.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети ноември                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДЕСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1258 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Нест Консулт“ ЕООД, редовно призован, представлява се от адв. Е., с представено по делото пълномощно

          ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, представлява се от юк. И., с представено пълномощно по делото.

В залата се явява и вещото лице Р.Д.Д..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано на 22.11.2016 г. -  т.е. извън законоустановения по смисъла на чл. 199 от ГПК срок.

 

адвокат Е.: Запознал съм се със заключението. Не правя възражение за изслушване на заключението в днешно съдебно заседание. Да се пристъпи към изслушване заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Също не възразявам да бъде изслушано днес заключението като декларирам, че съм се запознала своевременно с него. Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице Р.Д.по изготвената съдебно-счетоводна експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице както следва:

 

Р.Д.Д.- ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните.

 Вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

 ВЪПРОС НА адвокат Е.: Аз имам само няколко уточняващи въпроса по отношение таблиците на страници 16-17 и най-вече бихте ли ни разяснили в таблица № 4 и таблица № 5 колоните под общата колона „резултат“ с оглед сумите, които са под самата таблица с по-светъл шрифт?

 

ОТГОВОР НА вещото лице: Тъй като въпрос № 3 беше: „Изменена ли е в РА данъчната основа в посока намаление със стойността на последващите доставки, относно фактурите, по оспорените доставки?“  моят отговор беше, че не е изменена. Рекапитулацията трябваше да се извърши съгласно заключението и затова аз използвах като основа декларацията по ДДС от жалбоподателя, установена в РА и намалена с последващите доставки.Това са първите три колони и се получи резултата от четвъртата колона съгласно заключението. В петата колона написах платения, който е декларирания от лицето и останалите две колони са разлика между заключението и това, което всъщност е декларирано от жалбоподателя и начислената лихва. Последните две колони съставляват рекапитулация на констатацията.

адвокат Е.: Виждам, че сумата в таблица № 5, която е в размер на „-10890.98“ се явява невнесен данък, защото е със знак минус. Нямам повече въпроси.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Имам няколко въпроса към вещото лице.

По отношение на отговора по въпрос № 1, касаещ  извършени плащания към „Строй Консулт Инженеринг“ ЕООД и „Строй Консулт 71“ ЕООД, сте посочили като наредител на сумата С.П.П.. За това лице са приложени доказателства по делото, че е упълномощено лице на тези две дружества, т.е. упълномощеното лице на тези две дружества превежда суми по сметката на дружеството. Възможно ли е да се осъществи по този ред плащане от страна на „Нест Консулт“ ЕООД?

 

ОТГОВОР НА вещото лице: Тя ги е внасяла в брой по банковата сметка на „Строй Консулт Инженеринг“ ЕООД и „Строй Консулт 71“ ЕООД и в основания е писала, че ги внася от името на „Нест Консулт“ ЕООД. По съответните фактури не мога да дам отговор правилно или не е извършено това плащане. Аз посочвам реда, по който то се е осъществило.

 

 ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ И.: Във връзка с отговора на въпрос № 2 първо да ми кажете какво разбирате под последващи облагаеми доставки?

 

ОТГОВОР НА вещото лице: Под последващи облагаеми доставки разбирам извършените от „Нест Консулт“ ЕООД доставки с начислено ДДС, който е внесен в бюджета.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Тоест всички доставки, които е извършило това дружество?

 

ОТГОВОР НА вещото лице: Доставките, които са последващи, следват доставката, по която е ползван данъчен кредит. Последващите доставки на закупената от жалбоподателя реклама, рекламни материали и други за мен са последващите доставки на тази.

Аз се ориентирах по определението, което ЗКПО дава за понятието реклама, така аз започнах и отговора на самия въпрос, а именно че „са разходите за популяризиране на стоки и услуги, включително подаръци, които носят търговското наименование или търговката марка на данъчно задълженото лице, в рамките на обичайното за извършваната от него дейност“.

Във връзка с това определение аз помолих да ми съдействат да определя последващите доставки и ми бяха предоставени договори за обслужване и списък със услуги след датата на рекламата. По тази причина аз приех, че всички доставки, осъществени от жалбоподателя след датата на получената от него реклама, съставляват последващи доставки.

 

ОТГОВОР НА вещото лице на въпрос на ЮРИСКОНСУЛТ

И.: Списъкът с фирми, с които жалбоподателят е сключвал договори след датата на рекламата, ми беше предоставен от г-н С.П., който е управител на дружеството жалбоподател.

 

ОТГОВОР НА вещото лице на въпрос на ЮРИСКОНСУЛТ

И.: По принцип под таблица № 4 записах, че след 2010 г. органът по приходите е въвел ФР с получените суми по СМР, но те са свързани с функционирането на общата система на дейността на дружеството и не могат да се отнесат към отделно осъществявани дейности или доставки. Не съм открила последващи доставки на получените СМР.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС НА адвокат Е.: С оглед въпрос № 1 на колегата относно извършени плащания по банка от С.П.П. има ли данни в счетоводството на „Нест Консулт“ ЕООД за предадени в брой суми на това лице?

 

ОТГОВОР НА вещото лице: Не съм проверявала, защото не съм имала такава задача, въпрос.

 

ВЪПРОС НА адвокат Е.: По отношение на последния въпрос на колегата в таблица № 4 общата система на дейност на дружеството това включва ли всички дейности, които дружеството е осъществявало? Включват ли се осъществяване на туристическа дейност, обслужване на туристически обект като цялостно обслужване на сграда за летен туризъм, икономство, поддържане на басейни и други?

 

ОТГОВОР НА вещото лице: Няма данни за такава дейност за цялостно обслужване.

 

ВЪПРОС НА адвокат Е.: СМР знаете ли за кой обект са били предназначени?

ОТГОВОР НА вещото лице: Не, не знам.

 

адвокат Е.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът с оглед становището на страните и поради изчерпване на въпросите към вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема заключението по изготвената съдебно-счетоводна експертиза като определя възнаграждение на вещото лице Р.Д.Д.в размер на 454.00 лв., 350.00 лв. от които вносими от внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 350.00 лв. – 29.11.2016 г.)

Задължава жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд гр. Бургас сумата от 104.00 лв., представляваща доплащане по приетата от съда съдебно-счетоводна експертиза. При неизпълнение на посоченото в указания срок в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

адвокат Е.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Аз имам доказателства, които искам да представя: Извлечения от дневника за продажба на „Нест Консулт“ ЕООД, от които се вижда, че към определените дружества са издавани фактури за услуги и преди датите на получените рекламни услуги. В този смисъл жалбоподателят е подвел вещото лице, представяйки му неверни данни. Отбелязала съм за съда фактурите, които са издадени към тези дружества преди тези за реклама.

 

адвокат Е.: Аз няма да възразя по приемането им по делото. Това са декларирани от нас данни. Ще кажа, че никой не си избира счетоводителя и адвоката по интернет. Ще отбележа, че органът по приходите може да представи доказателства, че дружеството е извършвало и туристически дейности. Те са част от тази рекламна дейност. Не само счетоводната дейност е била рекламирана.

Съдът с оглед заявените от страните становища и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на ответника в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото. момента писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адвокат Е.: Моля да уважите жалбата по изложените доводи в нея и събраните доказателства. Считам я за основателна. Ще изложа подробни съображения в писмени бележки в указан от съда срок. Претендирам да ни бъдат присъдени разноските по делото. Ще възразя по исканото юрисконсултско възнаграждение. Съгласно закона възнаграждението следва да бъде доказано с реално направени разходи, а в случая няма такива доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаеми господин председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, недоказана и потвърдите РА. Моля да ми дадете възможност за писмено становище. Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Предоставя на страните 14-дневен срок, считано от днес, в който срок страните могат да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по същество на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: