ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 20.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети септември                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                   председател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1258 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

           ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Нест Консулт“ ЕООД, редовно призован, представлява се от адв. Е., с представено по делото пълномощно

          ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” -  Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, представлява се от юк. И. , с представено от днес пълномощно по делото

 

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „Нест Консулт“ ЕООД против Ревизионен акт № Р-Р-02000215006431-092-001/17.03.2016 г., издаден от ТД на НАП – Бургас, потвърден с Решение № 131/06.06.2016 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас.

 

 

Адв. Е.: Поддържам жалбата. За доказване твърденията в същата моля да допуснете изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза, въпросите към която съм депозирал в нарочна писмена молба, която представям в днешно съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към преписката доказателства. По отношение на зададените въпроси считам въпрос № 3 като неотносим към предмета на делото.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административна преписка документи като писмени доказателства по делото.

Допуска изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши необходимите справки и изчисления да отговори на въпросите, поставени от процесуалния представител на жалбоподателя в нарочна писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание.

Определя предварителен депозит по така допусната съдебно-счетоводна експертиза в размер на 350 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок по сметка на Административен съд – Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

Назначава за вещо лице Р. Д. Д., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.11.2016  г. от  13,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,36 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: