ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 23.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и трети ноември                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1257 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Фърст БГ“ ЕООД се явява адвокат П..

За ответника- директор на дирекция „ОДОП“ Бургас се явява юрисконсулт Й..

Явява се свидетелят Н.Р.А..

 

СТРАНИТЕ - Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на свидетеля, както следва:

Н.Р.А., роден на ***г. в гр. Поморие, българин, български гражданин, осъждан. Без особени отношения със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, за лъжесвидетелстване. Обещава да говори истината.

 

Свидетел А.: Не съм осъждан за лъжесвидетелстване. Познавам М., който е собственик на фирмата „М трейд“, чрез него знам и за „Фърст БГ“ ЕООД.

Свидетелят А. на въпросите на адвокат П.: Поводът да се познавам с М., е че през 2015г. той дойде при мен да ми предложи да създадем фирма на мое име. Обясни ми, че и той ще създаде такава. Предложението беше за да продаваме текстил, плат, който да закупуваме от Китай и да продадем съответно на клиенти в Турция. След това М. дойде с М.. М. е собственикът на „Фърст БГ“ ЕООД, оттам го знам М.. Започнахме с М. да правим работата, в смисъл да вършим работа по продажбите, след което мисля, че М. ме подведе и ме излъга. М. изготвяше документите и всичко останало. Поиска да му направя пълномощно и аз му направих пълномощно. Упълномощих го за разпореждане с документите на фирмата ми, с документите на банката. Моята фирма се казва „Секънд интернешънъл“ ЕООД. Пълномощното му даваше възможност той да се разпорежда с всички документи на фирмата, да ме представлява в банката. За счетоводството на фирмата М. ме закара в гр.Шумен при негов познат И., който е счетоводител от гр. Шумен и той водеше счетоводството на моята фирма. През 2015г. нямам представа кой е изготвял документите, фактури за покупко-продажба, за внос, митническите декларации, не знам. По принцип М. имаше пълномощно и с всичко той се оправяше. В моята сметка имаше достатъчно наличност за тези разплащания, имаше ги парите. Не знаех, че дължа ДДС за тези сделки, впоследствие научих за това. М. беше ми казал, че ще оправи всички плащания, но след това изчезна и се оказа, че не е заплатил дължимия ДДС. Явно е изтеглил парите от сметката ми, накрая нямаше никакви наличности по сметката ми, когато той изчезна, по-късно научих, че дори ми е била запорирана и колата, и моята сметка. М. Акджа мисля, че не е знаел за ДДС-то. Той (М.) дойде при мен с М. и ми каза, че ще вършим работата заедно, но никога не съм вършил работа с М., а само чрез М.. Връзката на М. с М. не знам от къде е, не ми е известно от къде се познават М. и М.. М. не владееше български език, М. му превеждаше, затова беше с него. За обясненията пред икономическа полиция в Поморие - М. дойде при мен и ми каза, че всичко ще е точно и след това ми дължеше въпросните пари и за това така стана. Това, което е със заверка от нотариус е правилното. Преди това М. ме насочваше така, човекът не го знаех. Говорих с него (М.), той ми казваше „Аз си знам работата, остави на мен, той има пари“. Смятам, че всичко това е било за да вземе М. повече пари. Под всичко, имам предвид всичко, което е станало, т.е. М. ме е излъгал, измамил ме е, защото в крайна сметка нищо не е както трябва, нито парите, нито работата с М.. Един път бяхме седнали да пием и ми беше споменал, че е работил в арматурния двор в гр.Поморие и е имал случай, че са го обвинили за това, че е измамил за 100 000 лева или 300 000 лева, не си спомням точно. На мен М. така ми казваше, че М. стои зад всичко. С М. си казвахме само „здравей и здрасти“. М. не ми оставяше възможност да говоря с М.. Моите взаимоотношения с М. минаваха през М.. Той, М. му беше като син на М.. Каквото каже М., каквото е поискал, явно са му го давали. Казваше „М.та има пари, ще изкопчим повече пари, остави на мен“, казваше го в смисъл той да организира тези дейности.

Свидетелят А. на въпросите на юрисконсулт Й.: С М. се запознах един ден като бях в Сарафово. Развали ми се колата и звъннах на М., защото видях, че мина с неговата кола покрай Сарафово. Звъннах на М.. Дойде при мен с М.. Покани ме на една вечеря и там ми сподели всичко и там ми предложи да направим фирми. На вечерята беше и М.. Разговаряхме на български език с М.. М. не ми е предлагал нищо. Аз знам малко турски език. Карал съм кола, в която сме били тримата- аз, М. и М.. Тримата ходихме до Шумен да създадем фирмата. На създаването на фирмата аз бях с М. и И., счетоводителя. М. дойде с нас в гр.Шумен, но не беше с нас при създаването на фирмата. Мисля, че М. има жена там, или къща, нещо такова. Пред икономическа полиция съм дал едни сведения, от които по-късно се отрекох, защото допреди няколко месеца поддържахме връзка с М. и нямах представа, че нещата са такива. Впоследствие, като ме извикаха от Икономическа полиция, разбрах за какво става въпрос, разбрах, че дължи на държавата пари и ме е измамил. С хора от икономическа полиция бяхме дошли за показания пред съдия, преди месец, два, три, тази година, не си спомням точно, трябваше да давам показания.

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Адвокат П.: Тъй като ще направя искане за нищожност на ревизионния акт, представям ревизионен  доклад №Р-02000215003580-092-001/04.11.2015г. за извършена ревизия на „Фърст БГ“ ЕООД, както и решение на директора на дирекция „ОДОП“, с което е отменен на ревизионният акт, издаден по отношение на този ревизионен доклад. Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юрисконсулт Й.: Бях задължена в предходно съдебно заседание да представя издадените ревизионни актове и доказателства за предприети изпълнителни действия по веригата. В тази връзка представям тези доказателства ведно с придружителните писма. Представям и протоколите за разпит на свидетеля Н.А. пред съдия, протокол от разпит на свидетеля Р.Д.Й. и протокол от разпит на свидетеля И. Е. Р., както и адресни карти от „Гранд хотел“ Шумен, с цел да се установи, че са пребивавали там. Няма да соча други доказателства.

Адвокат П.: Във връзка с представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, моля да ми предоставите срок да се запозная с тях, предвид големия им обем.

 

СЪДЪТ намира представените днес писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от пълномощника на жалбоподателя писмени доказателства, както следва: ревизионен доклад № Р-02000215003580-092-001/04.11.2015г., писмо изх.№ 04-Ф-21-308 от 14.03.2016г., писмо от ел.поща от 24.02.2016г. относно решение №52/23.02.16г., Решение № 52/23.02.2016г., както и представените от ответната страна заверени преписи на ревизионен акт № Р-02000215005360-091-001/04.01.2016г. на „ЕМ ТРЕЙД БГ“ ЕООД, ревизионен доклад № Р-02000215005360-092-001/04.12.2015г., писмо изх.№ ИТ-00-3490#6/07.11.2016г., писмо изх.№ 04-Ф-Ж-78/27.10.2016г. до ТД на НАП Бургас, писмо изх.№ 04-Ф-Ж-78/27.10.2016г. до ТД на НАП Варна, писмо вх.№С160002-000-0401559/01.11.2016г., служебна бележка изх.№ ИТ-00-3490#4/01.11.2016г., писмо изх.№ ИТ-00-3490#5/01.11.2016г., заверено копие от изпълнителните дела водени срещу „Империя 58“ ЕООД, „Секонд интеренешънъл“ ЕООД и „МТ Трейд БГ“ ЕООД, приемо-предавателен протокол от 22.11.2016г., три броя протоколи за разпит на свидетели и адресни карти от „Гранд хотел Шумен“ гр. Шумен.

 

СЪДЪТ, направеното от пълномощника на жалбоподателя искане и предвид обема на представените днес от ответната страна писмени доказателства, намира, че не следва да се приключва събирането на доказателства, а следва да се предостави възможност на жалбоподателя да се запознае и да заяви становище по тях. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да се запознае с представените днес от ответната страна писмени доказателства и да заяви становище по тях в срок до следващото съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.12.2016г. от 11.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.51 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: