ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 19.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На деветнадесети  октомври                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1257 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Фърст БГ“ ЕООД се явява адвокат П., надлежно упълномощена.

За ответника Директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас се явява юрисконсулт Й., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Фърст БГ“ ЕООД против ревизионен акт № Р-02000215008511-091-001/17.03.2016г., издаден от началника на сектор „Ревизии“ при ТД на НАП Бургас- възложил ревизията и главен инспектор по приходите- ръководител на ревизията, потвърден с решение № 130/06.06.2016г. на директора на дирекция „ОДОП“ Бургас.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

Съдът УКАЗВА на ответника, че следва да докаже при условията на главно и пълно доказване наличието на установените в нормата на чл. 177 от ЗДДС материалноправни предпоставки: невнасяне от доставчика в републиканския бюджет на декларирания и дължим ДДС по описаните в РА доставки; упражнено от ревизираното лице право на приспадане на данъчен кредит и пряка или косвена връзка с дължимия и невнесен данък; знание на ревизираното лице, че дължимият данък няма да бъде внесен, респ. наличие на условията, посочени в чл. 177, ал.3 от ЗДДС. Жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат П.: Поддържам жалбата. Представям и моля да приемете нотариално заверена декларация на лицето Н.Р.А., собственик на „Секонд интернешънъл“ ЕООД, декларация с която се отказва от писмените обяснения, дадени пред ревизиращия орган. Имам доказателствени искания- едното е да бъде разпитан като свидетел въпросното лице Н.Р.А.. Същият да бъде призован и разпитан и второто ми искане е да задължите ответника да представи издадени ревизионни актове и предприети изпълнителни действия спрямо предходните доставчици- „Секонд интернешъл“ ЕООД, „Ем трейд БГ“ ЕООД, „МД - 68“ ЕООД и „Империя 58“ООД за периода по отношение на оспорения ревизионен акт, а именно от 01.01.2015г. до 30.07.2015г.

Юрисконсулт Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Оспорвам представеното писмено обяснение на лицето Н.Р.А. и моля да бъде открито производство по реда на чл. 193 от ГПК. Считам, че същото е с невярно съдържание, че тези въпросни обяснения не са от процесуалните средства, които дава АПК, не са събрани в хода на съдебното дирене и са изготвени под натиск. За останалите доказателствени искания не възразявам. Ще представя информация за предишните доставчици на жалбоподателя, но ще ги представя в по-голям срок, тъй като същите се съдържат в ТД на НАП Варна. Оттеглям искането за откриване на производство по оспорването, но считам, че представеното доказателство няма доказателствена стойност в настоящото производство.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка и към жалбата писмени доказателства по опис, както и представените в днешното съдебно заседание от процесуалния представителна жалбоподателя свидетелски показания в писмен вид, дадени от лицето Н.Р.А..

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна да представи по делото издадените ревизионни актове и доказателства за предприети изпълнителни действия спрямо предходните доставчици Секонд интернешъл“ ЕООД, „Ем трейд БГ“ ЕООД, „МД - 68“ ЕООД и „Империя 58“ООД за периода от 01.01.2015г. до 30.07.2015г.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел лицето Н.Р.А., който да бъде призован за следващото съдебно заседание.

УКАЗВА на пълномощника на жалбоподателя да посочи в 7-дневен срок от днес адрес за призоваване на свидетеля.

 

СЪДЪТ с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.11.2016г. от 10.40ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми свидетелят Н.Р.А..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.12часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: