ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети декември                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1257 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.38 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Фърст БГ“ ЕООД се явява адвокат П..

За ответника- директор на дирекция „ОДОП“ Бургас се явява юрисконсулт Й..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

 

Адвокат П.: Във връзка с предоставената ми възможност заявявам, че се запознах с представените от ответника писмени доказателства, като становище по тях ще изразя по съществото на спора.  Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Й.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат П.: Уважаема госпожо съдия, моля да приемете за основателна жалбата на доверителят ми и да отмените обжалвания пред вас ревизионен акт по съображенията, подробно изложени в нея, като използвам възможността да заявя, че претендираме и прогласяване на нищожност, предвид обстоятелствата, че считаме, че е налице липса на компетентност на органа, издал съответния ревизионен акт, а и самата процедура по извършената ревизия. Предвид представения от нас в предходното съдебно заседание ревизионен доклад и решение на директора на дирекция „ОДОП“, с оглед на които става ясно, че процесният период на този ревизионен акт е бил предмет на ревизия, по който е издаден ревизионен доклад и съответния ревизионен акт, която ревизия е приключила с установяване на задължение във връзка с непризнат данъчен кредит от други периоди, но по отношение на същия период, който е за този ревизионен акт, констатацията на органа по приходите е, че доставките са законосъобразни и документално обосновани, при което решението на Директора на дирекция „ОДОП“ е в отмяна в частта, т.е. за частта констатациите са влезли в сила, и е налице нарушение на компетентността на осн. чл.134, във вр. чл. 133 от ДОПК, а че втората ревизия следваше да бъде назначена по особения ред от ТД на НАП Бургас и да се движи по особения ред, а не по общия. И правим възражение за незаконосъобразност, с оглед отново на пълномощията на органа, на осн. чл.119, ал.2, във вр. чл.118, ал.2 ДОПК. Моля да ми предоставите възможност за представяне на писмена защита, като претендирам и разноските по делото.

Юрисконсулт Й.: Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Считам, че не са налице твърдените основания за нищожност, като ще коментирам подробни съображения, които считам, че са основателни, в писмени бележки, за което моля да ми предоставите срок. Претендирам и присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 3 074 лв.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направените искания, определи на страните 14-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: