ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

    Номер 1036        Година 19.06.2012          Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, десети състав, на деветнадесети юни две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 1257 по описа за 2012 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Д.П.И. *** против бездействието на Община Бургас да състави констативен протокол и издаде заповед за принудително премахване на незаконен строеж – масивни железобетонни гаражи с идентификатор 07079.183.4 и 07079.183.5 по Кадастралната карта на гр.Бургас и административен адрес гр.Бургас, ул.”Войнишка” № 20.

  Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид приложените по делото доказателства, намира за установено следното:

Констативен акт № П-32/28.03.2012г. (л.10 от делото) е съставен от служители на община Бургас за извършена проверка на обект „Ремонт на гараж-промяна на източната стена, препокриване без да се изменя ширина и дължина, без да се променя носещата конструкция”, находящ се в УПИ ХІV-2026, кв.65 по плана на ЦГЧ гр.Бургас, идентификатор 07079.609.183 и с административен адрес ул.”Войнишка” № 20, собственост на Катерина Георгиева Кънчева.

Със заповед № 1067/02.05.2012г. на заместник-кмета на Община Бургас е спряно изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи на строеж „Ремонт на гараж, подмяна на източна стена” в УПИ ХІV, кв.65, ЦГЧ-Бургас, ул.”Войнишка” № 20, определен е срок за доброволно изпълнение 30.04.2012г. и е указано в срок до 30.08.2012г. да се внесат необходимите документи по чл.144 и чл.148 от ЗУТ.

С жалба подадена от Д.П.И. *** да издаде заповед за принудително премахване на масивните железобетонни гаражи с идентификатор 07079.183.4 и 07079.183.5 по Кадастралната карта на гр.Бургас и административен адрес гр.Бургас, ул.”Войнишка” № 20, построени в нарушение на ЗУТ, без валидно разрешение за строеж от Катерина Кънчева. С направено уточнение към жалбата се сочи, че се оспорва бездействието на Община Бургас да състави констативен протокол и издаде заповед за принудително премахване на незаконен строеж – масивни железобетонни гаражи с идентификатор 07079.183.4 и 07079.183.5 по Кадастралната карта на гр.Бургас и административен адрес гр.Бургас, ул.”Войнишка” № 20. 

Настоящия съдебен състав счита, че производството по делото е недопустимо, по следните съображения:

Обществените отношения свързани с изпълнение на строежи, проверките за законността на извършването им, спиране на строежи и забрана за ползването на такива са уредени в Закона за устройство на територията. Специалната уредба на съдебният контрол на индивидуалните административни актове по устройство на територията е в глава ХІХ от ЗУТ, като съгласно чл.219, ал.3 от ЗУТ приложим е АПК, но само за неуредените в тази глава въпроси. В чл.214, т.3 от ЗУТ е посочено, че само актовете с които се разпорежда спиране, премахване на незаконни строежи и забранява ползването на строежи представляват индивидуални административни актове.

Съгласно чл.220 и чл.221 от ЗУТ, ДНСК състояща се от централно управление и регионални структури е орган с конкретно определени функции и правомощия по установяване, предотвратяване и премахване на незаконно извършено строителство, на който по силата на закона е вменено задължение да  осъществява административен контрол по устройство на територията, като такива правомощия не се предоставени на кметовете на общините и общинските органи. Следва да се има в предвид, че органите на ДНСК действат служебно, като при констатиране на незаконно строителство те се самосезират и издават актове за спиране, забрана на ползването и за премахване на незаконни строежи. Те действат и по сигнали подадени от граждани, юридически лица и организации, но при такова сезиране имат задължение по закон да проверят и изяснят относимите факти и обстоятелства и да преценят дали са налице основанията за издаване на заповед с която да разпоредят спиране на строителството, премахването му или забрана ползването. При осъществяване на своите функции, като орган контролиращи незаконното строителство, ДНСК, респективно неговите структури по места, действат в условията на оперативна самостоятелност и тяхна е преценката да се издаде или не заповед за спиране и премахването на строежи като незаконни, тъй като в закона липсва вменено задължение за издаване на индивидуален административен акт от посочените в чл.214, т.3 от ЗУТ, при подаден сигнал, какъвто се явява жалбата на Д.П.И..*** и кмета на общината не са компетентни да се произнесат налице ли е твърдяното от жалбоподателя незаконно строителство и нямат законови правомощия да постановят неговото премахване, не е налице твърдяното бездействие, съответно не е налице отказ, който да е годен да бъде предмет на съдебен контрол за законосъобразност. 

Предвид липсата на административен акт, подлежащ на оспорване, жалбата на Д.П.И. следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от горното  Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.П.И. *** против бездействието на Община Бургас да състави констативен протокол и издаде заповед за принудително премахване на незаконен строеж – масивни железобетонни гаражи с идентификатор 07079.183.4 и 07079.183.5 по Кадастралната карта на гр.Бургас и административен адрес гр.Бургас, ул.”Войнишка” № 20.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1257 по описа за 2012г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

СЪДИЯ: