ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 04.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На четвърти юли                                             две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1256 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:07 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ММ АГРО-2000 ЕООД, редовно и своевременно призован, изпраща процесуален представител адв.Н.Й., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ, редовно и своевременно призован, се представлява от ю.к.Лакова- Титова, надлежно упълноощена, с представено пълномощно по делото.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.ИОРДАНОВА: Да се даде ход на делото.

Ю.К. Л.-Т.: Да се даде ход на делото.

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Делото е образувано по жалбата от „ММ- АГРО 2000“ ЕООД, ЕИК 200331714, със  седалище и адрес на управление: град Бургас, ул.“Шейново“№3, ет.6, ап.офис 1, чрез пълномощник адв.Н.Г.Й. срещу Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено фиинансово подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат“ по ПРСР 2014-2020 за кампания 2016 г., с изх.№ 01-2600/1283/28.02.2018г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“

 

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

Съдът указва на страните следната доказателствевна тежест: В тежест на  административния орган е да установи наличие на материално-правните и процесуално-правните предпоставки за постановяване на оспорения административен акт. В тежест на жалбоподателя  в случай, че се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които черпи права е, да установи наличието на същите.

АДВ.Й.: Поддържам жалбата. Не възразявам  да се присъедини към делото административната преписка. Имаме доказателствено  искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза  по въпросите в писмена молба, която представям. Въпросите целят да установят твърдяното от нас обстоятелство, че нарушаването на  декларирания парцел е  нарушено от земеделски производител от съседния парцел.

Ю.К.Л.-Т.: Оспорвам жалбата, като неоснователна. Моля да бъде присъединена административната преписка от ДФ „Земеделие“. Представям в днешното съдебно заседание и моля да се приобщи като доказателство по делото  заповед №РД 09-143 от 23.02.2017 година, с която е утвърдена  Методиката  за намаляване и отказване на плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“ по ПРСР на РБългария за периода 2014-2020. Методиката е достъпна  на сайта на фонда. Правя доказателствено искане  за разпит на свидетел при режим на довеждане на експерта С.Г.Д., който е извършил проверката на място, на която е присъствал  и управителя на „ММ Агро 2000“,   подписан е на контролния лист,  използван в констатациите. Възразявам  срещу назначаването на СТЕ, тъй като считам въпросите за неотносими към предмета  на делото. Обжалва се писмо за извършена оторизация, не се спори по отношение на парцела, с който граничи. Назначването на СТЕ е неотносимо. Разчертаването се извършва от  Общинските служби по земеделие, и от там нанесени идват в ДФ „Земеделие“ и  кандидатстват по съответната мярка.

Съдът като взе предвид становищата на процесуалните представители на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка, представена от ответния орган в цялост.

Намира искането за разпит на свидетел, а именно длъжностно лице С.Г.Д.,  експрет на РТИ Ямбол за допустимо и относимо към предмета на спора за установяване на преки и непосредствени впечатления по повод констатирани на място обстоятелства, касаещи наличието на разорани площи, попадащи в мярка 10, заявени от страна на жалбоподателя за финансово подпомагане, поради което

 

                                        О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане С.Г.Д., като изисква служебно от същото лице  посочените в доклада му за проверка доказателства, а именно: Споменати „цветни снимки“ на посетените и проконтролирани площи и по-конкретно цветна снимка на участъка по повод, на който е направена констатация за спорното по делото разораване на постоянно затревени площи. Същите следва да бъдат предоставени не по-късно от 7 дни  преди следващото съдебно заседание.

 

Що се отнася до искане за допускане на съдебно-техническа експертиза  съдът намира, че същата е относима към тази част от предмета на спора, която касае авторството на разораването,т.е.установяване на обстоятелсвото дали същото е извършено от трето лице. В тази връзка счита, че поисканата експертиза следва да бъда допусната, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите поставени от жалбападателя.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателят да внесе депозит в размера на 500.00 /петстотин/ лева в 7 дневен срок от днес, като вещото лице ще бъде определено след внасяне на депозита.

АДВ.Й.: Тъй като имаме направени две проверки на спорния парцел, първата е направена през м.11.2016 г.и след това повторна проверка през 2017г., с която не сме запознати, а само устно, желая да разбера, разпитът на свидетеля коя проверка ще касае?

Ю.К.Л.-Т.: Проверката през 2016 година.

Съдът намира, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, поради което счита, че не следва да приключва събирането на доказателства и воден от горното:

                               О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.09.2018 година от 13:00 часа за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

   Протоколът изготвен в съдебно заседание

   Заседанието приключи в 14:20 часа.

 

   СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: