ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 05.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На пети октомври                                       две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1256  по описа за 2016 година

На именното повикване в 16.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  ИНЛАНД БУНКЕР СА ШВЕЙЦАРИЯ, нередовно уведомен,  не се явява и не изпраща представител.

 

         ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП  гр. БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от  юрисконсулт И., с представено по делото пълномощно в дн.с.з.

Ю.К.И.- Да не се дава ход на делото

         По хода на делото съдът констатира, че в ревизонното производство по повод  обжалваните ревизионни актове, дружеството жалбоподател  е представлявано от управителя си Н.В.О..Същата  е подписвала и подпечатвала  всички изходящи от дружеството документи.  В същото време  в кориците на делото е приложено пълномощно на лист №11 за упълномощаване  на  адв.Р.Н. от 20.06.2014 година, с което да представлява  дружеството пред органите и власите на Република България.Пълномощното е подписано  от СТ-Л.Ж.Ф. в качеството му на Директор  на същото юридическо лице.Става ясно, че по делото  са налични   доказателства за две лица, изпълняващи  функцията на управители, като.

Горните обстоятелства създават неяснота относно действителния законен представител на дружеството, както към момента на депозиране на  жалбата по оспорване на ревизионните актове  пред Административен  съд гр.Бургас, така и към настоящия момент, откъдето неясно остава обстоятелството надлежно ли е призовано сружеството жалбоподател чрез посочения процесуален представител-адвокат. Поради горното съдът  счита,че към настоящия момент не са налични  надлежни доказателства и за актуалното правно състояние на дружеството-жалбападател, включая относно законния му представител.В тази връзка неясно изобщо е и обстоятелството надлежно ли  е упълномощено  лицето Р.Н. в качеството  на адвокат на същото  дружество, за да представлява последно, включително и по конкретното дело.

Поради изложеното съдът намира, че са налице процесуални  пречки за даване  ход на делото в днешното съдебно заседание  като дружеството жалбподател на посочения адрес за кореспонденция в Република България, а именно гр.Бургас, ул.Индустриална №3, ет.9, п.к.905 следва да бъде задължено  в 7 –дневен срок от уведомяването да представи удостоверение  за актуално правно състояние на дружеството жалбоподател, ведно с надлежен превод на документа с апостил, както и  да бъде представено заявление от актуалния към настоящия момент законен представител на дружеството дали  поддръжа  извръшените до настоящия момент процесуални действия по обжалване на РА № Р-02000215007578-091-001/15.01.2016 г. и  РА №П-02000216038782-003-001/09.03.2016 г., ведно с надлежно пълномощно за представителство на дружеството  за конкретното административно дело №1256/2016 година по описа на Административен съд гр.Бургас.

СЪДЪТ воден от горните съобрежния,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Оставя същото без движение до изправяне  на установените в днешното съдебно заседание  пороци,  относно законното и процесуалното представителство на жалбоподателя.

ЗАДЪЛЖАВА ИНЛАНД БУНКЕР СА ШВЕЙЦАРИЯ в 7 –дневен срок от уведомяването му да представи удостоверение  за актуално правно състояние, ведно с надлежен превод на документа с апостил, както и  да представи заявление от актуалния към настоящия момент законен представител на дружеството дали  поддръжа  извършените до настоящия момент процесуални действия по обжалване на РА № Р-02000215007578-091-001/15.01.2016 г. и  РА №П-02000216038782-003-001/09.03.2016 г., ведно с надлежно пълномощно за представителство на дружеството  за конкретното административно дело №1256/2016 година по описа на Административен съд гр.Бургас.

Дружеството жалбподател да бъде уведомено за горното разпореждане на посочения адрес за кореспонденция в Република България, а именно гр.Бургас, ул.Индустриална №3, ет.9, п.к.905.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:50 часа

 

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: