Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №1460

 

гр. Бургас, 19 юли  2018 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и осми юни, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

         ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

          АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Г.С. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 1255/2018 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от процесуален представител на РИОСВ – гр. Бургас против Решение №46/20.03.2018 година, постановено по н.а.х.д. № 9 по описа за 2018 година на Районен съд гр.Поморие. С решението е отменено наказателно постановление №94/11.12.2017 г., издадено от Директор на РИОСВ –гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 15, ал. 1, т. 9 от ЗООС във вр. с чл. 52, ал. 1 от ЗЗТ, на основание чл. 162, ал.1 от ЗООС на И.А.А., в качеството му на ***, е наложено административно наказание – глоба, в размер на 1 000 лева.

Касаторът иска обезсилване на съдебното решение, като счита, че първоинстанционният съд се е произнесъл по недопустима жалба – подадена извън предвидения с разпоредбата на чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, срок. Алтернативно излага съображения и за материална незаконосъобразност на решението, като счита, че нарушението, за което е било издадено наказателното постановление е доказано по категоричен начин и в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

В съдебно заседание не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по касационната жалба, чрез пълномощника си адвокат Л.А. застъпва тезата за неоснователност на оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас счита, че първоинстанционното решение е обосновано и законосъобразно.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Съдът намира за основателно възражението на касатора, че първоинстанционният съд се е произнесъл по недопустима жалба.

В съдебното решение правилно е прието, че наказателното постановление е било връчено на санкционираното лице на 13.12.2017 г. Неправилно, обаче, съдът е намерил, че правото на касационна жалба е могло да бъде упражнено допустимо до 21.12.2017 г., включително, на която дата е била подадена жалбата.

Разпоредбата на чл. 59, ал. 2 от ЗАНН предвижда, че нарушителят може да обжалва наказателното постановление в 7-дневен срок от връчването му. В случая, с оглед датата на връчване, срокът по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН започва да тече от 14.12.2017 г. и изтича на 20.12.2017 г. (сряда – присъствен ден).

По изложените съображения съдът намира, че като постановено в хода на недопустимо съдебно производство, съдебното решение следва да бъде обезсилено.

По същество- жалбата, подадена против наказателното постановление следва да бъде оставена без разглеждане като просрочена, а съдебното производство прекратено.

При това положение съдът не следва да обсъжда възраженията на касатора, касаещи материалната законосъобразност на оспорения съдебен акт.

Ето защо и на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОБЕЗСИЛВА Решение №46/20.03.2018 година, постановено по н.а.х.д. № 9 по описа за 2018 година на Районен съд гр.Поморие.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГРЕЖДАНЕ жалбата на И.А.А.- *** против Наказателно постановление №94/11.12.2017 г., издадено от Директор на РИОСВ –гр. Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по н.а.х.д. № 9/2018 г. по описа на Районен съд – гр. Поморие.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: